Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5558431c-cdf0-44a5-9c0b-08f91c892fdc

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Analiza funkcjonowania strefy kiss and ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie

Autorzy Duda, U. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Functional analysis of kiss and ride zone at the Main Bus Station in Cracow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia i zabezpiecza wymianę pasażerów w obrębie większych generatorów ruchu dowozowego. Funkcjonowanie systemu kiss and ride w Krakowie zbadano na wybranym przykładzie strefy kiss and ride zorganizowanej przy Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA). Analizowano przede wszystkim prawidłowe wykorzystanie tej strefy, ale także jej funkcjonalność i organizację. Głównym celem badań było zidentyfikowanie zachowań kierowców korzystających ze strefy, pod kątem poprawności i przestrzegania zasad, które w niej obowiązują. Przeprowadzono obserwacje, podczas których rejestrowano czas postoju samochodów w strefie oraz dokonywano oceny poprawności zachowania kierowcy. W przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującymi zasadami – oceniano rodzaj nieprawidłowości (blokowanie pasa K+R, postój poza pasem K+R). W artykule przedstawiono kolejne etapy przeprowadzonej analizy oraz opisano organizację i sposób oznakowania wybranej strefy. Przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań i opisano zaobserwowane problemy.
EN The article presents following phases of the analysis of functioning of the kiss and ride system which was implemented at the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously after small logistic modifications. It constitutes one of the transport system of the city which improves and provides exchange of passengers within the limits of bigger traffic generators. Functioning of kiss and ride system has been examined on the example of kiss and ride zone organized nearby the Main Bus Station (MDA).The analysis was mainly focused on its proper use, but also on functional and organizational efficiency. The research was aimed to identify drivers behavior in the reference to the accuracy and compliance with the rules that are in force in this area. During observations period of stopping and parking in the zone were registered as well as appraisal of drivers’ behavior has been conducted. In cases of “behaviors against the rules” - type of irregularity was estimated (f.e. blocking the K + R lane, parking outside the K + R lane). Following stages of analysis with a description of the organization and labeling of the selected kiss and ride zone. Detailed conclusions of the researches and observed problems have been presented.
Słowa kluczowe
PL kiss and ride   K+R   pocałuj i jedź   zachowania komunikacyjne   węzły przesiadkowe  
EN kiss and ride   K+R   travel behaviors   interchange nodes  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2015
Tom nr 2
Strony 14--18
Opis fizyczny Bibliogr. 4, rys., tab.
Twórcy
autor Duda, U.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Systemów Komunikacyjnych, ududa@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Duda U., Starowicz W., Strefy krótkiego postoju kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2014, nr 12.
2. Duda U., Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride, „Transport Miejski i Regionalny”, 2015, nr 1.
3. Duda U., Strefy krótkiego postoju kiss and ride, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Krakowska, Zakład Transportu, Kraków, 2014.
4. http://kmkrakow.pl/pocaluj-i-jedz.html (04.05.2014)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5558431c-cdf0-44a5-9c0b-08f91c892fdc
Identyfikatory