PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany zanieczyszczenia chemicznego i mikrobiologicznego na nasionach bobiku uprawianego wokół składowiska odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Changes in chemical and microbiological contamination of horse bean seeds in the vicinity of municipal solid waste landfill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy była analiza składu pierwiastkowego zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych występujących na nasionach bobiku uprawianego w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów komunalnych. Skład pierwiastkowy zanieczyszczeń chemicznych na powierzchni badanych nasion oraz w glebie analizowano metodą EDS za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300. Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały na powierzchni nasion bobiku uprawianego na obszarze i w bezpośrednim otoczeniu składowiska komunalnego obecność zarówno makro- i mikroelementów, jak i pierwiastków z grupy metali ciężkich, a także występowanie bakterii i grzybów. Wykazano, że usytuowanie poletka względem składowiska miało istotny wpływ na stwierdzone na powierzchni nasion bobiku zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne.
EN
The aim of the work was to evaluate the effect of municipal solid waste landfill on the chemical and microbiological contaminants present on seeds surface of horse bean grown in its vicinity. Elemental composition of chemical contaminants on the seeds surface and in the soil was analyzed with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Microbiological analyzes were performed by serial dilutions. Conducted analyses revealed presence of macro and trace elements, including heavy metals, as well as the presence of bacteria and fungi on the surface of faba bean seeds grown in the area of landfill and in its immediate vicinity. It has been shown that the localization of plot to the landfill had a significant effect on chemical and microbiological contaminants identified on the seed surface of horse bean.
Wydawca
Rocznik
Strony
29--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Mikrobiologii, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, rrfracze@cyf-kr.edu.pl
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii
Bibliografia
 • ADANI F., SCATIGNA L., GENEVINI P. 2000. Biostabilization of mechanically separated municipal solid waste fraction. Waste Management Research. Vol. 18 s. 471–477.
 • CHŁOPECKA A. 1994. Wpływ różnych związków kadmu, miedzi, ołowiu i cynku na formy tych metali w glebie oraz na ich zawartość w roślinach [Effect of various cadmium, copper, lead and zinc compounds on the forms of these metals in soil and on their content in plants]. Puławy. Wydaw. IUNG ss. 65.
 • DE SOUZA ARAÚJO D.F., RIBEIRO BASTOS DA SILVA A.M., DE ANDRADE LIMA L.L., DA SILVA VASCONCELOS M.A., CARDOSO ANDRADE S.A., SARUBBO L.A. 2014. The concentration of minerals and physicochemical contaminants in conventional and organic vegetables. Food Control. Vol. 44 s. 242–248.
 • FRĄCZEK K., GRZYB J., CHMIEL M.J. 2015a. Ocena zagrożenia bakteriologicznego w wodach powierzchniowych w rejonie eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych [The evaluation of bacteriological hazard in surface waters near the operating municipal landfill site]. Woda Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 1(49) s. 37–45.
 • FRĄCZEK K., LENART-BOROŃ A., ROPEK D. 2015b. Zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne ziaren pszenicy w pobliżu składowiska komunalnego [Chemical and microbiological contaminations of wheat seeds in the vicinity of municipal landfill site]. Proceedings of ECOpole. Nr 9(1) s. 217–222.
 • GOLDSTEIN J., NEWBURY D., JOY D., LYMAN Ch., ECHLIN P., LIFSHIN E. 1981. Scanning electron microscopy and x-ray micro-analysis. New York. Kluwer ss. 675.
 • KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych [Biogeochemistry of trace elements]. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN ss. 400.
 • KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2002. Pierwiastki śladowe w glebach parku narodowego Gór Stołowych [Trace elements in the soils of the Góry Stołowe National]. Park Szczeliniec. Nr 6 s. 133–160.
 • LI T., WAN Y., Ben Y., FAN S., HU J. 2017. Relative importance of different exposure routes of heavy metals for humans living near a municipal solid waste incinerator. Environmental Pollution. Vol. 226 s. 385–393.
 • MAKARENKO N., BUDAG O. 2017. Waste management in Ukraine: Municipal solid waste landfills and their impact on rural areas. Annals of Agrarian Science (w druku). DOI: 10.1016/j.aasci.2017.02.009
 • MARKS N. 2009. Zawartość azotanów, azotynów i metali ciężkich w bulwach ziemniaka w zależności od długości okresu przechowywania [Content of nitrates, nitrites and heavy metals in potato tu bers depending on their storage period duration]. Inżynieria Rolnicza. Nr 1(110) s. 183–187.
 • MCKAY CH, SCHARMAN EJ. 2015. Intentional and inadvertent chemical contamination of food, water, and medication. Review article. Emergency Medicine Clinics of North America. Vol. 33 s. 153–177.
 • MICHALCZYK M., KOWALIŃSKA J. 2009. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu [Microbial contamination of commercially available sprouted seeds]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Nr. 3 s. 32–39.
 • MOCEK-PŁÓCINIAK A. 2011. Wpływ metali ciężkich na mikroorganizmy oraz aktywność enzymatyczną gleby [Impact of heavy metals on microorganisms and the soil enzymatic activity]. Roczniki Gleboznawcze. Nr 4 s. 211–220.
 • NAWROT J., GAWLAK M. 2009. Zanieczyszczenia biologiczne jako problem bezpieczeństwa żywności [Biological pollution as a food safety problem]. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. Nr 49(1) s. 445–450.
