Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-629401cf-1d94-4e37-8e7b-0597f865c7f9

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Recovery of industrial water from pig manure by means of membrane techniques

Autorzy Kwiecińska, A.  Konieczny, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Odzysk wody przemysłowej z gnojowicy trzody chlewnej z wykorzystaniem technik membranowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Slurry that is produced during high density livestock farming requires proper utilization methods. Nowadays, it is mainly used as a fertilizer or as a substrate for biogas or compost production. However, these methods are often very limited and do not allow to utilize the total amount of produced slurry, thus it is still treated as a problematic waste. High water content in slurry leads to the assumption that it can be treated as a water source. This assumption is quite realistic if application of low and high pressure membrane techniques is considered. Such a solution would allow not only to recover water that could be further reused on farms, but also to obtain valuable concentrated nutrients solution which can be used as a fertilizer and easily transported to agricultural areas. The aim of the study was to determine the effectiveness of water recovery from pig slurry using integrated system: centrifugation/two step ultrafiltration/nanofiltration. The first step ultrafiltration was performed using PVDF membrane of cut off 100 kDa while the second step using PES membrane of cut off 10 kDa. During the polishing process i.e. nanofiltration, hydrophilic composite membrane of cut off 200 Da was used. The effectiveness of the process was determined basing on the change of values of such parameters like: BOD5, COD, contents of TOC, IC, TC, Ntot, concentrations of + 4 NH , Cl–, 2− 4 SO , 3− 4 PO , Mg2+, Ca2+, K+, while the capacity of the treatment was determined using volumetric permeate streams. Obtained results allow to conclude that the proposed system can be used to recover water of an industrial quality.
PL Gnojowica powstająca podczas wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt wymaga stosowania odpowiednich metod utylizacji. Obecnie jest ona wykorzystywana jako nawóz bądź też substrat do produkcji biogazu oraz kompostu. Jednakże metody te są często ograniczone i nie pozwalają na zagospodarowanie całkowitej ilości powstającej gnojowicy, stąd też wciąż jest ona traktowana jako uciążliwy odpad. Wysoka zawartość wody w gnojowicy pozwala założyć, iż może być ona traktowana jako źródło wody. To założenie jest całkiem realne w przypadku zastosowania nisko- i wysokociśnieniowych procesów membranowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nie tylko na odzysk wody, która mogłaby zostać ponownie wykorzystana na farmie, ale także na otrzymanie wartościowych, stężonych roztworów substancji odżywczych, które mogłyby zostać wykorzystane jako nawóz i łatwo transportowane na tereny rolnicze. Celem przeprowadzonych badań było określenie efektywności odzysku wody z gnojowicy trzody chlewnej, wykorzystując zintegrowany system: wirowanie/dwustopniowa ultrafiltracja/nanofiltracja. Pierwszy stopień ultrafiltracji prowadzono z użyciem membrany z PVDF o cut off 100 kDa, drugi zaś stopień z wykorzystaniem membrany z PES o cut off 10 kDa. Podczas etapu doczyszczania, tj. nanofiltracji, zastosowano kompozytową membranę hydrofilową o cut off 200 Da. Efektywność procesu określono, bazując na zmianie wartości parametrów, jak: BZT5, ChZT, zawartości OWO, WN, OW, Ncał, stężenia jonów + 4 NH , Cl–, 2− 4 SO , 3− 4 PO , Mg2+, Ca2+, K+, wydajność zaś wyznaczono na podstawie objętościowych strumieni permeatów. Przeprowadzane badania pokazują, że zaproponowany system może zostać wykorzystany do odzysku wody o jakości przemysłowej.
Słowa kluczowe
PL gnojowica   odzysk wody   procesy membranowe   ultrafiltracja   nanofiltracja  
EN manure   water recovery   membrane processes   ultrafiltration   nanofiltration  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2011
Tom Vol. 5, No. 1
Strony 61--65
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., tab., rys.
Twórcy
autor Kwiecińska, A.
  • Division of Sanitary Chemistry and Membrane Processes, Institute of Water and Wastewater Engineering, Faculty of Energy and Environmental Protection, Silesian University of Technology, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, phone 32 237 29 81, fax 32 237 10 47, anna.kwiecinska@polsl.pl
autor Konieczny, K.
  • Division of Sanitary Chemistry and Membrane Processes, Institute of Water and Wastewater Engineering, Faculty of Energy and Environmental Protection, Silesian University of Technology, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, phone 32 237 29 81, fax 32 237 10 47
Bibliografia
[1] Mała encyklopedia rolnicza. PWRiL, Warszawa 1964.
[2] GUS, Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Pracy i Warunków Życia, Charakterystyka Gospodarstw Rolnych w 2007 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2008.
[3] Fugere R., Mameri N., Gallot J.E. and Comeau Y.: Treatment of pig farm effluents by ultrafiltration. J. Membrane Sci., 2005, 255, 225-231.
[4] Buelma G., Dube R. and Turgeon N.: Pig manure treatment by organic bed biofiltration. Desalination, 2008, 231, 297-304.
[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. DzU Nr 61, poz. 417.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-629401cf-1d94-4e37-8e7b-0597f865c7f9
Identyfikatory