Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64252761-4318-42d4-98e9-3f87a24977b7

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Pasy autobusowe, a strefa płatnego parkowania przykrawężnikowego – przypadek krakowski

Autorzy Bauer, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Bus lanes versus paid parking zone along streets – case of Krakow
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem potencjalnego, wzajemnego konfliktu pomiędzy dwoma istotnymi narzędziami polityki transportowej, jakimi są: wydzielanie pasów autobusowych oraz wprowadzanie płatnego parkowania. Przeanalizowano wpływ ewentualnego zwiększenia liczby manewrów związanych z parkowaniem przykrawężnikowym na ruch autobusów poruszających się po wydzielonym pasie na odcinku Al. Trzech Wieszczów w Krakowie. Analizę wykonano z wykorzystaniem metod probabilistycznych, uwzględniając intensywności i charakterystyki manewrów parkowania w stanie obecnym. Przedyskutowano możliwość zwiększenia strat czasu autobusów w wyniku wzrostu rotacji na miejscach parkingowych. Efektem wykonanych analiz jest rekomendacja dla likwidacji parkowania przykrawężnikowego, w celu poprawy warunków ruchu autobusów, a także pieszych i rowerzystów.
EN The problem of potential mutual conflict between two essential tools of transportation policy such as separation of bus lanes and introduction of paid parking zones have been discussed in the paper. The impact of a possible increase in the number of manoeuvers while parking on kerbs along streets on buses traffic along bus lane at a section of Trzech Wieszczów Avenue in Krakow has been analysed. The analysis was carried out using probabilistic methods, taking into account the intensity and characteristics of parking manoeuvers at present. The risk to increase in losses of bus route time due to increase in turnover of parking spaces has been discussed. As a result of the analysis it is recommended to eliminate parking on kerbs along streets, in order to improve the movement of buses, as well as pedestrians and cyclists.
Słowa kluczowe
PL pas autobusowy   strefa płatnego parkowania   zakłócenia  
EN bus lane   paid parking zone   disturbances  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 7--24
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bauer, M.
  • Katedra Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, mbauer@pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Bauer M., Wpływ infrastruktury ulic na funkcjonowanie komunikacji autobusowej, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2008.
[2] Bauer M., Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach. Materiały 58 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej; Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt nr 59 (nr 3/2012/IV).
[3] Bauer M., Normatywne prędkości autobusów na wydzielonych pasach w warunkach zbliżonych do ruchu swobodnego. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Wydajność sieci transportowych”, Poznań-Rosnówko 19-21.06.2013.
[4] Deskur A., Strategia parkingowa, możliwości i zagrożenia. Biuletyn Klubu Inżynierii Ruchu. Kielce, Święty Krzyż, Zeszyt nr 62, 2007.
[5] Dybicz T., Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Centrum Warszawy. Transport Miejski, 9/2000.
[6] Dybicz T., Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne. Seminarium IKKU: Zarządzanie Parkowaniem Samochodów Osobowych w Miastach. Falenty, 2004.
[7] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
[8] Krych A., Straty i koszty strat czasu w komunikacji publicznej. Materiały III Konferencji „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego”. SITK, Poznań 2003, str. 229 – 244.
[9] Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością. Transport Miejski i Regionalny, 3/2010.
[10] Paska J., Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Wydawnictwo OWPW, 2005.
[11] Robak N., Żelazny T., Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z parkowaniem na przykładzie Krakowa. Materiały konferencyjne: Polityka parkingowa w miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK w Krakowie, nr 24 (Zeszyt 61), Kraków 1998.
[12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)
[13] Uchwała nr LVI/727/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały RMK Nr XVIII/225/07 w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007-2013.
[14] Uchwała nr LXXII/1051/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późniejszymi zmianami.
[15] Załęski D., Analiza warunków ruchu wydzielonych pasów autobusowych na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów. Praca dyplomowa pod kierunkiem M. Bauera. Politechnika Krakowska, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-64252761-4318-42d4-98e9-3f87a24977b7
Identyfikatory