Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5bff5495-b828-413c-89c2-054223108a10

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metodyki obliczania zapotrzebowania na miejsca postoju na obiektach MOP

Autorzy Spławińska, M.  Solecka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methodologies for calculating the demand for parking spaces at Service Areas (SAs)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przegląd istniejących metodyk szacowania miejsc postojowych w części parkingowej na obiektach MOP w różnych krajach (Polska, Wielka Brytania, USA, Niemcy). W jego wyniku zostały określone cechy jakie powinny być uwzględnione w analizach, co pozwoliło na opracowanie nowej metodyki, która może się sprawdzić w warunkach polskich. Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującej metodyki jest uwzględnienie zmienności sezonowej ruchu, kierunków ruchu oraz długości odcinka drogi dla której będzie wyznaczana ilość miejsc postojowych (w przyszłości można uwzględnić także atrakcyjność MOP). Metodyka ta ze względu na swoją prostotę i uniwersalność (bazuje na stabelaryzowanych wielkościach; umożliwia wyznaczenie potrzebnej liczby miejsc w odniesieniu do pojazdów lekkich i ciężkich) jest bardzo użyteczna. Prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone MOP-y wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przeprowadzeniu własnych pomiarów i badań ruchu na krajowych MOP-ach należy zweryfikować uzyskane wyniki.
EN The article presents an overview of existing parking estimation methodologies in the parking area at SAs in various countries (Poland, United Kingdom, USA, Germany). As a result, the characteristics that should be included in the analyzes were determined, which allowed for the development of a new methodology that could be suitable in Polish conditions. The most important change to the current methodology is taking into account the seasonal variation in traffic, traffic directions and the length of the road section for which the number of parking spaces will be determined. This methodology is very useful due to its simplicity and universality (it is based on tabularized values, and allows for determining the required number of spaces for light and heavy vehicles). Properly designed and arranged SAs will improve road safety. After conducting own measurements and traffic studies at national SAs, the obtained results should be verified.
Słowa kluczowe
PL miejsca obsługi podróżnych   miejsca postojowe   szacowanie   metodyka obliczeń  
EN service space   parking spaces   estimation   calculation methodology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 423--427, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, msplaw@pk.edu.pl
  • Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
autor Solecka, K.
Bibliografia
1. Załącznik do uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), 4.09.2015.
2. August 20001 AASHTO Conference, Enhancing Highway Safety & Serving the Public: A Recommendation for Improving California’s Safety Roadside Rest Area System; Moore Iacofano Goltsman, Inc. Berkeley, CA; for CALTRANS; September 1999; P.2.
3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
4. Instrukcja Zagospodarowania Dróg, Załącznik do zarządzenia nr 4/97. GDDP, Warszawa 1997.
5. The strategic road network and the delivery of sustainable development Department for Transport 10.09.2013.
6. Guide for the Development of Rest Areas on Major Arterials and Freeways (AASHTO 2001).
7. Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen - GBV (Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen 2011).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5bff5495-b828-413c-89c2-054223108a10
Identyfikatory