Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6924ab5c-8326-4ee6-a8ac-f94650582dd8

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Skuteczność ochrony zbiornika Tresna w świetle zanieczyszczenia rzeki Soły

Autorzy Jaguś, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the effectiveness of Tresna reservoir protection based on the Soła river waters contamination
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeanalizowano jakość wód rzeki Soły, dopływającej do zaporowego zbiornika Tresna. Jest to najwyższy zbiornik tzw. kaskady Soły, mającej duże znaczenie przeciwpowodziowe i jako rezerwuar wody do celów komunalnych. Celem pracy była ocena skuteczności działań ochronnych dla zasobów wodnych, realizowanych w zlewni zbiornika. Wykazano, że działania wpływają na poprawę jakości wód Soły, ale niektóre parametry pozo- stają na poziomach niezadowalających. Do zbiornika dopływa nadmierny ładunek azotu i fosforu. W warunkach wezbraniowych dotyczy to też cząstek stałych (zawiesin). Ponadto stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Wszystko to wskazuje na nie do końca właściwe zagospodarowanie przestrzenne obszaru zlewniowego.
EN The quality of the Soła river flowing into the dam reservoir Tresna was presented in this paper. This is the highest reservoir of so called Sola cascade, which is important in case of flood control and as a reservoir of water used for municipal purposes. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of protective measures for water resources realized in reservoirs catchment. Presented results showed positive influence on water quality of Soła river, but some parameters has remained at unsatisfactory levels. Especially the excessive load of nitrogen and phosphorus which flows into the reservoir was observed. The last mentioned, in flood conditions, also applies to solids (suspensions). Furthermore microbial contamination was noticed as well. All those factors indicates not entirely appropriate spatial planning of basin area.
Słowa kluczowe
PL zasoby wodne   zbiornik zaporowy   zanieczyszczenie wody   ochrona środowiska wodnego  
EN water resources   dam water reservoir   water contamination   water environment protection  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 55--60
Opis fizyczny Bibliogr. 7, tab., rys.
Twórcy
autor Jaguś, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, ajagus@ath.bielsko.pl
Bibliografia
1. Jachniak E., Jaguś A.: Uwarunkowania i nasilenie eutrofizacji zbiornika Tresna. Nauka Przyroda Technologie, 2011, t. 5, z. 4, #56 (1–10).
2. Jaguś A.: Degradacja i ochrona zbiorników zaporowych na przykładzie kaskady Soły. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015.
3. Lach S., Oprychał L., 2014: Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji. Gospodarka Wodna, 2014, nr 6, 217–221.
4. Leszczyński W., Mroziński J. (wraz z zespołem): Badania zmian pojemności zbiornika Tresna. Zadanie „Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych”. Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW, Warszawa 2010 (maszynopis).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. 2011, Nr 257, poz. 1545.
6. Rzętała M.: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
7. Twardy S., Kopacz M., Kostuch M., Kuźniar A., Smoroń S., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek- Gwiazda E., Jarząbek A., Kowalik A., Książyński W.K., Sarna S., Twaróg B.: Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (na terenie RZGW w Krakowie). Instytut Melioracji i Użytków Zielonych – Małopolski Ośrodek Badawczy, Kraków 2003.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6924ab5c-8326-4ee6-a8ac-f94650582dd8
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68320