Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b00febe-0ebc-44e2-ad30-75d647a3dec2

Czasopismo

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Tytuł artykułu

System wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej – potrzeby, potencjał, kierunki zmian w zakresie wymagań użytkowych dla pojazdów pożarniczych

Autorzy Chmiel, M.  Sobór, E.  Iwańska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Support System for Fire Protection Units – Needs, Potential, Changes in Terms of User Requirements for Firefighting Vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonującego już programu edukacyjnego dla przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) pod nazwą System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (dalej: system wsparcia odbiorów i testowania wyrobów) w kontekście jego przydatności i spełnienia wyznaczonego celu. Program ten jest administrowany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). W artykule opisano zagadnienia poruszane na zorganizowanych dotychczas szkoleniach. Ponadto szczegółowo przeanalizowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników kolejnych edycji szkoleń oraz zaprezentowano propozycje zmian do wymagań techniczno-użytkowych dla pojazdów pożarniczych. Wprowadzenie: W zakresie stosowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego zgłaszane są określone potrzeby, formułowane zarówno przez jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP), jak i przez producentów oraz dostawców tych wyrobów. Właściwa trwałość, ergonomia, niezawodność i wysoka jakość wyrobów, jak również umiejętność oceny ich zgodności z wydanymi dokumentami dopuszczającymi mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odpowiedzią na potrzeby jest opracowany, wdrożony i doskonalony system wsparcia odbiorów i testowania wyrobów, w ramach którego możliwa jest bezpośrednia wymiana informacji będących przyczynkiem do opracowania propozycji zmian do obowiązujących wymagań techniczno-użytkowych dla pojazdów pożarniczych. Metodologia: W pracy zaprezentowano elementy programu edukacyjnego. Na podstawie harmonogramów szkoleń omówiono zagadnienia poruszane podczas kolejnych ich edycji oraz przeanalizowano wyniki ankiet wypełnionych przez uczestników szkoleń. Wzięto przy tym pod uwagę doświadczenia osób szkolonych i ich opinie na temat pojazdów wykorzystywanych przez PSP i OSP podczas akcji ratowniczych. Pomimo zastosowania metody umożliwiającej ilościowe określenie stawianego celu badań uczestnicy badań wyrazili swoje sugestie i opinie również w formie opisowej, która pozwalała na sformułowanie wniosków i zaproponowanie kierunków zmian w omawianym zakresie. Wnioski: – System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów jest rozwiązaniem, które – dzięki szkoleniom w formie stacjonarnej oraz kształceniu na odległość – oferuje kompleksowe podejście do potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli JOP zajmujących się zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego, logistyką i kwatermistrzostwem. – System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy osobami prowadzącymi proces dopuszczenia a użytkownikiem końcowym, co owocuje zmianą wymagań dotyczących sprzętu wykorzystywanego przez JOP, a w konsekwencji – poprawą bezpieczeństwa publicznego. – Wymagania techniczno-użytkowe, w zależności od zakresu ich stosowania, powinno się uszczegółowić, uzupełnić bądź zmienić.
EN Aim: The purpose of this article is to present an already operative educational programme designed for State Fire Services’ (PSP) and Volunteer Fire Services’ (OSP) firefighters, namely „System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej” (“A support system for quality acceptance and testing of products and solutions applied in fire protection”), in its usefulness and functionality context. The programme is administered by the Józef Tuliszkowski Research Centre for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB). The courses run so far are described and survey results presented. Furthermore, the results of surveys conducted among participants in these courses are analysed in detail and changes are proposed to firefighting pumps, firefighting fixtures, and technical and user requirements for fittings and hydrants on firefighting vehicles. Introduction: The State Fire Service, and producers and suppliers, are continually defining their needs in the field of products used to ensure public safety and the protection of health and life and property. The durability, ergonomics, reliability and high quality of these products, and also properly conducted conformity-assessment processes, are crucial for fire safety and for the effectiveness of fire and rescue operations. “Support system” addresses all these needs. This programme can be used to exchange information and experience, thus resulting in amended mandatory requirements. Due to the use of this type of study, it was possible to determine the accuracy, effectiveness and scientific value of the presented material. Despite the use of a method to quantify the objectives of the study, participants also expressed their opinions and suggestions in a narrative form, which makes it possible to draw conclusions and set directions of change in the field in question. Methods: The authors presented items in the educational programme managed by the Research Centre for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB). The training programmes were discussed. Survey results, firefighters’ experiences and opinions in the field of fire-fighting vehicles were analysed. The factors taken into consideration included the experiences of the trainees and their opinions on the vehicles used by the State Fire Service and the Volunteer Fire Service during rescue operations. Due to the use of this type of study, it was possible to determine the accuracy, effectiveness and scientific value of the presented material. Despite the use of a method to quantify the objectives of the study, participants also expressed their opinions and suggestions in a narrative form, which makes it possible to draw conclusions and set directions of change in the field in question. Conclusions: – The product commissioning and testing system is a solution which, thanks to stationary and remote training, affords a comprehensive approach to the needs reported by representatives of the Volunteer Fire Service Units dealing with the procurement of rescue and extinguishing equipment, logistics and supplies. – The system can be used to exchange experiences between certification specialists and end-users, thus resulting in changes to the requirements related to the equipment used by the Volunteer Fire Service and, consequently, improved public safety. – Depending on the scope of their use, the technical/functional requirements should be specified with more detail, or amended.
Słowa kluczowe
PL system wsparcia   edukacja   ochrona przeciwpożarowa   szkolenia   wymagania techniczno-użytkowe (WTU)  
EN support system   education   fire safety   training   technical and operational requirements (WTU)  
Wydawca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
Rocznik 2017
Tom Vol. 45, iss. 1
Strony 170--190
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Chmiel, M.
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, mchmiel@cnbop.pl
autor Sobór, E.
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
autor Iwańska, M.
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002).
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553).
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz.U. Nr 181, poz. 1219).
[4] Kiełbasa T. (red.), Iwańska M., Ołdak M., Wojtasiak B., Standard CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa – Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, CNBOP-PIB, Józefów 2015.
[5] Zboina J., Chmiel M., Kędzierska M., Gołaszewska M., System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań na rzecz ochrony przeciwpożarowej, BiTP Vol. 37 Issue 1, 2015, pp. 159–169.
[6] Czerwienko D., Roguski J. (red.), System dopuszczeń i odbiorów techniczno-jakościowych sprzętu wykorzystywanego w jednostkach państwowej straży pożarnej, CNBOP-PIB, Józefów 2013.
[7] Zboina J., Prawo na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – system monitorowania zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw dopuszczenia, BiTP Vol. 25 Issue 1, 2012, pp. 79–84.
[8] Klimovtsov V., Trebovаniya normаtivnykh dokumentov k gidrаvlicheskomu аvаriyno-spаsаtel’nomu instrumentu, „Pozhary i chrezvychajnye situacii: predotvrashhenie, likvidacija” 2009, 4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b00febe-0ebc-44e2-ad30-75d647a3dec2
Identyfikatory
DOI 10.12845/bitp.45.1.2017.13