Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5636ee94-a6c5-4d2f-999d-182d0d0dbc56

Czasopismo

Polityka Energetyczna

Tytuł artykułu

Zmienność cen węgla krajowego na tle rynków światowych i wybranych wskaźników gospodarczych

Autorzy Grudziński, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The volatility of coal prices in the international markets within the context of coal prices in the domestic market and selected economic indicators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie związane z wahaniami cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Analizie poddano ceny węgla importowanego na rynek Polski, którego poziom można traktować jako parytet importowy. Głównymi czynnikami, które oddziałują na poziom cen na rynku krajowym i na tryb zawierania umów są wielkość importu węgla oraz brak barier prawnych i logistycznych w imporcie węgla. Dla rynku europejskiego najważniejszym indeksem cen w imporcie jest indeks CIF ARA, ściśle skorelowany z innymi cenami z rynków międzynarodowych. Obecnie już obserwowana jest zbieżność na rynku polskim z rynkiem międzynarodowym i w przyszłości należy oczekiwać jeszcze silniejszych związków w wyniku zwiększającego się importu węgla. Dodatkowo odbiorcy węgla (elektrownie) coraz więcej energii elektrycznej sprzedają na giełdzie w transakcjach spot i w związku z tym będą chcieli w ten sam sposób realizować zakupy węgla. Realizacja takich kontraktów wymaga jednak dużej wiedzy o funkcjonowaniu tych rynków (wielkość umów, termin realizacji, pośrednicy, koszty dostawy, ubezpieczenia itp).
EN This article focuses on the issue of the volatility of coal prices in the international markets. It analyses the prices of imported coal in the Polish market, the levels of which can be treated as import parity. The main factors that affect the level of prices in the domestic market and the terms of contracting are the level of imports and the lack of legal and logistical barriers. For the European coal market, the most important aspect is the CIF ARA index, which is closely correlated with the prices observed in other international markets. Only now can a convergence with the international market be observed, and in the future an even stronger relationship should be expected as a result of increases in coal imports. In addition, energy producers are selling increasingly more electricity in the power exchange in the spot market, and will therefore be willing to contract coal purchases in the same way. The execution of such contracts, however, requires extensive knowledge about the functioning of these markets (the quantities stated in contracts, delivery date, brokers, shipping costs, insurance, etc.).
Słowa kluczowe
PL ceny węgla   indeksy węglowe   zmienność cen węgla   parytet importowy  
EN coal prices   coal indices   volatility in coal prices   import parity  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Polityka Energetyczna
Rocznik 2014
Tom T. 17, z. 4
Strony 37--50
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Grudziński, Z.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Zakład Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Kraków, zg@min-pan.krakow.pl
Bibliografia
[1] GAWLIK, L. i MOKRZYCKI, E. 2014. Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy t. 70, nr 5, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1–8, ISSN 0033-216X.
[2] GRUDZIŃSKI, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjnooeci krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie nr 180. Kraków: IGSMiE PAN, s. 280.
[3] GRUDZIŃSKI, Z. 2013a. Koszty oerodowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15. z. 3. OŚrodkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrona Środowiska. Koszalin, s. 2249–2266. ISSN 1506-218X
[4] GRUDZIŃSKI, Z., 2013b – Konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 4. Kraków: IGSMiE PAN, s. 87–105. PL ISSN 1429-6675.
[5] GRUDZIŃSKI, Z., 2014.Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej. Przegląd Górniczy nr 5, Katowice: ZG SITG, s. 9–16. ISSN 0033-216X.
[6] KALISKI i in. 2012 – KALISKI M., SZURLEJ A., GRUDZIŃSKI, Z., 2012. Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 15, z. 4. Kraków: IGSMiE PAN, s. 201–213. PL ISSN 1429-6675.
[7] LORENZ, U., 2010. Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Kraków: IGSMiE PAN, s. 96. ISBN 978-83-60195-98-7.
[8] LORENZ i in. 2013 – LORENZ, U., OZGA-BLASCHKE, U., STALA-SZLUGAJ, K. i GRUDZIŃSKI, Z. 2013. Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012. Studia Rozprawy Monografie nr 183. Kraków: IGSMiE PAN, 184 s. ISBN 978-83-62922-28-4.
[9] GAWLIK, L., red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Praca zrealizowana na zamówienie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Kraków: IGSMiE PAN, 300 s. ISBN 978-83-904195-6-5.
[10] ARE – Statystyka Elektroenergetyki Polskiej (rocznik). Warszawa: Agencja Rynku Energii SA, numery z lat 2008–2013.
[11] ARE – Sytuacja Techniczno-Ekonomiczna Sektora Elektroenergetycznego (kwartalnik).Warszawa: Agencja Rynku Energii SA, numery z lat 2007–2013.
[12] ARE – Sytuacja w Elektroenergetyce (kwartalnik). Warszawa: Agencja Rynku Energii SA, numery z lat 2007–2013.
[13] Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd.
[13] Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd.
[14] Bank Światowy – Commodity Prices and Price Forecast (www.worldbank.org).
[15] globalCoal – platforma handlu węglem (www.globalcoal.com).
[16] GUS – Roczniki statystyczne 2008–2013. Warszawa.
[17] IMF Data and Statistics www.imf.org/external/data.htm.
[18] MG – Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, raporty z lat 2007–2014.
[19] Platts – CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts – McGraw Hill Companies, England.
[20] Platts – ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – McGraw Hill Companies, England.
[21] TGE – Raport miesięczny – PoIPX Monthly Report. Towarowa Giełda Energii (numery: za lata 2008–2014).
[22] VDKI – Raporty roczne Niemieckiego Stowarzyszenia Importerów Węgla – Annual Report. Facts and Trends. Wydania z lat 2007–2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5636ee94-a6c5-4d2f-999d-182d0d0dbc56
Identyfikatory