Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-57184c71-dc4e-4374-86a5-07a279047a55

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Tłumienie dźwięku hełmofonu czołgisty

Autorzy Młyński, R.  Kozłowski, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sound attenuation of tanker’s headphone
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. W artykule przedstawiono wyniki badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. Stosowano dwie metody badań: pomiary tłumienia dźwięku z udziałem osób oraz pomiary tłumienia przenoszenia impulsów akustycznych przeprowadzane z użyciem testera akustycznego - urządzenia odwzorowującego głowę. Dane dla hełmofonu porównano ze skutecznością ograniczania hałasu przez dwa różne, powszechnie stosowane nauszniki przeciwhałasowe (jeden słabo, drugi silnie ograniczający hałas). Wyniki wskazały, że hełmofon spełnia wymagania, które pozwalają traktować go jako ochronnik słuchu, jednak nie zapewnia on ochrony słuchu takiej jak nauszniki przeciwhałasowe. Otrzymano stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych przez badany hełmofon względem wyników dla nauszników przeciwhałasowych. Ponadto, w przypadku hełmofonu, w zakresie częstotliwości 63-2000 Hz, uzyskano niższe od około 2 do nawet 19 dB wartości tłumienia hałasu ustalonego w porównaniu z wartościami tłumienia nauszników.
EN Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research were used: sound attenuation measurements with participation of subjects and transmission loss measurements with the use of acoustic test fixture - device reflecting the properties of the head. Data for headphone were compared with noise reduction of two different, commonly used earmuffs (one light, the other strong limiting noise). The results indicated that measured headphone meets the requirements that allow for treating it as hearing protection, however, this headphone does not provide hearing protection such as earmuffs. Relatively low values of attenuation of acoustic impulses through the headphone versus the results for earmuffs were observed. Furthermore, in the case of headphone, in the frequency range 63-2000 Hz, the lower values of steady state noise sound attenuation, from about 2 up to even a 19 dB with respect to the attenuation of ear muffs were measured.
Słowa kluczowe
PL akustyka   ochrona przed hałasem   hałas   tłumienie dźwięku  
EN acoustics   noise control   noise   sound attenuation  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2015
Tom Vol. 64, nr 1
Strony 79--90
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz. il., tab., wykr.
Twórcy
autor Młyński, R.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, rmlynski@ciop.pl
autor Kozłowski, E.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, emkoz@ciop.pl
Bibliografia
[1] Nakashima A.M., Borland M.J., Abel S.M., Measurement of noise and vibration in Canadian forces armoured vehicles, Ind. Health, 45, 2, 2007, 318-327.
[2] Cain P.A., Update-noise induced hearing loss and the military environment, J.R. Army Med. Corps., 144, 2, 1998, 97-101.
[3] Kantor I., Żera J., Młyński R., Kozłowski E., Wojdas A., Jurkiewicz D., Ocena narażenia na hałas impulsowy w trakcie służby wojskowej - problem nadal aktualny, Lekarz Wojskowy, 88, 2, 2010, 97-102.
[4] PN-EN 24869-1:1999 Akustyka - Ochronniki słuchu - Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku.
[5] PN-EN ISO11904-1:2008 Akustyka - Wyznaczanie i misji dźwięku od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu, Część 1. Technika z zastosowaniem mikrofonu umieszczonego w uchu (technika MIRE).
[6] Lenzuni P., Sangiorgi T., Cerini L., Attenuation of peak sound pressure levels of shooting noise by hearing protective earmuffs, Noise Health, 14, 58, 2012, 91-99.
[7] http://www.interprotel.com.pl/wiecej_info/produkcja_specjalna_inf/helmofon_czolgowc_hc-98.html.
[8] http://www.sperianprotection.pl/sperian-srodki-ochrony-osobistej/ochrona-sluchu/nauszniki-przeciwhalasowe/nauszniki-przeciwhalasowe.
[9] PN-EN ISO4869-3:2009 Akustyka - Ochronniki słuchu, Część 3. Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego.
[10] Buck K., DeMezzo S., Zimpfer V., Evaluation of hearing protectors with high level impulse noise using explosive charges, [w:] C. Burroughs, S. Conlon (red.), Proceedings of the INTER-NOISE 09, 23-26 August 2009, Ottawa, Canada, Noise Control Foundation, New York, 2010, 3409-3416.
[11] Zera J., Mlynski R., Attenuation of high-level impulses by earmuffs, J. Acoust. Soc. Am., 122, 4, 2007, 2082-2096.
[12] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833; Dz.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1769; Dz.U. z 2007 r. nr 161, poz. 1142; Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 873; Dz.U. z 2010 r. nr 141, poz. 950; Dz.U. z 2011 r. nr 274, poz. 1621.
[13] Młyński R., Kozłowski E., Ocena ograniczania hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe podczas obróbki metalu, Medycyna Pracy, 65, 2, 2014, 197-207.
[14] PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne, Część 1. Nauszniki przeciwhałasowe.
Uwagi
PL Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-57184c71-dc4e-4374-86a5-07a279047a55
Identyfikatory
DOI 10.5604/12345865.1145434