Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58fa711c-32fc-486d-ad20-4c036eea3745

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta

Autorzy Kiba-Janiak, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN The Importance of Logistics in a City Development Strategy Abstract
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problemy związane z kongestią oraz zanieczyszczeniem powietrza stanowią coraz poważniejszy problem w wielu miastach. Pomimo tego w strategiach rozwoju miast brakuje holistycznego podejścia do długofalowych rozwiązań z zakresu przemieszczania osób i ładunków oraz informacji z nimi związanych. Nierzadko plany transportowe odnoszą się wyłącznie do sfery transportu zbiorowego natomiast brakuje planów uwzględniających długofalowe cele w odniesieniu do transportu towarowego. Celem artykułu jest opracowanie założeń do formułowania strategii funkcjonalnej dla logistyki miejskiej. W pracy zaprezentowano studium przypadku miasta Londyn w zakresie planowania strategicznego, w obszarze transportu osobowego i towarowego.
EN The problems associated with congestion and air pollution are becoming an increasingly serious issue in many cities. Despite this fact, holistic approaches to long-term solutions for the movement of people and goods and related information in city development strategies are missing. Transport plans often refer only to the sphere of public transport while long- term targets for freight transport are neglected. The purpose of this article is to develop the assumption for the formulation of functional strategies for urban logistics. In the paper a case study of strategic planning in the area of passenger and freight transport for London will be presented.
Słowa kluczowe
PL logistyka miejska   strategia logistyczna   plan transportowy miasta.  
EN city logistics   city logistics strategy   city transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 1
Strony 18--24
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kiba-Janiak, M.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
1. A Sustainable Future for Transport: Towards an Integrated, Technology-led and User-Friendly System, Brussels, Directorate General for Energy and Transport, European Commission, 2009.
2. Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu ransportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 2011
3. Chamon, M., Mauro, P. and Okawa, Y., Mass car ownership in the emerging market giants, Economic Policy, Volume 23, Issue 54, 2008.
4. Charan R., Colvin G., Why CEOs Fail, Fortune, 1999.
5. Cheba K., Analysis of development trends of standard of living for medium -sized cities in Poland, Econometrics 32/2011.
6 Communication of 18 October 20 07 from the Commission: Freight Transport Logistics Action Plan [COM (2007) 607 f inal – Not published in the Official Journal], 2007.
7. European Commission, A Sustainable Future for Transport: Towards an Integrated, Technology-led and User-Friendly System, Brussels, 2009.
8. European Environment Agency, Transport at a crossroads, TERM 2008: indicators tracking transport and environment in the European Union, EEA Report No 3/2009.
9. Eurostat, Focus on European Cities, 2012.
10. Eurostat, Statistics in Focus No 72/2008; and European Commission, 2008.
11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 17.
12. http://www.c-liege.eu/
13. https://www.london.gov.uk/priorities/planning/planning-london
14. Kaplan R., Norton D., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartość na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011, s. 22-23.
15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania na rzecz mobilności w miastach, Bruksela, 30.9.2009, KOM(2009) 490.
16. Lindholm M., How Local Authority Decision Makers Address Freight Transport in the Urban Area, Social and Behavioral Sciences. Edited by Eiichi Taniguchi and Russel G. Thompson. Proceedings of the 7th International Conference on City Logistics (Mallorca, Spain, 7-9 June 2011). Elsevier, 20 12, 134-145.
17. London Freight Plan, Sustainable Freight Distribution: A Plan for London, Mayor of London, Transport for London, London 2007.
18. Mayor’s Transport Strategy, Part One, Vision and Context, London 2010.
19. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 81.
20. Polityka klimatyczno-energetyczna UE, Załącznik nr 1 do Zielonej Księgi Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, Grupa Robocza d s. Czystych Technologii Węglowych, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa 2010.
21. R amowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UN FCCC) oraz Protokół z Kioto do tej Konwencji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
22. Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed EU Sustainable Development Strategy, COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 10917/06, Brussels, 26 June 2006.
23. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r., W sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych - 2007/2119(INI).
24. Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
25. Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej – przypadek Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005.
26. Szołtysek J., Perspektywy logistyki miasta, Logistyka 4/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.
27. The London Plan, Spatial Development Strategy for Greater London, Mayor of London, Greater London Authority, London 2013.
28. United Nations, Department of Economic and Social Affairs/Population Division (2008), World urbanisation prospects — The 2007 revision, 2007.
29. Witkowski J., Kiba-Janiak M., The Role of Local Governments in the Development of City Logistics, 8th International Conference on City Logistics, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 2014.
30. Witkowski J., Logistyka w strategii rozwoju miasta w Modelowanie logistyki miejskiej, red. Kiba-Janiak M., Witkowski J., PWE, Warszawa 2014.
31. Zielona Księga - w kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM (2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 25.9.2007.
32. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: A. Zalewski, Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58fa711c-32fc-486d-ad20-4c036eea3745
Identyfikatory