Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-62bb1197-7010-4eda-9f98-07495b2ef75f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Znaczenie produkcji biopaliw w Polsce na przykładzie bioetanolu

Autorzy Smuga-Kogut, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The importance of biofuel production in Poland on the example of bioethanol
Konferencja Forum motoryzacji (18 ; 12.06.2015 ; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono definicje i rodzaje biopaliw, uregulowania prawne i znaczenie biopaliw w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Z danych literaturowych wynika, że rozwój bioetanolu dotyczy głównie produkcji alkoholu etylowego II generacji (z surowców ligninocelulozowych). Jednym z kryterium opłacalności produkcji bioetanolu jest dodatni wskaźnik energetyczny dla tego paliwa, czyli ilość energii, którą można uzyskać podczas spalania bioetanolu do ilości energii, którą trzeba włożyć do jego wytworzenia. Globalna produkcja biopaliw jest silnie uzależniona od decyzji politycznych. Planuje się do 2030 roku wprowadzenie w transporcie biopaliw drugiej generacji oraz wodorowych ogniw paliwowych. Z tych powodów powstało również wiele instrumentów wspierających i finansujących liczne programy promocyjno-edukacyjne lub wdrożeniowe.
EN This paper presents a definitions and types of biofuels, regulation and the importance of biofuels in Poland and in the European Union. Based on literature data, the development of bioethanol focuses on production of second generation (2G) ethanol ( from lignin-cellulose materials). One of the criterion for bioethanol production profitability is positive energy ratio of fuel, that is quantity of energy that can be obtained during the combustion of bioethanol to the amount of energy you need to add to make it. Global production of biofuels is very strongly dependent on political decisions. It is planned to 2030 introduce to transport the second generation biofuels and hydrogen fuel cells. For these reasons are created many instruments to support and finance a lot of educational and promotional or implementation programs.
Słowa kluczowe
PL produkcja bioetanolu II generacji   biomasa   biopaliwa  
EN production of second generation (2G) ethanol   biomass   biofuels  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 6
Strony 202--205
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr.
Twórcy
autor Smuga-Kogut, M.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Biochemii i Biotechnologii
Bibliografia
[1] Mirowski T., Szurlej A., Wielgosz G., 2005, Kierunki energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce, Polityka Energetyczna, vol. 8(2):55-74.
[2] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199).
[3] Klugmann-Radziemskiej E. (red.)-praca zbiorowa, 2011, Możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie drogowym na terenie miasta Gdańska, UM w Gdańsku, Gdańsk, s. 1-257:101 rys., 57 tab.
[4] Materiały na konferencję prasową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby 8 sierpnia 2012 roku (http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/36492/203486/file/Konferencja_08082012_materialy.pdf). [Stan: 23.11.2013].
[5] Stępień A., 2012, Krajowy Rynek Biopaliw, Aktualny stan i najbliższe wyzwania stojące przed sektorem wytwórczym biokomponentów, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji EcoFuel, Międzyzdroje.
[6] Latkowska B., Fitko H., Stelmachbr S., 2011, Ocena właściwości paliwowych ubocznego produktu z produkcji bioetanolu, Inżynieria Ekologiczna nr 25, s.222–230.
[7] Marczak H., 2012, Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie, Inżynieria Ekologiczna Nr 28, s.102-110.
[8] http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html [Stan:23.11.2013].
[9] http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/n26104_pl.htm; [Stan:23.11.2013].
[10] http://www.kpk.gov.pl/ppt/ETP.html [Stan:23.11.2013].
[11] http://www.pigeo.org.pl; [Stan:23.11.2013].
[12] Orynycz O., 2012, Produkcja biopaliw ciekłych, jako źródła energii dla transportu, Energetyka i Ekologia, vol. 8:471-475.
[13] Kołodziej B., Matyka M., 2012, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne,Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o. o., Poznań, ISBN 9788309011392.
[14] Petillion E., 2005, Report on the Legal Issues Regarding Biofuels for Transport, Bruksela, European Commission, s.9 i in.
[15] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy nr 2001/77/WE (Dz. Urz.UE, L 140 z 5 czerwca 2009 r.).
[16] Dyrektywa Nr 2003/30/We Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. Urz. UE, L 123, z 17 maja 2003 r.).
[17] Dyrektywa Nr 2001/77/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 33).
[18] Kupczyk A., Borowski P., Powałka M., Ruciński D., 2011, Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy, Wyd. WEMA, Warszawa, ISBN 9788393342310.
[19] Sepa-Report 4713 - 2, 1997, Aspects on Energy and Environment Costs in Connection with Production of Kraft Pulp, Recycled Fibre and TMP, Jaakko Pöyry Consulting AB., Swedish Environmental Protection Agency.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-62bb1197-7010-4eda-9f98-07495b2ef75f
Identyfikatory