Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63cf486d-a989-42c9-8954-daae6edc28f6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie rewitalizacji lokalnych linii kolejowych dla zrównoważenia rozwoju transportu

Autorzy Młyńczak, J.  Celiński, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Revitalization of the use of local railway for sustainable transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem znaczenia rewitalizacji lokalnych linii kolejowych w aspekcie zrównoważenia rozwoju transportu poza obszarami ścisłych centrów aglomeracji. Przedstawiono również koncepcję metodyki służącej zrównoważeniu rozwoju transportu. Problem jest istotny z uwagi na słabe wykorzystanie lokalnych połączeń kolejowych w ruchu towarowym na terytorium Polski. Wynika to z wielu różnorodnych przyczyn, stanu infrastruktury kolejowej na liniach lokalnych, braku lub niedostatecznej liczby punktów przeładunkowych, złego stanu istniejących. Często temu stanowi rzeczy towarzyszy zły stan techniczny sieci drogowej w okolicach punktów dostępu do lokalnych linii kolejowych. Z drugiej strony degradacja linii kolejowych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym związana jest w pewien sposób z przeniesieniem zbyt wielu potoków ładunków do sieci transportu drogowego. Sieć drogowa postrzegana jest w znacznej części obszaru Polski jako bardziej atrakcyjna, również w związku z problemami transportu tzw. ostatniej mili w przypadku korzystania z połączeń kolejowych. Między innymi dlatego lokalne linie kolejowe są omijane w transporcie towarów na terytorium Polski. Zjawiskom tym towarzyszy przeciążenie sieci drogowej połączone często z degradacją jej stanu przez pojazdy ciężarowe. Konieczne jest więc przerzucenie wielu potoków ruchu w drogowym transporcie towarowym na linie kolejowe. W konsekwencji odciążona zostanie również sieć dróg krajowych i autostrad. Panaceum na istniejący stan rzeczy w przedmiotowej problematyce może być próba zrównoważenia rozwoju transportu w rejonie obszarów potencjalnego oddziaływania lokalnych linii kolejowych. W artykule poruszono dwa problemy związane z przedmiotowym zagadnieniem. Problem doboru optymalnej lokalizacji punktu przeładunkowego na lokalnej linii kolejowej oraz problem doboru odpowiedniej dla niego technologii. Celem zastosowania takiego podejścia jest minimalizacja nakładów na tego typu rozwiązania. Autorzy wskazują dwa rozwiązania techniczne pomocne w realizacji równoważenia rozwoju transportu z wykorzystaniem lokalnych linii kolejowych.
EN The article discussed the problem of the importance of revitalizing local railway lines in terms of sustnaible development of transport outside the metropolitan areas. The issue is important because of the poor use of local rail freight traffic. This is due to many different reasons, the state of the railway infrastructure on local lines, lack or absence of a large number of transfer points, the poor condition of the existing ones. Often this is accompanied by dystrophy road network in the area of access points to local railway lines. On the other hand, the degradation of railway lines due to the transfer of too many streams of cargo to road transport network. The road network of a large part of Polish as more attractive, mainly due to transport problems called “the last mile”. Among other things, because local railway lines are omitted in the transport of goods. These positive developments were accompanied by congestion of the road network often accompanied by deterioration of her condition by heavy goods vehicles. It is therefore necessary shift traffic flows freight from roads to rail. As a result, the network will also be relieved of national roads and motorways. A panacea for the status quo in this problems may be an attempt to balance the development of transport in the area of potential impact local railway lines. The paper describes two problems associated with the present subject. The problem of selecting the optimal location of the loading on the local railway line and the problem of selecting appropriate technology for it. The authors suggest two technical solutions help in achieving sustainable development.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   rozwój transportu kolejowego   infrastruktura kolejowa   ruch towarowy   pociąg towarowy  
EN railway transport   railway transport development   railway infrastructure   rail traffic   freight train  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 537--542
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Młyńczak, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, jakub.mlynczak@polsl.pl
autor Celiński, I.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, ireneusz.celinski@polsl.pl
Bibliografia
1. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Co-operation: Environment http://www.undocuments.net/wced-ocf.htm (1987).
2. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
3. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
4. http://www.opentripplanner.org/ (odsłona 31-01-2016).
5. Sierpiński G., Staniek M., Celiński I., Research And Shaping Transport Systems With Multimodal Travels – Methodological Remarks Under The Green Travelling Project. Proceedings of ICERI 2014 Conference, 17th-19th November 2014, Seville, Spain, pp. 3101-3107.
6. Sierpiński G., Celiński I., Staniek M., Using Trip Planners In Developing Proper Transportation Behavior. International Science Index, Vol. 8, No 11/2014, Part III. pp. 482-490.
7. http://trimet.org/ride/planner_form.html (odsłona 31-01-2016).
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler (odsłona 31-01-2016).
9. http://www.railcargo.com/de/Produkte_und_Innovationen/MOBI LER/index.jsp (odsłona 31-01-2016).
10. https://www.youtube.com/watch?v=5HA11a0SMkk (odsłona 3101-2016).
11. http://express.bydgoski.pl/315268,Zly-stan-podkladowkolejowych-miedzy-Chelmza-a-Toruniem-wymusza-znaczne-ograniczenia-predkosci.html (odsłona 31-01-2016).
12. http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4916,Stanowisko-Prezesa-Urzedu-Transportu-Kolejowego-w-sprawie-utrudnien-na-liniikol.html (odsłona 31-01-2016).
13. http://www.nto.pl/wiadomosci/opolskie/art/4571915,kolej-zwalnia-coraz-bardziej-nawet-do-30-kmh,id,t.html (odsłona 3101-2016).
14. Celiński I., Karoń G., Obliczanie przepustowości układów torowych z elastyczną organizacją ruchu. TTS Tech. Transp. Szyn. 1999 nr 10, s. 49-53.
15. Celiński I., Karoń G., Obliczanie przepustowości układów torowych ze sztywną organizacją ruchu. TTS Tech. Transp. Szyn. 1999 nr 7/8, s. 59-63.
16. Celiński I., Karoń G., Ewolucja Systemu Oceny Układów Torowych (SOUT). TTS Tech. Transp. Szyn. 1998 nr 11, s. 47-52.
17. Stokłosa J., Transport Intermodalny, Technologia i organizacja, Innovatio press, Lublin 2011.
18. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MI w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
19. Ustawa z dnia 28.03.2003 o transporcie kolejowym –
20. Dz.U 2003 nr 86 poz. 789 (tekst jednolity).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63cf486d-a989-42c9-8954-daae6edc28f6
Identyfikatory