Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4d2758ce-f694-48fe-bea1-48f908d36d67

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Types of Risks in the Process of Investing in Renewable Electric Energy Sources

Autorzy Śpiewak, R.  Wesołowska, P. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Rodzaje ryzyk w procesie inwestowania w odnawialne źródła energii elektrycznej
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The development of renewable power engineering is inevitable. Administrative, financial, political, social, environmental or technical/technological barriers are and must be minimized. They determine the scale of risk borne by the investor. Risk due to the special character of investments is high and is intensified by difficulties associated with the growing liberalization and deregulation of the power market. In the process of investing in RES, several phases are enumerated. Each of them is divided into stages, with hazards visible in them. Types of the renewable energy sources, despite differences in their obtaining and processing into usable energy, are characterized by many common elements as to the kinds of risk. The article presents an attempt to specify them and assign them a rank importance for the project.
PL Rozwój energetyki odnawialnej jest nieunikniony. Bariery administracyjne, finansowe, polityczne, społeczne, środowiskowe czy techniczno-technologiczne są i muszą być minimalizowane. Stanowią one o skali ryzyka ponoszonego przez inwestora. Ryzyko ze względu na specyfikę inwestycji jest wysokie i potęgują je trudności związane z postępującą liberalizacją oraz deregulacją rynku energii. W procesie inwestowania w OZE wyróżnia się kilka faz. Każda z nich dzieli się na etapy, a w nich uwidaczniają się zagrożenia. Rodzaje źródeł odnawialnej energii, mimo różnic w ich pozyskiwaniu i przetwarzaniu na energię użytkową, cechuje wiele elementów wspólnych w zakresie rodzajów ryzyka. W artykule podjęto próbę ich wyspecyfikowania oraz nadania im rangi istotności dla projektu.
Słowa kluczowe
PL ryzyko   faza   etap   skala   obszar   odnawialne źródła energii   inwestowanie  
EN risk   phase   stage   scale   area   RES   renewable energy sources   investing  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 4
Strony 126--136
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Śpiewak, R.
autor Wesołowska, P. A.
Bibliografia
1. P. Bukowski, “Metody obiektywizacji ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie” [Risk objectivisation methods in infrastructural investments in transport], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp.10–30.
2. J. Głuchowski, “Leksykon finansów” [Finance Lexicon], Polskie Wydawnictwo Ekonomczne S.A., Warsaw 2001, pp. 266–267.
3. S. Kasiewicz, “Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej” [Risk of investment in the Polish renewable power engineering sector], CeDeWu, Warsaw 2012, pp. 26–27.
4. P. Kaszkowski, “Czy »odnawialne« źródła energii faktycznie istnieją?” [Do “renewable” energy sources really exist?], Fundacja Forum Atomowe, Warsaw 2014, www.energiajadrowa.pl/czy-odnawialnezrodla-energii-faktycznie-istnieja/ (accessed on 5.12.16)
5. J. Michalak, “Ryzyko w projektach inwestycyjnych energetyki odnawialnej” [Risk in renewable power engineering investment projects], Poznań University of Technology Academic Journals, No. 79 Electrical Engineering, 2014, pp. 105–106.
6. A. Minasowicz, “Analiza ryzyka w projektowaniu przedsięwzięcia budowlanego” [Risk analysis in designing a construction project], Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw 2008, pp. 13–14.
7. E. Ostrowska, “Ryzyko projektów inwestycyjnych” [Investment project risk], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2002, pp. 10–30.
8. J. Reichert et al., “Who’ s Winning the Clean Energy Race? 2013”, The Pew Charitable Trust, Philadelphia / Washington 2014,www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2014/04/03/whos-winning-the-clean-energy-race-2013 (accessed on 5.12.16).
9. General Secretariat of the Council, European Council (23 and 24 October 2014) Conclusions (EUCO 169/14), Brussels 2014, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145432.pdf (accessed on 5.12.16).
10. W. Szumski, “Ryzyko i świadomość ryzyka” [Risk and risk awareness], (in:) Społeczeństwo a ryzyko. Multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia [Society and risk. Multidisciplinary studies on people and society in a situation of uncertainty and risk], ed. Zacher L. W., Kiepas A., Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warsaw/Katowice 1994, pp. 12.
11. Z. Tarapata, “Ryzyko inwestycji” [Investment risk], www.tarapata.strefa.pl/p_efektywnosc_systemow_informatycznych/download/esi_ef_inwest_informat_3 (accessed on 5.12.16).
12. US Energy Information Administration, “Saudi Arabia”, Washington 2014, www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=SAU (accessed on 5.12.16).
13. H. Woźniak, “OZE: niemieckie wyrachowanie” [RES: German calculation], Centrum Strategii Energetycznych, Gdańsk 2014, pp. 3.
14. H. Woźniak, “Wsparcie innowacji szyte na miarę” [Custom-made innovation support], Centrum Strategii Energetycznych, Gdańsk 2015, pp. 8.
15. P. Zaleski, “Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce” [Development perspectives of Renewable Energy Sources in Poland], Grupa Defence24, Warsaw 2015, www.energetyka24.com/248159,perspektywy-rozwoju-odnawialnych-zrodel-energiiw-polsce (accessed on 5.12.16).
16. M. Zerka, “Zarządzanie ryzykiem na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Part I: Ogólne zasady zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw energetycznych” [Risk management on a competitive electric energy market. General principles of energy companies risk management], www.cire.pl/publikacje/Art_Zerka.pdf (accessed on 5.12.16).
Uwagi
1. Wersja polska na stronach 137--146.
2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4d2758ce-f694-48fe-bea1-48f908d36d67
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016410