Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4de5161a-8e24-4851-9f4c-cee9368aa3e1

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Relacje nauka – biznes: wybrane czynniki kształtujące współpracę uczelni wyższych i przedsiębiorstw

Autorzy Gajewska, P.  Kurowska-Pysz, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Relationships Science - Business: selected factors influencing the cooperation of universities and companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Relacje nauka – biznes są zależne zarówno od czynników makroekonomicznych, jak też od takich, które wynikają z postaw środowiska akademickiego i gospodarczego. Wiele z nich to bariery możliwe do pokonania, o ile uczelnie wyższe i firmy zmobilizują się, aby poprawić efektywność współpracy w sferze transferu wiedzy oraz wzmocnić stymulanty takiej współpracy. Ważne jest, aby w środowisku akademickim zbudować świadomość, iż pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni musi się opierać na realnym zapotrzebowaniu na wiedzę, zarówno ze strony studentów, jak też firm. Z kolei w przedsiębiorstwach niezbędne jest wyrobienie nawyku stałego uzupełniania i wzbogacania własnego kapitału intelektualnego poprzez wiedzę pochodzącą z zewnątrz. Jest to konieczny warunek budowania konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa we współczesnych realiach rynkowych.
EN Science-business relations are dependent both on the macro-economic factors, as well as from those that result from the attitudes of the academic and economic environment. Many of them are the barriers that can be overcome if universities and companies will mobilize themselves to improve the efficiency of cooperation in the sphere of knowledge transfer and enhance the determinants of that cooperation. It is important to build awareness in the academic community, that full usage of the intellectual potential must be based on real demand for knowledge, both from the students, as well as companies. In turn in the companies, it is necessary to work out a permanent habit to complement and enrich their intellectual capital through knowledge that comes from outside. It is a necessary condition for building competitiveness and corporate value in today's market reality.
Słowa kluczowe
PL nauka   biznes   współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gajewska, P.
autor Kurowska-Pysz, J.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
1) Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
2) Bąk M., Kulawczuk P., Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
3) Jasiński H., Innowacje i transfer techniki, Wydawnictwo Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2000.
4) Matusiak K.B., Guliński J., Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
5) Okoń-Horodyńska E., Edukacja dla innowacji, Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1/31/2008.
6) Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce, Raport końcowy, Public Profits sp. z o.o., Poznań 2006.
7) Plawgo B., Przedsiębiorczość Akademicka – stan, bariery, przesłanki rozwoju, Wydawnictwo PWSIiP, Łomża, 2011.
8) Sokół A., Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce (PDF) http://www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf, dostęp 13.06.2012 r.
9) Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek P., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001
10) Stawasz E., Tendencje i bariery rozwoju MSPw Polsce (w:) Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SooIPP Annual 2006, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław 2006.
11) Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Warszawa 2002.
12) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4de5161a-8e24-4851-9f4c-cee9368aa3e1
Identyfikatory