Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61c8f061-4e96-4f41-9b1a-dddcb277807e

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Analiza zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych zakładami przemysłowymi na Podkarpaciu

Autorzy Kalda, G.  Koczera, B. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN The principle of the protection of surface water and groundwater against pollution from industrial plants in the Carpathian
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule prezentowano analizę problematyki, związanej z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, jakie mają pochodzenie od zakładów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. Największym problemem gospodarki wodnej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, głównie rzecznych. Przyczyną tego są głównie zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, oraz wypłukiwanie nawozów sztucznych. W województwie podkarpackim występuje kilka dużych zakładów przemysłowych, w których stosowana technologia przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń, głównie wody powierzchniowej. Fabryki posiadają specjalną technologię oczyszczania ścieków przemysłowych, aby zniwelować do odpowiedniego stopnia zawartość metali ciężkich, siarczanów, chlorków, węglowodorów, fenoli oraz innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Zrzut ścieków do wody wiąże się ze zmianą jej właściwości oraz oddziaływaniem na faunę i florę. Następnie w procesie samooczyszczania dochodzi do rozkładu zanieczyszczeń. Województwo podkarpackie posiada zasoby wód słodkich w postaci rzek, jezior oraz wód głębinowych. Ich ilość jest zależna od sposobu jej wykorzystania, położenia geograficznego, klimatu. Na podstawie analizy stanu wód powierzchniowych i podziemnych i na przykładzie zanieczyszczenia wód wybranymi firmami pokazano, że sytuacja wód powierzchniowych jest w dość złym stanie. Wody te są nie dobrej czystości, a niekiedy nie spełniają żadnych wymogów i stanowią wody pozaklasowe. Związane jest to z rozwojem gospodarczym oraz wprowadzeniem do nich ścieków komunalnych i przemysłowych. Ścieki powstałe w fabrykach są poddawane odpowiednim procesom oczyszczania, gdyż nie wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych norm. W celu dalszego zmniejszenia poszczególnych wartości należałoby zastanowić się nad unowocześnieniem technologii stosowanych przy oczyszczaniu danych ścieków lub np. zwiększenie czasu przebywania w osadnikach w celu zmniejszenia ilości zawiesiny ogólnej.
EN In this article presents analysis of the issues associated with the protection of surface water and groundwater against pollution, to the origin of industrial establishments in the Carpathian province. The biggest is water pollution of surface water, mainly rivers. The reason for this is mainly industrial and municipal waste water discharges and leaching of fertilizers. In the Carpathian province there are several large industrial establishments, in which the applied technology contributes to the formation of pollutants, mainly surface water. The factory having a special industrial waste-water treatment technology to reduce to the desired degree of the content of heavy metals, sulphates, chlorides, hydrocarbons, phenols and other organic and inorganic pollutants. The discharge of sewage into the water is associated with a change in its properties and effects on fauna and flora. Then in the process of self-cleaning comes to the distribution of pollutants. The Carpathian province has freshwater resources in the from of rivers, lakes and deep waters. Their quantity is dependent on how it is used, geographic location, climate. On the basis of an analysis of the status of surface water and groundwater and the example of water pollution selected companies shows that the situation of surface water is in quite poor condition. These waters are not good, and sometimes do not meet any of the requirements and are outside of class water. This is connected with economic development and an introduction to municipal and industrial waste water. Waste water arising in factories are subject to the appropriate processes, because it does not limit exceedance of standards. In order to further reduce the individual values would consider revising technology used when cleaning or data eg. Increasing time reside in the inhabitants in order to reduce the amount of suspended matter.
Słowa kluczowe
PL ochrona   wody podziemne   wody powierzchniowe   zanieczyszczenie   zakłady przemysłowe  
EN protection   groundwater   surface water   pollution   industrial plants  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 139--149
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., wykr.
Twórcy
autor Kalda, G.
  • Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 6, tel. +48 17 8651068, kaldagal@prz.edu.pl
autor Koczera, B.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
[1] Corbitt R.A.: „Standard handbook of environmental engineering”; McGRAW–HILL; 2012, str. 205–356.
[2] Neverova–Dziopak E.: „Ekologiczne aspekty ochrony wód powierzchniowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, str. 7-22.
[3] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 r., 2010, str. 48-79.
[4] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 r., 2011, str. 35-84.
[5] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r., 2012, str. 32-75.
[6] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., 2013, str. 52-107.
[7] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Pozwolenie zintegrowane dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., Rzeszów, 2006.
[8] Dymaczewski Z., Jeż–Walkowiak J.: „Water supply and water guality”, Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012, str. 27-533.
[9] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Pozwolenie zintegrowane dla „SANWIL” S.A. w Przemyślu., Rzeszów, 2007.
[10] Rak J., Boryczko K.: Metoda oceny zagrożenia ujęć wód podziemnych, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, red. I. Zimoch, W. Sawiniak, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, 2013, s. 147-155.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-61c8f061-4e96-4f41-9b1a-dddcb277807e
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.195