Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-50a10721-40c7-41f4-b1a0-4f87a1ba9bf7

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Określanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą wskaźnikową

Autorzy Niemczewska, J. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Determination of the emission of air pollutants associated with the exploitation of oil and gas by emission factors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono dostępne w literaturze krajowej oraz zagranicznej wskaźniki emisji dla kotłów i innych urządzeń zasilanych gazem ziemnym, które pozwalają na obliczenie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń – w sposób najbardziej poprawny – przez zakłady prowadzące eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Opisano także metodę obliczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na podstawie wskaźników emisji dla danego typu urządzeń, która potencjalnie może być wykorzystana do obliczania emisji z poszczególnych urządzeń i instalacji.
EN The article discusses available in Polish and foreign literature, emission factors for boilers and other equipment powered by natural gas, which allow the calculation of pollutants released into the air in the most appropriate way, by the facilities of oil and natural gas exploitation. Describes a method for calculating emissions into the air, from the emission factors for the type of equipment, that could potentially be used, to calculate emissions from individual facilities and installations.
Słowa kluczowe
PL emisja zanieczyszczeń   wskaźniki emisji  
EN emissions   emission factors  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2017
Tom R. 73, nr 4
Strony 287--292
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Niemczewska, J.
  • Zakład Ocen Środowiskowych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, joanna.niemczewska@inig.pl
Bibliografia
[1] American Petroleum Institute (API), Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry, 2009.
[2] EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – 2013, Oil – exploration, production, transport, technical guidance to prepare national emission inventories, 2013.
[3] Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy; Badanie jakości gazu ziemnego w sieci dystrybucyjnej realizowanej dla PGNiG S.A. w latach 2013-2014.
[4] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE); Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, 2015.
[5] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE); Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza, 2011.
[6] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami; http://www.kobize.pl (dostęp: 18.11.2016).
[7] Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Materiały informacyjno-instruktażowe, Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw; seria 1/96, Warszawa 1996.
[8] Niemczewska J., Zaleska-Bartosz J.: Wymagania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nafta-Gaz 2016, nr 10, s. 851-856, 10.18668/NG.2016.10.10.
[9] Portal internetowy „Wszystko o emisjach”, http://wszystkooemisjach.pl (dostęp: 18.11.2016).
[9] Steczko K., Dobrzańska M.: Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej. Nafta-Gaz 2010, nr 12, s. 1115-1122.
[10] U.S. Environmental Protection Agency (US EPA); emission Factor Documentation for AP-42 Section 1.4 Natural Gas Combustion, 1996.
Akty prawne i normatywne
[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r., poz. 1542).
[12] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r., poz. 2273).
[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672).
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Opracowanie metodologii obliczania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji energetycznego i nieenergetycznego spalania paliw towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – praca INiG – PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0017/SN/16, nr archiwalny: DK-4100-0017/16.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-50a10721-40c7-41f4-b1a0-4f87a1ba9bf7
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2017.04.09