Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6020bc0b-3ada-4190-ab90-85f278404013

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problematyka funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli

Autorzy Abramowicz, A.  Abramowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Issues of functioning the free public transport in Zduńska Wola
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia problematykę związaną z podejmowaniem decyzji wprowadzających bezpłatną komunikację dla mieszkańców miasta. Opisuje w syntetycznym ujęciu sytuację finansowo-ekonomiczną Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz możliwości wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w mieście (miała ona funkcjonować od 2015 r.). Wyniki ekonomiczne, jakie spółka osiągnęła w ostatnich latach, nie rokują jednak szybkiego wprowadzenia zamiaru w pełnym zakresie. Mimo to w 2015 r. decyzją samorządu wprowadzono bezpłatną komunikację dla podróżnych w wieku 65-70 lat. W artykule przedstawiono dylematy związane z czynnikami mającymi wpływ na decyzję samorządowców w zakresie realizacji planowanego projektu bezpłatnej komunikacji w mieście.
EN The article describes the issues concerning decisions making in introducing the free public communication for Zduńska Wola city citizens. In the synthetic way financially - economic situation of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. in Zduńska Wola was presented together with possibility of implementing the free public transport in the city (which was supposed to be functioning since 2015). However as the economic outturns from the past years show the introduction of the intention in the full-scale won't be possible. Nevertheless in 2015 by the decision of the localgovernment the free public communication was introduced for passengers over 65-70 years. In the article dilemmas associated with factors affecting the decision of local-government members in the completion of the planned free public transport in Zduńska Wola project were presented.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   przejazdy ulgowe i bezpłatne   utracone wpływy  
EN public transport   free and reduced fares   lost benefits  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Abramowicz, M.
  • doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Abramowicz A., Abramowicz М., Perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 7-8 .
2. Dyr Т., Dylematy ustalania rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 9.
3. Grzegorz Szmyt pokieruje MPK: http://ezdunska.pl/index.php/wiadomosci-aktualnosci/1584-grzegorz-szmyt-pokierujempk (dostęp z dnia 24 .02.2 016 r.).
4. Ludność Zduńskiej Woli według płci i wieku w 2013 roku, Urząd Statystyczny, Łódź 2014.
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zduńska Wola, Zduńska Wola 2015.
6. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 : Dz.Urz. WEL 315 z 3.12.2007, s. 1-13 .
7. Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej Zduńska Wola z dnia 22 maja 2015 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, 2015, poz. 2443.
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6020bc0b-3ada-4190-ab90-85f278404013
Identyfikatory