Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ca2a1c3-a543-49f7-b660-ce5a427cb170

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów. Część 1

Autorzy Krupa, J.  Mantaj, A.  Koszelnik, P. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Energy management and environmental protection in the opinion of the various categories of respondents. Part 1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań była ocena prezentowanych przez respondentów opinii w zakresie szeroko rozumianej gospodarki energetycznej, z uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko oraz znaczenia różnych nośników energii. Analizę oparto na 1036 kwestionariuszach ankiet, wypełnionych w okresie październik – grudzień 2015 r. W niniejszej części opracowania poddano analizie kształtowanie się ocen ankietowanych osób bez uwzględniania opisujących je charakterystyk. Stwierdzono, że w opinii respondentów poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza przyrody jest ciągle niski, natomiast wpływ człowieka na globalne ocieplenie – znaczny. Za najgroźniejsze gazy cieplarniane, z uwagi na skalę ich oddziaływania, uznano, w kolejności ich ważności: dwutlenek węgla, freony i halony, metan, tlenki siarki, tlenki azotu oraz parę wodną. Zastosowanie trzech najważniejszych tradycyjnych źródeł energii (węgiel kamienny, gaz i węgiel brunatny) dla kraju i województwa podkarpackiego uznano za takie samo, przy czym energetyce jądrowej dla podkarpackiej gospodarki przypisano mniejszą atrakcyjność, aniżeli dla Polski. Skłonność do zamiany pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło energii wyraziła prawie połowa respondentów, a tylko jedna piąta ich liczby akceptuje budowę siłowni atomowej. Przeprowadzona analiza dowodzi dużych rozbieżności między opiniami respondentów, a stanem rzeczywistym problematyki będącej przedmiotem badań. Wynika stąd potrzeba szerszego informowania społeczeństwa o stanie i kierunkach rozwoju gospodarki energetycznej w oparciu o rzetelne i aktualne argumenty.
EN The aim of the study was to evaluate the presented respondents' opinion on the broader economy, energy, taking into account its impact on the environment and the importance of various energy carriers. The analysis was based on 1,036 survey questionnaires, filled in the October - December 2015 period. This part of the study analyzed the formation of the ratings of respondents without taking into account the characteristics that describe them. It was found that the respondents level of public awareness of environmental protection, especially of nature is still low, and the human impact on global warming - significant. For the most dangerous greenhouse gases, given the scale of their impact, it was, in order of importance: carbon dioxide, chlorofluorocarbons and halons, methane, sulfur oxides, nitrogen oxides and water vapor. The use of the three most important traditional energy sources (coal, natural gas and lignite) for the country and the Podkarpackie Voivodeship considered the same, the nuclear power industry for voivodeship economy is less attractive than for the Poland as a whole. The tendency to convert the furnace coal to cleaner energy sources expressed almost half of the respondents, and only one-fifth of their number allowed to build nuclear plant. The analysis shows a wide disparity between the opinions of the respondents, and the state of the real issues of interest. Hence the need to inform the wider public about the status and development of the energy economy based on reliable and valid arguments.
Słowa kluczowe
PL emisja zanieczyszczeń   zanieczyszczenie klimatu   konsultacje społeczne   energetyka jądrowa  
EN emissions of pollutants   climate pollutants   public consultation   nuclear power energy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 201--210
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Krupa, J.
autor Mantaj, A.
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor Koszelnik, P.
  • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, pkoszel@prz.edu.p
Bibliografia
[1] Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój – raport z ba-dań 2009, INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU, na podstawie: http://www.ine-isd.org.pl/ 2009.pdf (dostęp:16-06-2016).
[2] Główny Inspektorat Środowiska, Stan środowiska w Polsce, Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014, s. 162-170, na podstawie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska (dostęp: 16-06-2016).
[3] Kiehl J.T., Kevin E. Trenberth, Earths annual global mean Energy budget, „Bulletin of the American Meteorological Society”, 78, 2006, s. 197–208.
[4] Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. Nauko-Techniczne, Warszawa 1997, s. 21-39.
[5] Sawczuk P., Dom, który oszczędza, „Human”, Nr 2(3), 2016, s. 50-53.
[6] Steczkowski J. Opis statystyczny, Pozyskiwanie i analizowanie informacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005, s. 61-75.
[7] Van Loon G.W., Duffy S.J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 201-219.
[8] Żaba-Nieroda R., Rozwój energetyki w Polsce w świetle regulacji ekologicznych, „Nauka i Gospodarka”, nr 3(6), 2010, s. 63-73.Czarnecki L., Broniewski T., Henning O.: Chemia w budownictwie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ca2a1c3-a543-49f7-b660-ce5a427cb170
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.202