Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f6b811f-a0ae-45d8-9d6c-e69609502cf6

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Forma strukturalna współczesnych wież i platform obserwacyjnych na przykładzie realizacji wieży widokowej w Krynicy Zdroju

Autorzy Czernik, Stanisław 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The structural form of modern towers and observation platforms on the example of the observation tower realization in Krynica Zdrój
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę ścieżki i wieży widokowej w Krynicy Zdroju na południu Polski, która to wieża jest obecnie w końcowej fazie realizacji prac budowlanych i jej otwarcie przewidziane jest w okresie wakacyjnym 2019 roku. Prezentowany przykład wieży i ścieżki napowietrznej może posłużyć do sformułowania założeń i tez określających współczesne tendencje w procesach kształtowania i projektowania wież widokowych odgrywających obecnie rolę obiektów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej. W opracowaniu przedstawiono podstawowe założenia i rozwiązania konstrukcyjno-budowlane realizowanej wieży i ścieżki oraz sposobu jej posadowienia w naturalnym środowisku górskim.
EN The article presents the general characteristics of the path and lookout tower in Krynica Zdrój in the south of Poland, which tower is currently in the final phase of construction works and its opening is planned for the holiday season of 2019. The presented example of the tower and the overhead path can be used to formulate the assumptions and theses defining contemporary tendencies in the processes of shaping and designing observation towers currently playing the role of objects with a tourism and recreation function. The study presents the basic assumptions and construction and construction solutions of the tower and path being implemented as well as the method of its foundation in the natural mountain environment.
Słowa kluczowe
PL Krynica-Zdrój   wieża widokowa   ścieżka napowietrzna   projekt   materiał konstrukcyjny   obiekt turystyczny  
EN Krynica-Zdrój   viewing tower   overhead path   project   construction material   tourist facility  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2019
Tom R. 90, nr 4
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Czernik, Stanisław
  • Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[2] https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/6/49995,najpiekniejsze-na-swiecie-sciezki-w-koronach-drzew [accessed 11.12.2018]
[3] Materiał udostępniony przez autora: firma B. A.W. (J. Karpiel „Bułecka” & S. Michałczak)
[4] https://www.itd.poznan.pl/pl/vademecum/robinia-akacjowa [accessed 11.12.2018]
[5] Materiały archiwalne autora artykułu (S. Czernik) z 2018 r.
[6] PN-EN 1991-1-1 Eurocod 1: Oddziaływanie na konstrukcję, Część 1-1: Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5f6b811f-a0ae-45d8-9d6c-e69609502cf6
Identyfikatory