Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5fcee182-1c9b-49fe-b894-21819b7220f5

Czasopismo

Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego

Tytuł artykułu

Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast

Autorzy Pytel, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Housing estates for senior citizen in the urban space
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Osiedla mieszkaniowe dla seniorów stają się ofertą polskich developerów. Są to zabudowania, których adresatami są osoby starsze, ale samodzielne. W oferowanych im mieszkaniach mają dostęp do udogodnień ułatwiających życie, np. zakupy, pranie i sprzątanie, usługi transportowe, zajęcia socjalizujące itp. Zjawisko budowania domów dla seniorów na zachodzie rozpoczęło się już w latach 50. XX w. Poszukiwano wtedy odpowiednich rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. W Polsce to zjawisko dopiero obecnie doczekało się zainteresowania ze strony deweloperów. Celem artykułu jest ukazanie wpływu migracji seniorów na zagospodarowanie przestrzenne miast w Polsce, a także próba dokonania typologii osiedli dla seniorów.
EN Housing estates for senior citizens are becoming an offer of Polish developers. These buildings are aimed at senior citizens, still self-reliant. In such buildings they have an access to all conveniences making their lives easier, e.g. shopping, laundry, cleaning, transport services, socializing activities etc. The phenomenon of buildings for senior citizens was initiated already in 1950s, in Western Europe. A proper urban planning and architectural solutions were sought after then. It is only now that in Poland developers are starting to take a close interest in such buildings. The aim of the study is to show an influence of migrations of senior citizens on landuse of towns and cities in Poland. Moreover, it is an attempt of typology of housing estates for senior citizens.
Słowa kluczowe
PL senior   migracje   osiedla mieszkaniowe  
EN senior   migration   housing estates  
Wydawca Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Czasopismo Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Rocznik 2014
Tom nr 25
Strony 155--165
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., ryc., wykr.
Twórcy
autor Pytel, S.
Bibliografia
Balcerzak-Paradowska B., 2008: Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych [w:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działań, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
Błędowski P., 2002: Gospodarstwa domowe i sytuacja mieszkaniowa ludzi starych [w:] Polska starość (red.): B. Synak, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Długosz Z., Raźniak P., 2014, Risk of population aging in Asia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120: 36-45.
Długosz Z., Raźniak P., 2008: Population movement and changes in population in European countries. Present state and perspectives. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 10: 21-36.
Kulesza H., 2001: Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce według badań GUS [w:] Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, IGM, Warszawa.
Kulesza H., 2001: Sytuacja mieszkaniowa ludzi starszych w Polsce według badań GUS w: Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, IG-M, Warszawa.
Magdziak M., 2009: Mieszkalnictwo dla osób starszych w stanach zjednoczonych ameryki północnej, ARCHITECTURAE et ARTIBUS, nr 1, Politechnika Białostocka, Białystok.
Meluch B., 2014: Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów; http://ein-epi.eu/budownictwo-mieszkaniowe-dla-seniorow-warunki-realizacji-przez-fundusze-inwestycyjne/
Rogers A., 1990: Return migration to region of birth among retirementage persons in the United States, Journal of Gerontology, Social Sciences, 45: 128-134
Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T, Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko, 2013: Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Sosnowiec.
Stillwell J., Rees P., Boden P., 1992A: Internal migration trends; an overview [w:] Population Redistribution in the United Kingdom, Belhaven Press, London and New York: 28-55
Stillwell J., Rees P., Boden P., 1992B: Population Redistribution in the United Kingdom [w:] Migration Processes and Pattern, Belhaven Press, London and New York.
Szukalski P., 2003, Trwanie życia osób starych w Europie na przełomie XX i XXI w., „Gerontologia Polska”, nr 2: 55-62.
Włodarczyk J., 1987: Projektowanie mieszkań dla osób starszych, Politechnika Śląska, Gliwice.
Zaniewska H. (red.), 2001: Mieszkania starszych ludzi w Polsce – sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
Zborowski A., Winiarczyk-Raźniak A., 2006: Jakość życia emerytów i rencistów w regionie miejskim Krakowa u progu XXI w. [w:] Starość i starzenie się jako do-świadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (red.): J. T. Kowaleski i P. Szukalski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 135-140.
Zrałek M., 2012: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian w; O sytuacji ludzi starszych (red.): J. Hrynkiewicz Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
Zrałek M., 2007, Dodatki mieszkaniowe w działaniach samorządu terytorialnego [w:] H. Zaniewska, M. Cesarski, L. Deniszczuk, J. Korniłowicz, M. Thiel, J. Wygnańska, M. Zrałek, T. Żelawski, Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, IPiSS, Warszawa
ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
slate.com
mojapolis.pl
newsweek.pl
google.pl/maps/
blissfulbustours.com
ngo.pl
bryla.pl/bryla/56,85298,10271080,Architektura_60_.html
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5fcee182-1c9b-49fe-b894-21819b7220f5
Identyfikatory