Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-67bf1654-c10a-4bb0-ad2b-ddb185c5f809

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Metale ciężkie w kopalinach ilastych wybranych złóż Wielkopolski

Autorzy Duczmal-Czernikiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Heavy metals in selected clay deposits from Wielkopolska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań koncentracji metali ciężkich w złożach kopalin ilastych w Wielkopolsce, w których eksploatowane są iły z górnej części warstw poznańskich. Analizy chemiczne wykonano z zastosowaniem metod INAA i ICP-MS. Zawartości Cu, Zn, Cd, Ni oraz Cr w badanych iłach są zgodne z typowymi zawartościami w iłach oraz z koncentracją w skorupie kontynentalnej (UCC). Koncentracje Zn, Cd, Cu i V są wyższe w drobnych frakcjach osadu (φ <2 µm i φ <0,2 µm) niż w całych próbkach. Rozmieszczenie metali w iłach pstrych oraz w drobnych frakcjach osadów jest kontrolowane głównie przez procesy wietrzenia chemicznego.
EN Concentration of heavy metals in clay deposits in Wielkopolska area was studied, where the upper part of “Poznań Clays” are exploited. Chemical analyses were made using INAA and ICP-MS. The contents of Cu, Zn, Cd, Ni and Cr in studied clays are generally typical for clay sediments and UCC (Upper Continental Crust). Zn, Cd, Cu and V concentrations are higher in fine fractions (φ <2 μm and φ <0.2 μm) than in whole samples. Distribution of metals in red clays and in fine fractions of sediments is controled mainly through chemical weathering processes.
Słowa kluczowe
PL metale ciężkie   złoża iłów   Wielkopolska  
EN heavy metals   clay deposits   Wielkopolska  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 297--301
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Duczmal-Czernikiewicz, A.
  • Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-686 Poznań, duczer@amu.edu.pl
Bibliografia
[1] CIUK E., 1970 — Schematy litostratygraficzne trzeciorzędu Niżu Polskiego. Kwart. Geol., 14, 1: 754–771.
[2] CULLERS R., 1988 — Mineralogical and chemical changes of soil and stream sediment formed by intense weathering of the Danburg granite, Georgia, USA. Lithos, 21: 301–314.
[3] DYJOR S., 1970 — Seria poznańska w Polsce Zachodniej. Kwart. Geol., 14, 1: 819–835.
[4] GAWRIUCZENKOW I., 2005 — Iły poznańskie jako izolacyjne bariery geologiczne składowisk odpadów komunalnych. Prz. Geol., 53, 8: 691–694.
[5] KŁAPYTA Z., ŻABIŃSKI W., 1991 — Iły poznańskie. W: Sorbenty mineralne Polski (red. W Żabiński): 57–64. Wyd. AGH, Kraków.
[6] PIWOCKI M., 2002 — Ewolucja poglądów na stratygrafię utworów formacji poznańskiej na Niżu Polskim. Prz. Geol., 50: 255.
[7] PIWOCKI M., BADURA J., PRZYBYLSKI B., 2004 — Neogen. W: Budowa geologiczna Polski. Stratygrafia. T. 1, cz. 3a. Kenozoik. Paleogen, neogen (red. T. Peryt, M. Piwocki): 71–118. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[8] PIWOCKI M., ZIEMBIŃSKA-TWORZYDŁO M., 1995 — Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim. Prz. Geol., 43, 11: 916–927.
[9] ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
[10] SŁODKOWSKA B., 2004 — Palynological studies of the Paleogene and Neogene deposits from the Pomeranian Lakeland area (NW Poland). Polish Geol. Inst. Sp. Papers, 14.
[11] TAYLOR S.R., Mc LENNAN S.H., 1995 — The geochemical evolution of the continental crust. Rev. Geoph., 33: 241–265.
[12] TROĆ M., SADOWSKA A., 2006 — Wiek utworów formacji poznańskiej rejonu Poznania. Prz. Geol., 54: 588–593.
[13] WICHROWSKI Z., 1981 — Studium mineralogiczne iłów serii poznańskiej. Arch. Miner., 37, 2: 93–196.
[14] WIEWIÓRA A., WYRWICKI R., 1974 — Minerały ilaste poziomu iłów płomienistych. Kwart. Geol., 20, 3: 615–635.
Uwagi
PL Artykuł w Część 5, Złoża metali
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-67bf1654-c10a-4bb0-ad2b-ddb185c5f809
Identyfikatory