 • NOWAK A., NIEDŹWIEDZKI E., FRIEDRICH S., MICHALEWICZ W., WRONKOWSKA H. 1997. Badania zmian zachodzących we właściwościach chemicznych i mikroflorze powierzchniowych warstw gleby pod wpływem oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie. Drobnoustroje w środowisku. Występowanie, aktywność i znaczenie [Study of the changes occurring in the chemical properties and surface microflora of soil layers under the impact of the municipal landfill site in Sieraków]. Kraków. Wydaw. AR ss. 505–525.
 • NOWAK A., PRZYBULEWSKA K., LITWIŃCZUK M. 1998. Próba oceny wpływu oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie k/Szczecina na mikroflorę gleby. W: Ekologiczne aspekty mikrobiologii gleby [An attempt to assess the impact of municipal landfill site in Sieraków near Szczecin on soil microflora.]. Red. A. Sawicka, G. Durska. Poznań. AR s. 232–242.
 • OCIEPA-KUBICKA A., OCIEPA E. 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi [Toxic effects of heavy metals on plants, animals and humans]. Inżynieria Ochrony Środowiska. Nr 2 s. 169–180.
 • PETRYK A., BEDLA D. 2010. Ocena zawartości Pb, Zn, Cr, Fe w bulwach ziemniaka oraz w glebie na terenie gminy Trzebina [Evaluation of Pb, Zn, Cr, Fe content in potato tubers and soil in the municipality of Trzebinia]. Inżynieria Ekologiczna. Nr 2 s. 18–24.
 • PIEKARCZYK M., JASKULSKI D., KOTWICA K. 2012. Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej [The effect of ash from winter rape straw on pH and content of available macroelements (P, K, Mg) and microelements (B, Cu, Mn, Zn, Fe) in light soil]. Fragmenta Agronomica. Nr 29(3) s. 127–135.
 • PORĘBSKA G., OSTROWSKA A. 1999. Chemizm roślin z terenów składowania odpadów [Chemistry of plants from landfill sites]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Nr 16 s. 81–98.
 • PRZYBULEWSKA K., NOWAK A., GŁĄBOWSKA D. 2010. Zmiany w mikroflorze gleby wokół składowiska odpadów komunalnych w Łęczycy k. Stargardu Szczecińskiego [Changes in soil microflora around the municipal waste dumping site in Łęczyca near Stargard Szczeciński]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 2(30) s. 159–166.
 • ROPEK D., FRĄCZEK K., KOZDRÓJ J., CHMIEL M. 2013. Assessment of relationship between fungal aerosol within a municipal dump and epiphytic mycoflora of crop plants. International Journal of Environmental Health Research. Vol. 23(3) s. 215–225.
 • ROSIK-DULEWSKA CZ. 2010. Podstawy gospodarki odpadami Warszawa [Fundamentals of waste management]. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN ss. 384.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. Dz.U. 2000. Nr 9 poz. 72.
 • SAMADDER S.R., PRABHAAKAR R., KHAN D., KISHAN D., CHAUHAN M.S. 2017. Analysis of the contaminants released from municipal solid waste landfill site: A case study. Science of the Total Environment. Vol. 580 s. 593–601.
 • SIUTA J., SIENKIEWICZ J. 2014. Chemizm roślin i zrekultywowanego gruntu na składowisku odpadów posodowych w Janikowie [Chemistry of plants and reclaimed grounds on soda waste site at Janikowo]. Inżynieria Ekologiczna. Vol. 38 s. 70–90. DOI: 10.12912/2081139X.35.
 • ŚMIECHOWSKA M., FLOREK A. 2011. Zawartość metali ciężkich w wybranych warzywach z uprawy konwencjonalnej, ekologicznej i działkowej [Content of heavy metals in selected vegetables from conventional, organic and allotment cultivation]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 56(4) s. 152–156.
 • TAŁAŁAJ I.A. 2014. Uwalnianie metali ciężkich na wybranym składowisku odpadów komunalnych w trakcie roku kalendarzowego [Release of heavy metals on selected municipal landfill Turing the calendar year]. Rocznik Ochrona Środowiska. T. 16 s. 404–420.
 • TRETYN A., KOPCEWICZ J., LEWAK ST. 2002. Wzrost i rozwój roślin. W: Fizjologia roślin [Plant growth and development. In: Plant physiology]. Pr. Zbior. Red. J. Kopcewicz, S. Lewak. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN ss. 812.
 • VILAVERT L., NADAL M., FIGUERAS M.J., KUMAR V., DOMINGO J.L. 2011. Levels of chemical and microbiological pollutants in the vicinity of a waste incineration plant and human health risks: Temporal trends. Chemosphere. Vol. 84 s. 1476–1483.
 • WARITH M. 2002. Bioreactor landfills experimental and field results. Waste Management. Vol. 22 s. 7–17.
 • WÓICIK J. 1997. Ołów i kadm w glebach i roślinach wałbrzyskich ogródków działkowych [Lead and cadmium in soils and plants of alloments in Wałbrzych]. Roczniki Gleboznawcze. T. 48. Nr 3/4 s. 63–73.
 • ZACH A., BINNER E., LATIF M. 2000. Improvement of municipal solid waste quality for landfilling by means of mechanical-biological pretreatment. Waste Management Research. Vol. 18 s. 25–32.
 • ZADROGA B., OLAŃCZUK–NEYMAN K. 2001. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego [Protection and reclamation of the subsoil]. Gdańsk. Wydaw. PG ss. 228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4ab90476-49dd-49ac-82d4-f1529bcad4da
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.