Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-675ce426-e322-48a4-8635-9bf1ac582bb4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo neutralizacji niewypałów i niewybuchów amunicji artyleryjskiej w strefie brzegowej

Autorzy Chmieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Types of risks during transport operations unexploded artillery ammunition and unexploded ordnance in the coastal zone
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zasady bezpieczeństwa gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych podczas operacji transportowych związanych z oczyszczaniem terenu w strefie brzegowej. Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Różnorodność zagrożeń obecnego czasu powoduje, że zadaniem współczesnych sił zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenia o charakterze militarnym, ale też gotowość do reagowania na zagrożenia o charakterze niemilitarnym. Po wojnie na ziemiach polskich pozostała ogromna liczba niewybuchów i niewypałów. Niemal cała powierzchnia kraju wymagała sprawdzenia. Dziś oczyszczaniem terenu z wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) zajmują się patrole saperskie z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ.
EN The article discusses the principles of security guarantees to minimize the risks arising from the transport of hazardous materials during transport operations associated with the purification of the land in the coastal zone. The increase in the number and scope of all kinds of threats has become an integral part of human life in the modern world, as well as a determinant of his safe existence. The variety of threats present time makes the task of today's armed forces has become a response not only to threats of a military nature, but also the readiness to respond to the threat of non-military. After the war on Polish territory remained a huge number of unexploded ordnance. Almost the entire area of the country required check. Today, cleans ion area of explosives and dangerous deal patrols sapper units subordinate to the General Command of the Polish Army.
Słowa kluczowe
PL niewypał   niewybuch   pojazd specjalny   transport materiałów niebezpiecznych  
EN explosives   misfire   sapper vehicle   transporting dangerous materials  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 99--106, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Chmieliński, M.
Bibliografia
1. Kawka W., Zespoły rozminowania i oczyszczania terenu w operacjach reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2009.
2. Leksykon wiedzy wojskowej, red. M. Laprus, MON, Warszawa 1979.
3. Piela G., Procedury neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (UXO), Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego, Wrocław 2010.
4. Rozporządzenie MON z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do SZ RP lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. Urz. z 2012 poz. 1364).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347).
6. Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, NO-02-A043:2009, Norma Obronna zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 134 z dnia 21 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. nr 8, poz. 99).
7. Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, NO-02-A061:2005, Norma Obronna zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 99 z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. MON nr 7, poz. 55).
8. Usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, NO- 02-A069:2007, Norma Obronna zatwierdzona przez Ministra Obrony Narodowej decyzją Nr 232 z dnia 25 maja 2007 r. (Dz. Urz. MON nr 11, poz. 127).
9. System oczyszczania terenu i akwenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Marynarki Wojennej RP. Szefostwo Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki Wojennej RP (materiały szkoleniowe), Wrocław 2010.
10. Prace minerskie i niszczenia – Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych Sztab Generalny WP, Warszawa 1995r. Inż. 572/94.
11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm).
12. Ustawa z 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1017).
13. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. Urz. 2012.0461 z późn. zm.).
14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-675ce426-e322-48a4-8635-9bf1ac582bb4
Identyfikatory