Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e2f7ca9-dcff-4e27-b5ad-0052cea13e7d

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Mikrobiologia ścieków

Autorzy Michałkiewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Microbiology of wastewater
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono drobnoustroje i organizmy występujące w ściekach i na różnych etapach ich oczyszczania. Część mikroorganizmów to naturalna, nieszkodliwa, symbiotyczna mikroflora, ale należy pamiętać, że w ściekach mogą występować również formy chorobotwórcze. Źródłem patogenów przenoszonych do ścieków są chorzy ludzie, zwierzęta, skażone rośliny, martwa materia organiczna oraz wybrane działy przemysłu, w tym przemysł spożywczy. Najczęściej w ściekach wykrywane są bakterie i grzyby mikroskopowe, a wśród form chorobotwórczych liczne są również wirusy, protisty zwierzęce oraz zwierzęta pasożytnicze. Aby ograniczyć skażenie środowiska naturalnego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki (wody powierzchniowe i gleba), należy podejmować działania eliminujące drobnoustroje w trakcie oczyszczania ścieków oraz przestrzegać zasady związane z gospodarowaniem ściekami. Bezpieczne pod względem mikrobiologicznym ścieki i osady ściekowe można wykorzystać m.in. w rolnictwie lub do rekultywacji terenów.
EN The study discusses the microorganisms and organisms present in wastewater and at different stages of their treatment. Some microorganisms constitute the natural, harmless, symbiotic microflora, however the fact that pathogenic forms may also be present in wastewater should also be kept in mind. Sick people, animals, contaminated plants, dead organic matter and selected branches of the industry, including the food industry, are the sources of pathogens transferred to wastewater. In most cases bacteria and microscopic fungi are detected in wastewater, and among pathogenic forms there are also viruses, animal protists and animal parasites. In order to limit the contamination of the natural environment, to which the treated wastewater are discharged (soil and surface waters), measures to eliminate microorganisms during wastewater treatment should be undertaken and rules associated with wastewater management should be followed. Wastewater and sewage sludge which are safe in microbiological terms can be used e.g. in agriculture or for the reclamation of areas.
Słowa kluczowe
PL ścieki   oczyszczalnie ścieków   mikroorganizmy   patogeny  
EN sewage   wastewater treatment plants   microorganisms   pathogens  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 58--62
Opis fizyczny Bibliogr. 40 poz., tab.
Twórcy
autor Michałkiewicz, M.
Bibliografia
1. Bajer A. 2001. Naturalne źródła inwazji oportunistycznych. Konferencja szkoleniowo-naukowa: Skażenie wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 21-25. Uniwersytet Warszawski.
2. Brandi G., M. Sisti, G. Amagliani. 2000. Evaluation oft he environmental impact of microbial aerosols generated by wastewater treatment plants utilizing different aeration systems. Journal of Applied Microbiology 88: 845-852.
3. Breza-Boruta B., Z. Paluszak. 2010. Ocena oddziaływania oczyszczalni ścieków na stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. Przemysł Chemiczny 89 (4): 324-329.
4. Brown N.J. 1997. Health Hazard Manual: Wastewater Treatment Plant and Sewer Workers – Exposure to chemical hazards and biohazards. Cornell University Chemical Hazard Information Program, Ithaca, NY.
5. Budzińska K., A. Jurek, B. Szejniuk, M. Michalska, G. Wroński. 2011. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych. Rocznik Ochrona Środowiska 13: 1543-1558.
6. Carducci A., E. Tozzi, E. Rubulotta, B. Casini, L. Cantiani, E. Rovini, M. Muscillo, R. Pacini. 2000. Assessing airborne biological hazard from urban wastewater treatment. Water Research 34 (4): 1173-1178.
7. Cyprowski M., J.A. Krajewski. 2003. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Medycyna Pracy 54 (1): 73-80.
8. Decamp O., A. Warren. 1988. Bacterivory in ciliates isolated from constructed wetlands (reed beds) used for wastewater treatment. Water Research 32 (7): 1989-1996.
9. Dias F.F. 1962. Studies in the bacteriology of sewage. Journal of the Indian Institute of Science 45 (2): 36-48.
10. Dudley D.J., M.N. Guentzel, M.J. Ibarra, B.E. Moore, B.P. Sagik. 1980. Enumeration of potentially pathogenic bacteria from sewage. Applied and Environmental Microbiology 39 (1): 118-126.
11. Dymaczewski Z. (praca zbiorowa). 2011. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS Poznań.
12. Dz. U. 2014. poz. 1800. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
13. Dz. U. 2015, poz. 257. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.
14. Friis L. 2001. Health of municipal sewage workers. Studies of cancer incidence, biomarkers of carcinogenicity and genotoxicity, and self reported symptoms. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1015: 1-67.
15. Gałęcka M., P. Szachta. 2013. KyberKompakt – znaczenie nowoczesnej diagnostyki mikrobiologicznej przewodu pokarmowego. Zakażenia 6: 84-92.
