Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-679261b3-76c0-48f5-9863-564ebf5b8853

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania integracji zarządzania transportem w obszarach aglomeracyjnych

Autorzy Oleszczuk, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Potrzeba zwiększenia stopnia integracji realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) była podnoszona niejednokrotnie przez polityków ze szczebla lokalnego, jak i krajowego, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. Kilkukrotnie pojmowane były inicjatywy na rzecz wprowadzenia kompleksowej regulacji w tym zakresie, jednakże nie dochodziły one do skutku ze względu na bieżące interesy polityków lub źle rozumianego ducha i idei samorządności. Brak szczegółowych przepisów umożliwiających integrację realizacji zadań publicznych przez samorządy jest szczególnie odczuwalny na obszarach aglomeracyjnych, gdzie procesy nakładania się odpowiedzialności poszczególnych szczebli j.s.t. są szczególnie widoczne. Jako jedną z takich sfer należy zidentyfikować ogół spraw dotyczących zarządzania transportem. Autor artykułu opisuje istniejące uwarunkowania instytucjonalno-prawne samorządu lokalnego, dokonuje oceny dotychczasowych propozycji zmian prawnych w zakresie integracji zarządzania obszarami metropolitalnymi pod kątem zarządzania transportem.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   zarządzanie transportem miejskim   integracja zarządzania  
EN urban transport   urban transport management   management integration  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 12
Strony 26--32
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Oleszczuk, Ł.
Bibliografia
[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
[2] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. DzU 2013, poz. 594 ze zm.
[3] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. DzU 2013, poz. 595 ze zm.
[4] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. DzU 2013, poz. 596 ze zm.
[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. DzU 2013 poz. 260 ze zm.
[6] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, DzU 2011, nr 5, poz. 13 ze zm.
[7] Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities) - dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej.
[8] Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia października 1985 r., DzU 1994 nr 124 poz. 607 ze zm.
[9] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 05.12.2013 r., sygn. akt SA/Rz 1109/95.
[10] R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska- Banacka, A. Wierzbica [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Wydawnictwo ABC, 2007.
[11] K. Bandarzewski [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło- Niżnik, Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa, 2005.
[12] Z. Leoński, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
[13] L. Kieres, Związek komunalny. Zasady stosowania prawa, Finanse Komunalne 1996, nr 6.
[14] Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 1995 r., 147/95.
[15] Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU 1994, nr 48, poz. 195 ze zm.
[16] Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU 2009, nr 31, poz. 206 ze zm.
[17] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. DzU 2013, poz. 260 ze zm.
[18] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. DzU 2012, poz. 1137 ze zm.
[19] J. Radziejowski, Metropolie szansą rozwoju transportu publicznego, Transport Miejski i Regionalny 2010, nr 9.
[20] Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Projekt ustawy o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty- aktow-prawnyc/2009/18133,Projekt-Ustawy-z-dnia-2009-r-o-polityce- miejskiej-panstwa-i-wspolpracy-jednostek.html?search=138773296, (dostęp: 30.09.2013 r.).
[21] Prezydent RP - Forum Debaty Publicznej, Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla- polski/inicjatywy-ustawodawcze/ projekt-ustawy-o-samorzadzie/ (dostęp: 30.09.2013 r.).
[22] Sejm RP, Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-766-2013/$file/7-020-766-2013.pdf,
(dostęp:30.09.2013 r.).
[23] Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Aktualności. Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, http:// www.klub.platforma.org/aktualnosci,article,projekt-ustawy-o-powiecie- metropolitalnym,1979.html (dostęp: 30.09.2013 r.).
[24] Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, lipiec 2013, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/ZIT_na_WWW_26_07_2013.pdf, (dostęp: 30.09.2013 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-679261b3-76c0-48f5-9863-564ebf5b8853
Identyfikatory