Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-670240ea-b7da-4c0c-b96b-888f599a1822

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Przenośne urządzenia komputerowe (laptopy) : charakterystyka pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu

Autorzy Gryz, Krzysztof  Karpowicz, Jolanta  Zradziński, Patryk 
Treść / Zawartość www.ciop.pl/bp_teksty
Warianty tytułu
EN Portable computer de vice s (laptops) : characteristic of electromagnetic field in their vicinty
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przenośne urządzenia komputerowe. Emitują one złożone pole elektromagnetyczne, o częstotliwościach do pojedynczych GHz. Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń oddalonych co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidulanej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy. Wyniki obliczeń współczynnika SAR w modelu ciała kobiety wskazują istotnie większy poziom zagrożeń dla użytkownika laptopa trzymanego bezpośrednio przy ciele, w porównaniu z korzystaniem z urządzenia oddalonego od ciała. W ramach stosowania środków ochronnych dla ograniczenia potencjalnych zagrożeń elektromagnetycznych należy zapewniać warunki użytkowania przenośnych urządzeń komputerowych zgodnie z zaleceniami ergonomicznymi.
EN Electromagnetic field emitted by laptops, were characterised. Computer devices are sources of complex electromagnetic field of frequency till several GHz. Assessment of electromagnetic hazards in working space near above mentioned computer devices do not need individual compliance of the level of electromagnetic exposure level with the limits provided with respect to protection of workers against electromagnetic hazards - in the case of the use of devices removed at less 20 cm from body's operator. Results of numerical calculation of SAR ratio in virtual women model's shown in fact higher level of electromagnetic risk while using laptop close to the body than while using laptop m longer distance. During the use of preventive measures for limitation of possible electromagnetic risks also conditions of the use of portable computer device according to ergonomic requirements should be assured.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo i higiena pracy   urządzenia komputerowe   pole elektromagnetyczne   zagrożenia elektromagnetyczne   współczynnik SAR   zdrowie publiczne   inżynieria środowiska  
EN occupational safety and health   computer devices   electromagnetic fileds   electromagnetic hazards   SAR ratio   public health   environmental engineering  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2019
Tom nr 2
Strony 16--19
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Gryz, Krzysztof
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska, krgry@ciop.pl
autor Karpowicz, Jolanta
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
autor Zradziński, Patryk
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska
Bibliografia
[1] Gryz K., Karpowicz J. Stacjonarne urządzenia komputerowe - rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy. „Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka" 2018,8,563:21-23
[2] Karpowicz J, Gryz K. Dostosowanie środków ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi do wymagań prawa pracy. Poradnik CIOP-PIB, Warszawa 2018
[3] Rozporządzenie Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Załącznik 2. Część E „Pole elektromagnetyczne”. Dz. U 2018, poz.1286
[4] Rozporządzenie Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne, tj. Dz. U. 2018, poz. 331
[5] Karpowicz J., Simunic D., Gryz K. Can electromagnetic field exposure caused by mobile communication systems in a pubic environment be counted as dominant? [w:] "Mobile Communications and Public Health" pod. red. Markov M., CRC Press Taylor & Francis Group. 2018
[6] PN-EN 60601-1-2:2015 Medyczne urządzenia elektryczne-Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne -Wymagania i badania
[7] Gedliczka A. Atlas miar człowieka Dane do projektowania i oceny ergonomicznej CIOP, Warszawa 2001
[8] Kamińska J.: Tokarski T. Ergonomia pracy z komputerem - od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami. CIOP-PIB, Warszawa 2016
[9] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/ UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE Dz. Urz. Unii Europejskiej L153/62
[10] Council of the European Union Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).1999/519/EC Official Journal of the European Communities. L199/59
[11] Guterman J., Moreira A. A., Peixeiro C., Rahmat-Samil Y. Wrapped Microstrip Antennas for Laptop Computers "IEE Antennas and Propagation Magazine" 2009,4,51:12 25
[12] Racini S.M., de Salles A., Seuero S., Garzon J., Morris R., Davis D., Simulation of psSAR associated with the use of laptop computers as a function of position in relation to the adult body Bioelectromagnetics Society and European Bioelectromagnetics Association. Joint Meeting, (BIOEM'2015) Abstract Collection, 14-19 06.2015, Pacific Grove, USA
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-670240ea-b7da-4c0c-b96b-888f599a1822
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0013.0257