PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości rozpoznania wybranych cech skał węglanowych na podstawie obrazu tomografii komputerowej (CT) oraz skanera mikroopornościowego (XRMI)

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Representation of the selected features of carbonate rocks based on the computed tomography (CT) image and the borehole micro-imager (XRMI)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W monografii przedstawiono możliwości wykorzystania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) pod kątem oceny stopnia odzwierciedlenia różnego typu cech skał węglanowych w uzyskanym obrazie tomograficznym. Wspomniana metoda stanowi jedno z bardziej precyzyjnych narzędzi stosowanych do analizowania metrowych odcinków rdzeni wiertniczych, zapewniających jednocześnie nieinwazyjny sposób badania skał i obrazowania ich struktury wewnętrznej. Skały węglanowe stanowią dosyć trudną do interpretacji grupę skał ze względu na swą bardzo dużą, często trudną do przewidzenia, zmienność szeregu cech i parametrów, takich jak: wykształcenie litologiczne, skład mineralny, historia procesów diagenetycznych, zawartość szczątków organicznych, porowatość, przepuszczalność oraz wiele innych. Metodyka tomografii komputerowej, z uwagi na swoją specyfikę określania zróżnicowania gęstościowego ośrodka skalnego, ma teoretycznie duży potencjał uzyskania lepszej rozdzielczości obrazowania niektórych cech, które mogą być niewidoczne bezpośrednio na powierzchni rdzenia (np. ze względu na jednolitą barwę lub stopień przekrystalizowania skały). Efektem pomiarów jest otrzymanie przestrzennego obrazu rdzenia w skali odcieni szarości. Kolory jasne odpowiadają fragmentom rdzenia o wysokiej absorpcji promieniowania X, a ciemne – obszarom o niskiej absorpcji. Na wielkość absorpcji promieniowania rentgenowskiego wpływ ma przede wszystkim gęstość ośrodka skalnego, jak również liczby atomowe pierwiastków wchodzących w skład poszczególnych minerałów. Badania tomograficzne, w celu uzyskania możliwie najbardziej wiarygodnych wyników, wykonano dla 72 interwałów rdzeniowych skał węglanowych o długości około 1 m, pochodzących łącznie z 8 otworów wiertniczych, zlokalizowanych na obszarze przedgórza i brzeżnej części Karpat. Wytypowany materiał rdzeniowy reprezentuje utwory węglanowe różnego wieku, od dewonu po kredę. Interpretację badań tomograficznych porównano ze szczegółową analizą sedymentologiczną wszystkich analizowanych odcinków rdzeni, co dało możliwość bezpośredniego porównania, które z badanych cech i w jakim stopniu ujawniły się w obrazie tomograficznym, a także czy obraz ten jest w stanie uzupełnić lub uszczegółowić wykonane opisy cech makroskopowych skał. Przedstawione informacje mają charakter jakościowy, tj. odnoszący się głównie do cech opisowych analizowanych skał węglanowych. Kolejnym celem niniejszej pracy było wykonanie korelacji głębokościowej obrazu ściany otworu uzyskanego w wyniku pomiaru skanerem elektrycznym XRMI™ firmy Halliburton z obrazem tomograficznym analizowanych interwałów rdzeniowych oraz rozpoznanie możliwości uszczegółowienia interpretacji obrazu mikroopornościowego na podstawie jego porównania z obrazem CT. W rozdziale 2 pracy przedstawiono ogólną charakterystykę pomiaru metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej, uwzględniając specyfikę zastosowanego urządzenia pomiarowego. W rozdziale 3 omówiono podstawy teoretyczne pomiaru skanerem elektrycznym (XRMI™) oraz przetwarzania i interpretacji obrazu mikroopornościowego ściany otworu wiertniczego. W rozdziale 4 przedstawiono szczegółową charakterystykę sedymentologiczną i litofacjalną wykonaną na podstawie analizy cech makroskopowych wytypowanych do badań interwałów rdzeniowych. Rozdział 5 zawiera analizę stopnia odzwierciedlenia w zapisie tomograficznym wybranych cech strukturalnych i teksturalnych skał węglanowych, których geneza związana jest najczęściej bezpośrednio z procesem sedymentacji osadów lub też oddziaływaniem procesów diagenetycznych. Spośród różnych przebadanych elementów uwagę zwrócono na: strukturę gruzłową, teksturę biolitytową, teksturę onkolitową, brekcje i zlepieńce węglanowe, spotykane w skałach węglanowych typy warstwowania, szwy stylolitowe oraz efekty dolomityzacji. Rozdział 6 obejmuje