PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Cossacks in the service of the Third Reich

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kozacy na służbie III Rzeszy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The origins of Cossacs probably date back to the 15th and 16th centuries. Cossacks appeared both in the south-eastern areas under the authority of the Commonwealth and in the south-west of Moscow. They played a significant role in the history of our country, fighting together with the Crown and Lithuanian armies in the wars against the Tatars, Turks, Moscow and Sweden. However, they also caused uprisings which seriously weakened the Commonwealth. In the 16th century, Cossack troops in the service of the rulers of Moscow were formed, used for conquests made by this country. Cossacks also suppressed uprisings and rebellions against tsarist authorities. During the civil war in Russia, a significant part of them sympathized with the Whites. After the Bolshevik occupation of the Cossack territories, there was repression compared by Lenin to the Vendée genocide during the French Revolution. Persecution also took place there during the collectivization and the Great Terror. Many Cossacks emigrated. Some of them in Germany, where they later began cooperation with the Nazis, especially after the Third Reich’s aggression against the USSR. After occupying the Cossack territories, the German authorities created local Cossack self-government structures. The first Cossack formations fighting on the Wehrmacht side also began to appear. During the war, tens of thousands of Cossacks who fought in German uniforms in the USSR, occupied Poland, Yugoslavia and northern Italy. They were used primarily to conduct anti-partisan activities. At the end of the war, the Cossacks tried to avoid Soviet captivity and surrender to the Western Allies’ troops. However, as a result of the British-Soviet agreement, they were handed over to the Soviet authorities, which condemned them to a tragic fate.
PL
Początki kozaczyzny sięgają najprawdopodobniej XV i XVI wieku. Kozacy pojawili się zarówno na południowo-wschodnich terenach podległych władzy Rzeczypospolitej, jak i południowo-zachodnich Moskwy. Odegrali niebagatelną rolę w historii naszego kraju, walcząc wspólnie z wojskiem koronnym i litewskim w wojnach przeciwko Tatarom, Turkom, Moskwie i Szwedom. Wywoływali jednak również powstania, które poważnie osłabiały Rzeczpospolitą. W XVI wieku uformowała się również organizacja wojsk kozackich na służbie władców Moskwy, wykorzystywana do podbojów prowadzonych przez to państwo. Kozacy tłumili również powstania i bunty skierowane przeciwko władzy carskiej. W trakcie wojny domowej w Rosji znaczna część z nich opowiedziała się po stronie białych. Po opanowaniu terenów kozackich przez bolszewików nastąpiły represje porównywane przez Lenina do ludobójstwa w Wandei z okresu rewolucji francuskiej. Prześladowania miały tam również miejsce w okresie kolektywizacji i wielkiego terroru. Wielu Kozaków udało się na emigrację. Część z nich na terytorium Niemiec, gdzie w późniejszym okresie rozpoczęli współpracę z nazistami, zwłaszcza po agresji III Rzeszy na ZSRS. Po zajmowaniu terenów kozackich władze niemieckie tworzyły lokalne struktury kozackiego samorządu. Zaczęły również powstawać pierwsze formacje kozackie walczące po stronie Wehrmachtu. W trakcie wojny w niemieckich mundurach na terenach ZSRS, okupowanej Polski, Jugosławii i w północnych Włoszech walczyło kilkadziesiąt tysięcy Kozaków. Byli wykorzystywani przede wszystkim do prowadzenia działań przeciwpartyzanckich. Pod koniec wojny Kozacy starali się uniknąć niewoli sowieckiej i poddawać wojskom zachodnich aliantów. Jednak na wskutek porozumienia brytyjsko-sowieckiego byli oni przekazywani władzom sowieckim, co skazywało ich na tragiczny los.
Twórcy
 • Faculty of Security Sciences, General Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, Wroclaw, Poland, adam.szymanowicz @awl.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Franz M. Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI i XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; 2006.
 • 2. Podhorodecki L. Sicz zaporoska, Warszawa: Książka i Wiedza; 1978.
 • 3. Сухоруков ВД. Историческое описание Земли Войска Донского. Ростов-на-Дону: ГинГо; 2001.
 • 4. Трут В. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и революций. Казачьи войска в период войн и революций. Mocква; 2007. Available at: http://www.plam.ru/hist/dorogoi_slavy_i_utrat_kazachi_voiska_v_period_voin_i_revolyucii/p3.php.
 • 5. Шимановіч А, Лесик Ю. Вільне козацтво і військова розвідка II Речі Посполитої в контексті політики прометеїзму. Воєнно-історичний вісник: Збірник наукових праць Національного університету оборони України, 2017;3(25).
 • 6. От атамана Общеказачьего Объединения генерал-лейтенанта Е.И. Балабина. Вестник Общеказачьего Объединения в Протекторате Чехия и Моравия, 1940;1.
 • 7. Mawsdley E. The Russian Civil War. New York: Pegasus Books; 2007.
 • 8. Краснов П. Всевеликое Войско Донское. Берлин; 1922. Глава II. Письма атамана к императору Вильгельму и гетману Скоропадскому. Сношения с немцами. Свидание атамана с генералом Деникиным 15 мая. Результаты этого свидания, [online]. Библиотека портала ХРОНОС: всемирная история в интернете. Available at: http://www.rummuseum.ru/lib_k/krasnov02.php [Accessed: 4 October 2014].
 • 9. Wojna R. Z pierwszego okresu rewolucji i wojny domowej w Rosji (marzec 1917 r. – marzec 1918 r.). Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej. 1967;3:26-35.
