Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50c70ec7-ad3e-454a-b6a4-7a287531ac95

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ocena komfortu użytkowania i wpływu na sprawność psychofizyczną człowieka wybranych środków ochrony układu oddechowego

Autorzy Brochocka, A.  Łuczak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the comfort of use and the effect on human psychophysical fitness of selected respiratory protective devices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Dodatkowo badania te wzbogacono o pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Badania prowadzono w warunkach klimatu normalnego oraz w podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Ponadto zaproponowana została metoda do oceny sprzętu ochrony układu oddechowego z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania. Metoda ta umożliwia pomiar cech i sprawności człowieka, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych, na stanowiskach, gdzie stosowany jest sprzęt ochrony układu oddechowego. Pomiar ten dokonywany jest metodą subiektywną i obiektywną, na podstawie wyników testów psychologicznych mających sprawdzone własności psychometryczne i normy testowe.
EN This article presents an assessment of the comfort of use of respiratory protective equipment and its influence on human’s psychophysical performance. The methodology of practical performance testing was worked out, supplementing the procedure and the method of assessment with elements related to especially hard working conditions in respiratory protective equipment. Additionally, these tests were enriched with temperature measurements under the face piece of the mask. This research was conducted in normal climate conditions as well as at increased temperature and at increased relative humidity of air. Moreover, a method for assessing respiratory protective equipment from the point of view of the level of stress resulting from its use was suggested. This method makes measuring human qualities and efficiency possible, which is important in view of work safety in especially dangerous jobs, at workstations were respiratory protective equipment is used. This measurement is done by subjective and objective methods based on the results of psychological tests with verified psychometric properties and test norms.
Słowa kluczowe
PL warunki pracy   ochrona układu oddechowego   środki ochrony układu oddechowego  
EN work conditions   respiratory system protection  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 10
Strony 16--19
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Brochocka, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Łuczak, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej. Official Journal of the European Communities, L399, 30 12.1989
[2] Marszałek A. Ergonomia środków ochrony indywidualnej. „Bezpieczeństwo Pracy”, 5 (334), 1999, 23-25
[3] Norma PN-EN 137:1996 — Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem. Wymagania, badanie znakowanie
[4] Norma PN-EN 138:1997 — Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika. Wymagania, badanie, znakowanie
[5] Norma PN-EN 145:1994 — Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem. Wymagania, badanie, znakowanie
[6] Łuczak A. Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. ”Bezpieczeństwo Pracy”, 2 (331), 1999, 12-17
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50c70ec7-ad3e-454a-b6a4-7a287531ac95
Identyfikatory