Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64c76142-8a03-4771-a682-158136c27276

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Przydatność erodowanych gleb porolnych jako siedliska leśnego w oparciu o Indeks Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL)

Autorzy Chudecka, J.  Tomaszewicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Suitability of eroded fallows as forest habitat on base of Forest Soil Trophism Index (FSTI)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy określono, w oparciu o Indeks Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL), przydatność jako siedliska leśnego erodowanych gleb porolnych. W oparciu o klasyfikację bonitacyjną gleby te, niezależnie od lokalizacji w rzeźbie terenu, kwalifikują się do borów mieszanych. Według ITGL, gleby na wierzchowinie i zboczu to siedliska lasów mieszanych i lasów, a gleby u podnóża to siedliska lasowe.
EN Authors in this work determined, on base of Forest Soil Trophism Index (FSTI), the suitability of eroded fallows as forest habitat. On base of soil quality classification these soils independently from localization in relief are habitat of mixed coniferous. According FSTI the soils from summit and slope belong to habitat of mixed forests and forests but soils of delluvial zone belong to habitat of forests.
Słowa kluczowe
PL zalesianie   grunt porolny   gleby erodowane   gleby namywane   uziarnienie   właściwości chemiczne   Indeks Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL)  
EN forestation   fallows   eroded soil   soil texture   chemical properties   Forest Soil Trophism Index (FSTI)  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 40--49
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., tab.
Twórcy
autor Chudecka, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
autor Tomaszewicz, T.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
1. BIAŁY, K.; BROŻEK, S.; CHOJNICKI, J.; CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA, D.; JANUSZEK, K.; KOWALKOWSKI, A.; KRZYŻANOWSKI, A.; OKOŁOWICZ, M.; SIENKIEWICZ, A.; SKIBA, S.; WÓJCIK, J.; ZIELONY, R.; 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa; ss. 123.
2. BROŻEK, S.; 2001. Indeks trofizmu gleb leśnych. Acta Agraria et Silvestria 39, 17-33.
3. BROŻEK, S.; LASOTA, J.; ZWYDAK, M.; 2001. Próba zastosowania indeksu trofizmu gleb leśnych do diagnozy siedlisk nizinnych i wyżynnych. Acta Agraria et Silvestria 39, 35-46.
4. BROŻEK, S.; LASOTA, J.; ZWYDAK, M.; WANIC, T.; GRUBA, P.; BŁOŃSKA, E.; 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Rocz. Glebozn. 62/4, 133-149.
5. BROŻEK, S.; ZWYDAK, M.; 2003. Atlas gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa; ss. 467.
6. BROŻEK, S.; ZWYDAK, M.; LASOTA, J.; 2008. Liczbowy indeks troficznych odmian podtypów gleb bielicowych i rdzawych. Rocz. Glebozn. 60[1], 7-17.
7. BROŻEK, S.; ZWYDAK, M.; WANIC, T.; GRUBA, P.; LASOTA, J.; 2007. Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych. Sylwan 151[2], 26-34.
8. CHUDECKA, J.; TOMASZEWICZ, T.; 2014. Ocena porolnych gleb rdzawych jako siedliska leśnego na podstawie Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) i Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG). Uniwersytet Zielonogórski, Zesz. Nauk. nr 156, Inżynieria Środowiska nr 36, 213-222.
9. GAŁĄZKA, S.; 2011. Potencjał produkcyjny gleb porolnych przekazanych do zalesienia w nadleśnictwie Międzyrzecz. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach. Tom V. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Tuchola 2011, 50-56. ISSN 2081-1438.
10. INSTRUKCJA URZĄDZANIA LASU.; 2012. Część 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-61633-66-2 [całość], 978-83- 61633-70-9 [tom II], Warszawa, ss.160.
11. KONDRAS, M.; CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA, D.; SIENICKA, P.; OTRĘ-BA, A.; TORZEWSKI, K.; OKTABA, L.; 2012. Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym. Rocz. Glebozn. 63[4], 26-33.
