Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5cb2707c-209e-4c84-83a4-95e12083ca9c

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Logistyka zabezpieczenia medycznego nurkowań realizowanych w celach wojskowych, w ramach prac podwodnych, bezpieczeństwa publicznego (MSW) i rekreacyjnych

Autorzy Siermontowski, P.  Stopierzyński, K.  Baumberg, I.  Pedrycz, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Logistics dives conducted medical protection for military purposes, as part of underwater works, public safety and recreation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule porównano systemy zabezpieczenia medycznego nurkowań wojskowych, bezpieczeństwa publicznego, zawodowych i amatorskich. Pełne i adekwatne do wykonywanych zadań zabezpieczenie medyczne występuje w przypadku nurkowań zawodowych (prace podwodne wg, Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych) i nurkowań wojskowych, stanowiąc, ze względu na wymagania sprzętowe i kwalifikacje personelu, istotne obciążenie logistyczne dla organizatorów takich nurkowań. W nurkowaniach „bezpieczeństwa publicznego” i nurkowaniach amatorskich brak jest spójnego systemu zabezpieczenia medycznego. O ile w związku z masowością turystyki nurkowej i indywidualnym charakterem jej uprawiania jest to wytłumaczalne w odniesieniu do nurków – amatorów, to trudno jest znaleźć wytłumaczenie dla braku odnośnych przepisów dla zabezpieczenia nurkowań wykonywanych przez nurków podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
EN The article compares the medical security systems dives military, public safety, professional and amateur. Full and adequate to the task medical coverage occurs in professional diving (underwater works by, the Act on underwater works) and military diving, acting, due to the requirements and qualifications of personnel, logistics significant burden for the organizers of such dives. The dives "public safety" and amateur diving there is no consistent medical security system. While in connection with the mass production of diving tourism and its individual character is explicable practice in relation to the divers - amateurs, it is difficult to find an explanation for the lack of relevant legislation for the protection of dives performed by divers subordinate to the Minister of Internal Affairs.
Słowa kluczowe
PL nurkowanie   zabezpieczenie medyczne   logistyka   cele wojskowe   prace podwodne   bezpieczeństwo publiczne   MSW   rekreacja  
EN diving   health protection   logistics   military purposes   underwater works   public safety   recreation  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 14717--14727, CD 6
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Siermontowski, P.
autor Stopierzyński, K.
autor Baumberg, I.
autor Pedrycz, A.
Bibliografia
1. Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 22, poz. 186
2. Dz. U. z 10 października 2008 r
3. Dz. U. z 12 czerwca 2012 poz. 810
4. Dz. U. z 16 maja 2011 nr 128 poz. 728
5. Dz. U. z 17 sierpnia 2006 nr 154 poz. 1103
6. Dz. U. z 19 maja 2004 nr 116 poz. 1210
7. Dz. U. z 25 maja 2004 nr 138 poz. 1468
8. Dz. U. z 2003 Nr 199, poz. 1936, z późn. zm
9. Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.
10. Instrukcja Zabezpieczenia Medycznego Nurkowania i Prac Podwodnych w Marynarce Wojennej RP Dowództwo Marynarki Wojennej RP Gdynia 2011
11. Monitor Polski nr 26 z 4 października 1986 poz. 194, str. 273 – 288
12. Przepisy nurkowań saturowanych. Dowództwo Marynarki Wojennej RP Gdynia 1995
13. Siermontowski P.: Wypadek w majestacie prawa, czyli wyboje Monitora cz. 1. „Nurkowanie” 1996, 12 (14): 13 i cz. 2 „Nurkowanie” 1997, 1 (15): 13
14. Dz. U. z 24 lutego 2011 nr 40 poz. 211
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5cb2707c-209e-4c84-83a4-95e12083ca9c
Identyfikatory