analizę możliwości odtworzenia struktur biogenicznych spotykanych najczęściej w skałach węglanowych na podstawie ich zapisu tomograficznego. W ramach tego zagadnienia przebadano cały szereg form zapisu w stanie kopalnym charakterystycznych dla następujących grup organizmów: gąbek krzemionkowych i wapiennych, amfipor, koralowców kolonijnych i osobniczych, serpul, ślimaków, małżów (w tym charakterystycznych grup, takich jak inoceramy, skałotocza i małże z rodzaju Trichites), ramienionogów, liliowców i jeżowców. Ponadto zwrócono również uwagę na obecność bioturbacji. W rozdziale 7 przeanalizowano możliwości obrazowania za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej różnych typów porowatości, kawernistości, a także szczelinowatości, zwracając uwagę na zróżnicowany stopień zabliźnienia szczelin (szczeliny otwarte i zabliźnione), jak również możliwość ich wypełnienia różnym materiałem mineralnym (np. cementem węglanowym lub anhydrytowym czy też substancją ilastą lub ilasto-marglistą). W rozdziale 8 omówiono wyniki korelacji obrazu tomograficznego rdzeni skał węglanowych z wysokorozdzielczym zapisem sondy XRMI™ na przykładzie czterech wybranych interwałów rdzeniowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) jest bardzo pomocna przy analizie różnego typu cech sedymentacyjnych i biogenicznych skał węglanowych. Należy podkreślić, że jest to metoda nieinwazyjna, dająca możliwość odtwarzania obrazu tomograficznego w różnych kierunkach bez konieczności mechanicznej ingerencji w materiał skalny, prowadzącej do niszczenia rdzenia. Wykonanie tomografii komputerowej rdzenia przed jego przecięciem i podziałem na część archiwalną i tzw. roboczą może być również bardzo przydatne dla potrzeb jego dokumentacji i archiwizacji, gdyż proces przecięcia rdzenia, a następnie pobór materiału do badań laboratoryjnych niosą ze sobą możliwość utraty niektórych istotnych informacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku skał węglanowych, które ze względu na swoją naturę mogą cechować się bardzo dużą zmiennością (pionową i poziomą) nawet na niewielkim odcinku rdzenia (rzędu kilku centymetrów). Wykonane w odpowiednim czasie badanie tomograficzne pozwala zachować kompletny obraz rdzenia, który może później zostać wykorzystany do różnego rodzaju analiz i interpretacji, jak również reinterpretacji pomiarów geofizycznych (w tym zwłaszcza pomiarów wykonanych skanerem elektrycznym). Do cech strukturalnych i teksturalnych najlepiej odzwierciedlonych w zapisie tomograficznym należały: struktura gruzłowa, różne typy warstwowania, przewarstwienia margliste lub ilasto-margliste, brekcja dolomityczna o teksturze agmatycznej, biolityty koralowcowe charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi zmianami diagenetycznymi, szwy stylolitowe, a także efekty procesów selektywnej dolomityzacji. Spośród przebadanych struktur biogenicznych najlepiej odwzorowane w zapisie tomograficznym zostały: koralowce kolonijne, amfipory i kolce jeżowców, a w mniejszym stopniu także gąbki krzemionkowe oraz muszle mięczaków. Analiza różnych przykładów struktur biogenicznych zachowanych w skałach węglanowych wskazała wyraźnie na bardzo istotną rolę zarówno pierwotnego składnika mineralnego budującego elementy szkieletowe, jak też procesów diagenetycznych, mających bezpośredni wpływ na stan zachowania tych elementów. Na podstawie przeanalizowanych materiałów stwierdzono, że porowatość i szczelinowatość są jednymi z najlepiej odwzorowanych w zapisie tomograficznym cech skał węglanowych. W obrazie CT na ogół w bardzo dobrym stopniu czytelne są szczeliny otwarte, szczeliny wypełnione anhydrytem oraz szczeliny wypełnione materiałem ilastomarglistym. Natomiast szczeliny zabliźnione kalcytem rozpoznawalne są w różnym stopniu, w zależności od składu mineralnego tła skalnego. Obraz tomograficzny rdzeni może mieć również duże znaczenie w interpretacji pomiarów geofizycznych, w tym zwłaszcza wykonanych skanerem elektrycznym. Przydatność metody CT jest szczególnie istotna w przypadku odwiertów z zachowanym materiałem rdzeniowym, w których nie wykonano kompletu badań geofizyki otworowej, gdyż umożliwia ona wyliczenie ciągłych profilowań dla niektórych parametrów (takich jak gęstość czy porowatość) wzdłuż przebadanych interwałów rdzeniowych.