12. LASOTA, J.; BROŻEK, S.; ZWYDAK, M.; WANIC, T.; 2011. Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów. Rocz. Glebozn. 62[4], 73-92.
13. LASOTA, J.; BROŻEK, S.; ZWYDAK, M.; WANIC, T.; 2011a: Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów. Rocz. Glebozn. 62[4], 93-108.
14. LASOTA, J.; KARP, M.; BISKUP, S.; 2005. Siedliska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej [Calamagrostio arundinaceae-quercetum petraeae] w Środkowej Wielkopolsce. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4[1], 23-39.
15. LASOTA, J.; ZWYDAK, M.; WANIC, T.; BROŻEK, S.; 2011b. Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. 62[4], 54-72.
16. MARKS, M.; NOWICKI, J.; SZWEJKOWSKI, Z.; 2000. Odłogi i ugory w Polsce. Cz. I. Przyczyny odłogowania i zjawiska towarzyszące. Fragm. Agron. 1, 5-19.
17. MELLER, E.; NIEDŹWIECKI, E.; MALINOWSKI, R.; KUBUS, M.; PODLASIŃSKI, M.; 2013. Przydatność gleb przeznaczonych pod powiększenie kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Część II. Właściwości sorpcyjne i zawartość składników chemicznych. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 305 [27], 51-66.
18. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI.; 2011. Przewodnik po działaniu. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne. Warszawa. Wydanie III ss.36. ISBN: 978-83-62164-36-3.
19. ORŁOWSKI, G.; NOWAK, L.; 2004. Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 27-36.
20. PTG.; 1989. Systematyka gleb Polski. Wydanie IV. Rocz. Glebozn. 40[3/4]; ss. 150.
21. PTG.; 2011. Systematyka gleb Polski. Wydanie 5. Rocz. Glebozn. 62[3]; ss.193.
22. RYBICKI, R.; 2005. Struktura użytkowania gruntów w terenach erodowanych na przykładzie wybranej mikrozlewni środkowej części zlewni Opatówki. Acta Agrophys. 116, 409-415.
23. SIUTA, J.; 2009. Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Oddział w Rzeszowie, 11, 235-241.
24. SIUTA, J.; ŻUKOWSKI, B.; 2002. Ekologiczne podstawy racjonalizacji użytkowania ziemi w Polsce. Inżynieria Ekologiczna 6, 18-30.
25. TOMASZEWICZ, T.; 1995. Charakterystyka i wskaźniki degradacji gleb uprawnych intensywnie użytkowanych w obszarach morenowych Pomorza Zachodniego. Praca doktorska wykonana w Zakładzie Erozji i Rekultywacji Gleb Akademii Rolniczej w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Koćmita prof. AR. Szczecin, maszynopis; ss. 192.
26. TOMASZEWICZ, T.; LEWANDOWSKI, L.; 2002. Stan żyzności gleb piaszczystych w Ginawie po ośmioletnim okresie ich odłogowania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, tom 90.
27. TRAWCZYŃSKA, A.; TOŁOCZKO, W.; 2007. Żyzność siedlisk leśnych w gminie Ujazd. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 46-51.
28. WANIC, T.; BŁOŃSKA, E.; 2011. Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu. Rocz. Glebozn. 62[4], 173-181.
29. WĘGOREK, T.; 2008. Biologiczne metody zmniejszania zagrożenia gleb erozją wodną (fitomelioracje). Studia i Raporty IUNG-PIB 10, 123-148.
30. WIŚNIEWSKI, P.; WOJTASIK, M.; 2012. Glebochronna funkcja lasów a zalesienia porolne na przykładzie Nadleśnictwa Szubin. Polish Journal of Agronomy 11, 81-88.
31. ZASADY HODOWLI LASU.; 2012. Załącznik do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku, obowiązujący w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ISBN 978-83-61633-65-5, Warszawa; ss.72.
32. ZWYDAK, M.; LASOTA, J.; BROŻEK, S.; WANIC, T.; 2011. Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych. Rocz. Glebozn. 62[4], 39-53.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64c76142-8a03-4771-a682-158136c27276
Identyfikatory