 • 10. Краснов П. Всевеликое Войско Донское. Берлин; 1922. Глава XXIII. Заседание большого войскового круга 1 февраля 1919 года. Требование отставки генералов Денисова и Полякова. Речь атамана. Доклад генерала Денисова. Травля его членами круга. Заступничество атамана, [online]. Библиотека портала ХРОНОС: всемирная история в интернете. Available at: http://www.rummuseum.ru/lib_k/krasnov23.php [Accessed: 4 October 2014].
 • 11. Деникин А. Очерки русской смуты. Париж 1921. Глава IX. Дон: трагедия Донского фронта. Объединение вооруженных сил Юга России. Уход атамана Краснова, [online]. Available at: http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/4_09.html [Accessed: 4 October 2014].
 • 12. Каліберда Ю, Федько А, Федько Ю. Іван Васильович Полтавець-Остряница – наказний отаман Вільного Козацтва, [online]. ДФ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Available at: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Istoria/34510.doc.htm [Accessed: 21 January 2015].
 • 13. Kellog M. The Russian Roots of Nazism: White Émigrés and the Making of National Socialism, 1917-1945. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.
 • 14. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Kol. A. XII.3/39. Sprawy prometejskie. Ukraina sowiecka a wojna sowiecko-niemiecka. Opracowanie Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza z 1941 r.
 • 15. Courtois S. et al. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. Warszawa: Prószyński i S-ka 2001.
 • 16. Козлов А. Великая Отечественная война и казаки. Relga, 2006;3(125), [online]. 1 February 2006. Available at: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=883&level1=main&level2=articles [Accessed: 20 October 2014].
 • 17. Чуев С. Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха. Москва; 2004.
 • 18. Szymanowicz A. Pomiędzy Warszawą a Elbrusem i Moskwą. Aktywność niepodległościowa narodów Północnego Kaukazu i polska polityka prometejska. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; 2017.
 • 19. Newland S. Kozacy w Wehrmachcie 1941-1945. Warszawa: Bellona; 2010.
 • 20. Чуев С. Казачьи формирования немецких спецслужб, [online]. Историко-культурное наследие Кубани. Available at: http://www.gipanis.ru/?level=908&type=page&lid=879 [Accessed: 20 October 2014].
 • 21. Kuberski H, Gdański J. Uporczywa legenda: „Własowcy” w Powstaniu Warszawskim, [online]. 31 July 2008. Gildia.pl. Available at: http://www.historia.gildia.pl/wiek-xx/wojskowosc/ii-wojna-swiatowa/wlasowcy-w-powstaniu-warszawskim [Accessed: 22 October 2014].
 • 22. Piovesan S. I cosacchi in Carnia e la battaglia di Pani di Raveo (1944-1945), [online]. Venezia ed altro – il sito di Sergio Piovesan. Available at: http://www.piovesan.net/raveo/I%20cosacchi%20in%20Carnia%20(1944)%20e%20la%20battaglia%20di%20Pani%20di%20Raveo.pdf [Accessed: 25 October 2014].
 • 23. Stefanutti P. 1944-45: l’occupazione cosacco-caucasica della Carnia e dell’Alto Friuli, [online]. Carnia Libera 1944. La repubblica partigiana. Available at: http://www.carnialibera1944.it/documenti/occupazionecosacca.htm [Accessed: 25 October 2014].
 • 24. Шкаровский М. Казачий стан в Северной Италии. Новый Журнал, 2006;242, [online]. Available at: http://magazines.russ.ru/nj/2006/242/sh16.html [Accessed: 23 October 2014].
 • 25. Hoffmann J. Rosyjscy sojusznicy Hitlera: Własow i jego armia. Warszawa: Bellona; 2008.
 • 26. Gdański J. Zapomniani żołnierze Hitlera. Warszawa: „De Facto”; 2005.
 • 27. Толстой НД. Жертвы Ялты. Москва; 1996.
 • 28. Tolstoy N. Forced Repatration to the Soviet Union: The Secret Betrayal, [online]. Available at: http://www.fortfreedom.org/h16.htm [Accessed: 3 November 2014].
 • 29. Krause W. Kozacy i Wehrmacht. Kraków: Libron; 2006.
 • 30. Тимофејев А. Руси и Други светски рат у Југославији: утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945. Београд; 2010.
 • 31. Хорстенау Г. фон. Између Хитлера и Павелића. Београд; 2007.
 • 32. Окороков А. Казаки и Русское Освободительное Движение. “ВЕЧЕ”, 1996;58, [online]. Available at: http://nativregion.narod.ru/simple_8.html [Accessed: 22 November 2014].
 • 33. Андрианов И. Дальневосточная казачья эмиграция в Маньчжурии в условиях японской оккупации 30-х гг. XX в., [online], сайт Всероссийского Конкурса на лучшую работу по русской истории “Наследие предков – молодым”. Available at: http://moscowia.su/projects/konkurs/raboty/2012/655-30-xx [Accessed: 22 November 2014].
 • 34. Худобородов А. Казачья эмиграция в Манчжурии в период японской оккупации (1932-1945 годы). Вестник Челябинского государственного университета, 2002;1.
 • 35. Дробязко С. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил 1941-1945 гг. Mocква; 2004.
 • 36. Романько О. Мусульманские легионы во Второй мировой войне. Mocква; 2004.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-674f123e-3ea9-44f7-a1b3-a1ec1eb2e012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.