Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64c12ff7-0908-44f6-b5ea-0c064c408cc5

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Proces certyfikacji podsystemów strukturalnych w świetle regulacji prawnych

Autorzy Kochan, A.  Koper, E. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Certification process of the railway structural subsystems considering legal regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Integracja krajów Unii Europejskiej wymaga wielu działań mających na celu osiągniecie spójności technicznej i interoperacyjności infrastruktury w całym obszarze Wspólnoty. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają procesy certyfikacji WE. Niniejszy artykuł dotyczy certyfikacji podsystemów kolejowych na przykładzie podsystemu sterowanie. Przedstawiono podstawę prawną oraz przebieg procesu. Omówiono jego szerszy kontekst z uwzględnieniem uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji linii kolejowej w warunkach Polskich. Opisano role poszczególnych podmiotów w procesie certyfikacji. Wskazano cechy wspólne certyfikacji niezależnie od przedmiotowego zadania a także zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy weryfikacją na zgodność z TSI oraz prawem krajowym. Przytoczono wymagania zasadnicze i parametry podstawowe weryfikacji. Wskazano pewne mankamenty w aktualnie obowiązującym stanie prawnym oraz przeszkody w sprawnej realizacji procesu certyfikacji.
EN An integration of European Union countries requires a number of actions aimed at achieving technical coherence and interoperability of the infrastructure throughout the Community. EC certification processes play an important role in this regard. This article covers the certification of rail subsystems on the example of the Command Control Subsystem. The legal basis and the course of the process have been presented. Paper discusses its broader context, including the permission to use of the railway line under Polish conditions. The role of individual entities in the certification process has been described. Shared certification features were identified irrespective of the task in question, and attention was drawn to the difference between verification of compliance with TSIs and national law. Essential requirements and verification basic parameters were cited. Some shortcomings were noted in the current legal status and obstacles to the efficient implementation of the certification process.
Słowa kluczowe
PL weryfikacja WE   podsystem strukturalny   sterowanie   certyfikacja  
EN CE verification   structural Command Control Subsystem   Certification  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 119--129
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kochan, A.
  • Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
autor Koper, E.
  • Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
3. Szkopiński J., Kochan A. „Istota identyfikacji granic podsystemów w procesie certyfikacji infrastruktury kolejowej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku, 30.08-02.09.2016, Arłamów, prezentacja
4. Szkopiński J. „Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu: „Sterowanie – urządzenia przytorowe Aspekty formalno-prawne”; seminarum zakładowe Zakładu Sterowania Ruchem na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, prezentacja
5. Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei z dnia 19 stycznia 2017
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei Dz.U. 2016 poz. 254
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych Dz.U. 2014 poz. 720
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 43)
9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej
10. Ustawa o transporcie kolejowym ( Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789)
11. Ilczuk P., Koper E. „Wybrane aspekty normy ISO 9001:2009, mające zastosowanie w procesie certyfikacji podsystemów kolejowych” w: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, nr 111, 2016, ss. 151-161
12. Ilczuk P., Koper E. „Zastosowanie podejścia procesowego w certyfikacji wyrobów kolejowych, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 4, 2015, ss. 311-320
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64c12ff7-0908-44f6-b5ea-0c064c408cc5
Identyfikatory