Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-535a8f7d-29f2-4523-852b-a31101d60f93

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Autorzy Brożyna, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Human factor and traffic safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł porusza zagadnienia z dziedziny inżynierii ruchu. Zgodnie z jej założeniami ruch drogowy to system składający się z 3 nierozerwalnych elementów, którymi są człowiek, pojazd oraz droga. W artykule autorka skupiła się na powiązaniach pomiędzy 2 z tych elementów: człowiekiem jako użytkownikiem drogi a drogą, która powinna być elementem podporządkowanym możliwościom i wygodzie użytkownika. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie do tematyki. Zostały w niej zaprezentowane dane dotyczące liczby wypadków w ruchu drogowym spowodowanych czynnikiem ludzkim oraz kategorie błędów popełnianych przez kierowców. W dalszej części przeanalizowane zostały biologiczne czynniki wpływające na działania kierowcy, takie jak wzrok, uwaga oraz czas reakcji (ze szczególnym naciskiem na niedoskonałości tych czynników, które powinny być uwzględnione przy projektowaniu dróg oraz organizowaniu ruchu – dzięki temu możliwe jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Celem niniejszego artykułu jest opracowanie praktycznych wniosków do projektowania dróg i organizacji ruchu, które pomogą lepiej dostosować infrastrukturę transportu drogowego do możliwości i naturalnych ograniczeń człowieka. Wnioski te zostały zawarte w podsumowaniu.
EN This article deals with issues in the field of traffic engineering. According to its assumptions, traffic is a system consisting of three inseparable elements which are man, vehicle and road. In this article, the author focuses on the relationship between two of these elements: human as a road user and a path that should be a subordinate of the user’s capabilities and convenience. The first part of the article is an introduction to the topic of the article. There are presented the data on the amount of road traffic accidents caused by human factors and the categories of errors committed by drivers. In the further part there were analyzed the biological factors which have influence on driver’s actions such as sight, attention and reaction time with particular emphasis on the imperfections of those factors which should be taken into account when designing roads and organizing traffic because it lets to provide a higher level of road safety. The purpose of this article is to develop practical conclusions for road design and traffic management that will help to better adjust the road transport infrastructure to the capabilities and natural limitations of the human person. These conclusions are included in the summary.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   inżynieria ruchu drogowego   bezpieczeństwo ruchu drogowego   wypadki drogowe   czynnik ludzki   kierowca  
EN road traffic   road traffic engineering   road safety   road accidents   human factor   driver  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 49--52
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., schemat, tab.
Twórcy
autor Brożyna, E.
  • Wydział Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
1. Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Eksploatacja i niezawodność” 2008, nr 3.
2. Bąk J., Bąk-Gajda D., Wybrane czynniki psychologiczne wpływające na czas reakcji kierowcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2013, nr 5 (96).
3. Bąk J., Psychologiczne badania kierowców, „Bezpieczeństwo Pracy” 2004, nr 6.
4. Cybulski M., Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) a psychologiczne podstawy zachowań ryzykownych na drogach, [w:] Bartkowiak G., Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań 2008.
5. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
6. Odachowska E., Temperament a skłonność do zachowań ryzykownych w ruchu drogowym, „Transport Samochodowy” 2012, nr 1.
7. Olszańska A., Bem Z., Uczę jeździć samochodem. Wskazówki metodyczne dla instruktorów nauki jazdy, Grupa IMAGE, Warszawa 2008.
8. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
9. www.chronswojwzrok.pl (dostęp: 17.03.2017 r.).
10. www.gp24.pl (dostęp: 18.03.2017 r.).
11. www.motofakty.pl (dostęp: 17.03.2017 r.).
12. www.rp.pl (dostęp: 18.03.2017 r.).
13. Wypadki drogowe w latach 2010–2016 w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (dostęp: 18.03.2017 r.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-535a8f7d-29f2-4523-852b-a31101d60f93
Identyfikatory