Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5d813582-b49d-4142-be06-3df15aee9def

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa przed i po wykonaniu zabezpieczenia

Autorzy Pilecka, E.  Moskal, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of landslide next regional route No. 975 in Borowa before and after securing it
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem osuwisk w budownictwie komunikacyjnym. Przykład stanowi osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa. Analizowane zbocze zostało zamodelowane w programie MIDAS GTS NX. Analizę stateczności wraz z wyznaczeniem współczynnika FoS przeprowadzono przy użyciu metody redukcji wytrzymałości na ścinanie (SRM). W kolejnym etapie, analizę przeprowadzono dla ww. osuwiska po wykonaniu zabezpieczenia. Przeprowadzone obliczenia oraz załączone w pracy wyniki dla analizowanego osuwiska drogowego pokazują jakie możliwości posiadają programy do symulacji numerycznych.
EN In the paper the problem of landslides in road engineering is discussed. An example is given of a landslide next to regional road No. 975 in Borowa. The analysed slope was modeled in the MIDAS GTS NX . The slope stability analysis and the FoS coefficient were carried out using the shear strength reduction method (SRM). In the next step a numerical analysis was carried out after the security measures were implemented. The results show the capability of numerical simulation programs.
Słowa kluczowe
PL symulacja numeryczna   uszkodzenia drogi   osuwisko drogowe   budownictwo drogowe   stateczność osuwiska  
EN numerical simulations   road damage   road construction   road landslide   slope stability  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 202--206, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
autor Moskal, M.
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
Bibliografia
1. Jurys L., Woźniak T., Małka A., Rudeńska W., Frydel J., Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Zakliczyn, pow. Tarnowski, woj. małopolskie, http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 15 marca 2018].
2. Pilecka E., Białek M., Manterys T., The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them, Technical Transactions. Civil Engineering 3-B/2016.
3. Pilecka E., Białek M., Manterys T., Wyniki próbnych przejazdów auta ciężarowego na sztucznej nierówności usytuowanej na odcinku osuwiskowym drogi krajowej nr 75, Autobusy 6/2016, str. 389-393.
4. Pilecka E., Moskal M., Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczenie w świetle obliczeń numerycznych, Autobusy 6/2017, str. 381-385.
5. Pilecka E., Szwarkowski D., Diagnostyka nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego i numerycznego modelowania, Autobusy 12/2016, str. 382-386.
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).
7. Stilger-Szydło E., Szydło A., Osuwiska skarp drogowych – przyczyny powstawania, zapobieganie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne, Nr 8 (Zeszyt 144), Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Wydawnictwo PiT, Kraków 2009.
8. Wąsik L., Jurczak S, Gładysz B., Kusia W., Ekspertyza Geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU dla uszkodzonego odcinka drogi wojewódzkiej DW nr 975 od. 230 od km 3+080 do km 3+150 w miejscowości Borowa, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych „Chemkop - Laborgeo” Sp. z o.o., Kraków, 2010.
9. Wójcik A., Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią, nr ewid. 12 16-142, nr rob. 305, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Odział Badawczy, 2011.
10. Zabezpieczenie uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi w ciągu DW 975 odc. 230 od km 3+080 do km 3+150 w m. Borowa, koncepcja techniczna zabezpieczenia drogi, branża konstrukcyjna, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych „Chemkop - Laborgeo” Sp. z o.o., Kraków, 2010.
11. http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/fotoreportaze/960-dla-poprawy-bezpieczenstwa-nowe-chodniki-w-gwozdzcu-i-fasciszowej-renowacja-osuwiska-w-borowej-regulacja-olszowianki
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5d813582-b49d-4142-be06-3df15aee9def
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.064