16. Kazubski S.L. 2001. Wiciowce i pełzaki. Biologia wybranych gatunków: Giardia, Entameba, Acanthamoeba, Negleria. Konferencja szkoleniowo-naukowa: Skażenie wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 8-10. Uniwersytet Warszawski.
17. Kaźmierczuk M., L. Kalisz, J. Sałbut. 2004. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu obiektów gospodarki komunalnej. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.
18. Kocwa-Haluch R. 2001. Wirusy i ich występowanie w wodach i ściekach. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
19. Korzeniewska E., Z. Filipkowska, A. Gotkowska-Płachta, W. Janczukowicz. 2008. Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roślinnych. Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 8, z. 1 (22): 161-173.
20. Kosarewicz O., I. Firlus, G. Uniejewska. 1999. Usuwanie mikroorganizmów chorobotwórczych w oczyszczalniach ścieków miejskich. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8: 292-297.
21. Koton-Czarnecka M., R.J. Chróst. 2001. Konsumpcja bakterii przez pierwotniaki w ekosystemach wodnych. Postępy Mikrobiologii 40 (2): 219-240.
22. Krzysztofik B. 1992. Mikrobiologia powietrza. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
23. Laitinen S., J. Kangas, M. Kotimaa, J. Liesivuori, P.J. Martikainen, A. Nevalainen, R. Sarantila, K. Husman. 1994. Workers’ exposure to airborne bacteria and endotoxins at industrial wastewater treatment plants. American Industrial Hygiene Association Journal 55 (11): 1055-1060.
24. Majewska A.C. 2001. Biologia wybranych gatunków mikrosporydiów (Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon spp., Pleistophora sp., Trachipleistophora spp., Brachiola spp., Vittaforma corneae, Nosema ocularum). Konferencja szkoleniowo-naukowa: Skażenie wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 18-20. Uniwersytet Warszawski.
25. Marcinkowski T. 1986. Zagrożenia środowiska organizmami chorobotwórczymi występującymi w ściekach miejskich i ich osadach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 8-9 (LX): 186-188.
26. Michalak A., K. Pawlas. 2012. Wpływ aerozolu biologicznego z oczyszczalni ścieków na zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców – analiza literaturowa. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 15 (4): 116-122.
27. Michałkiewicz M., M. Michałkiewicz. 2003. Pasożyty człowieka w wodzie, ściekach i osadach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 6: 205-210.
28. Olańczuk-Neyman K. 1998. Laboratorium z biologii środowiska. Politechnika Gdańska.
29. Piekarska K., T.M. Traczewska. 2002. Wpływ oczyszczalni ścieków na jakość mikrobiologiczną powietrza. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 36 (1): 19-25.
30. Sánchez-Monedero M.A., M.I. Aguilar, R. Fenoll, A. Roig. 2008. Effect of the aeration system on the levels of airborne microorganisms generated at wastewater treatment plants. Water Research 42: 3739-3744.
31. Siński E. 2001. Biologia wybranych gatunków pasożytniczych pierwotniaków: Apicomplexa (Cryptosporidium sp., Cyclospora sp., Isospora belli, Toxoplasma gondi). Konferencja szkoleniowo-naukowa: Skażenie wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 11-17. Uniwersytet Warszawski.
32. Smyłła A., Z. Piotrowska-Seget, A. Tyflewska. 2003. Pathogenic bacteria hazard in surfage waters. AUMC Limnological Papers, Toruń, XIII, z. 110: 159-169.
33. Spieksma F.Th.M. 2003. Airborne mould spores of allergenic importance. Postępy Dermatologii i Alergologii XX (4): 205-208.
34. Stampi S., F. Zanetti, A. Crestani, G. de Luca. 2000. Occurrence and seasonal variation of airborne gram negative bacteria in a sewage treatment plant. Microbiologica 23: 97-104.
35. Teixeira J.V., S. Miranda, R.A.R. Monteiro, F.V.S. Lopes, J. Madureira., G.V. Silva, N. Pestana, E. Pinto, V.J.P. Vilar, R.A.R. Boaventura. 2013. Assessment of indoor airborne contamination in a wastewater treatment plant. Environmental Monitoring and Assessment 185 (1): 59-72.
36. Thorn J., E. Kerekes. 2001. Health effects among employees in sewage treatment plants: A literature survey. American Journal of Industrial Medicine 40: 170-179.
37. Virella G. 2000. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.
38. Werner A. 2001. Mikroskopowa i immunologiczna diagnostyka Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora i mikrosporydiów. Konferencja szkoleniowo-naukowa: Skażenie wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 26-28. Uniwersytet Warszawski.
39. Wlazło A., J.S. Pastuszka, B. Łudzeń-Izbińska. 2002. Ocena narażenia na aerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków. Medycyna Pracy 53: 109-114.
40. Ye L., T. Zhang. 2011. Pathogenic bacteria in sewage treatment plants as revealed by 454 pyrosequencing. Environmental Science & Technology 45 (17): 7173-7179.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5e2f7ca9-dcff-4e27-b5ad-0052cea13e7d
Identyfikatory