Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6ca1553e-96b7-4d98-9b7e-ba42e97571a9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo dzieci w podróżach turystycznych autokarami

Autorzy Płachecka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Security of children during public bus travel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Aspekt bezpieczeństwa dzieci w transporcie drogowym stanowi szeroki obszar dywagacji w świetle realizowanych inicjatyw, programów, akcji instytucji i organów administracji publicznej, a także usankcjonowanych aktów prawnych. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci podczas podróży autokarem pełni kierujący pojazdem, odpowiedzialny za przewóz osób - znaczenie ma jego stan psychomotoryczny, jak również stan techniczny pojazdu. Celem artykułu jest prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN Safety aspect of children in public transport represents broad area of divagation in the light of realized initiatives, programs, actions of institutions on public administration organs as well as legitimatizing legal references. The key role of providing safety for children during bus trips belongs to the driver who is responsible for the transport of people, his psychomotor conditions, and technical aspects of the vehicle. The aim of this article is to present and evaluate actions taken in favor of improving children's safety especially taking into consideration public bus transport. Actions and inititives on the national level are discussed in this article which has a significant effect on improving safety on our roads.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo na drodze   autokar turystyczny   transport drogowy  
EN safety on road   tourist bus   road transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 5
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor Płachecka, M.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
1. Bezpieczny wyjazd na zieloną szkołę, Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, Informacja prasowa, Warszawa, 24.04.2017 r.
2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
4. Dyr T., PKS w Ostrowcu Św. SA sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2010, nr 1-2.
5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, KOM (2010) 389.
6. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
7. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
8. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85: Dz. Urz. WE L 102 z 11.4.2006, str. 1-14.
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych: Dz. U. 2002, Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.
10. Wypadki drogowe w 2015 roku w Polsce, Biuro Ruchu Drogowego KGP - Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2015.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6ca1553e-96b7-4d98-9b7e-ba42e97571a9
Identyfikatory