EN
The monograph presents the possibilities of using X-ray computed tomography (CT) method to reflect various types of carbonate rock features in an obtained tomographic image. The technique discussed is one of the most accurate methods used in the analysis of drill cores, providing a non-invasive method of studying rocks and imaging their internal structure. Carbonate rocks are a specific group of rocks, very difficult to interpret due to a high variability of a number of parameters, such as: lithology, mineral composition, biogenic structure content, porosity, permeability, and others. The method of X-ray computed tomography (CT) can be very helpful in the analysis of various carbonate rocks features because of it enables density diversification determination of a rock medium. This methodology has a high potential to obtain better resolution with respect to certain features, macroscopically invisible in the core (e.g. due to a homogeneous colour or the effect of recrystallization). The measurements result in obtaining a spatial image of the core in the greyscale. Light colours correspond to the core fragments with a high X-ray absorption, and the dark ones to the areas of low absorption. The amount of X-ray radiation absorption is primarily affected by the density of the rock medium, as well as the atomic number of the elements included in the individual minerals. 72 sections of drill cores, approx. 1m long each, were selected for tomographic examinations to obtain results as reliable as possible. The selected core material represents carbonate formations of various ages (from Devonian to Cretaceous), originating from the boreholes situated in the Carpathian Foreland and Carpathian basement areas. The interpretation of tomographic examinations was connected with a detailed sedimentological analysis of all core sections, allowing to carry out direct comparisons, as to which of the studied features and to what extent were disclosed in the CT images, and also whether this image can supplement or make the prepared descriptions more detailed. The presented information has a qualitative nature, i.e. referring mainly to descriptive features of the analyzed carbonate rocks. Another aim of this work was to compare and refine the interpretation of the borehole micro-imager, obtained as a result of measurements by Halliburton’s XRMI™ electrical scanner, based on its comparison with the tomographic image of the analyzed core intervals. Chapter 2 describes the general characteristic of the X-ray computed tomography method measurement, as well as the specificity of the measuring equipment. Chapter 3 includes the theoretical framework of the measurement principles, image processing and application of X-tended Range Micro Imager (XRMI™) (the wireline borehole imaging tool). Chapter 4 presents detailed sedimentological and lithofacial characterization based on the analysis of macroscopic features of the selected core intervals. Chapter 5 includes the analysis of selected structural and textural features of carbonate rocks in the tomographic imaging. The following features were analyzed: nodular structures, texture of biolithites, oncolithic textures, carbonate breccias and conglomerates, various types of stratification found in carbonate rocks, stylolites, dolomitization effects. Chapter 6 contains the analysis of the biogenic structures, most often found in carbonate rocks, based on their tomographic image. As part of this issue, a number of fossil record forms were studied. They are characteristic of the following groups of organisms: siliceous and calcareous sponges, amphiporas, colonial and individual corals, serpulids (tube-dwelling polychaetes), gastropods, bivalves (including characteristic groups such as inoceramids, boring and nestling bivalves, as well as thick-walled Trichites shells), brachiopods, crinoids and echinoids. In addition, attention was paid to the presence of bioturbations. Chapter 7 presents the possibilities of X-ray computed tomography imaging of various types of porosity, cavernosity and fractures. The open fractures, calcite and anhydrite-filled fractures, as well as fractures filled with clay minerals were analyzed. Chapter 8 includes the correlation possibilities of the carbonate rock cores tomographic images with the high-resolution XRMI™ images on the example of four selected core intervals. The method of X-ray computed tomography (CT) can be very helpful in the analysis of various carbonate rocks features, such as structural and textural features, as well as biogenic structures. The discussed technique, as a non-invasive method, renders a possibility to reflect the CT image in various directions, without the necessity of mechanical interference in the rock material, resulting in the core destruction. Application of the X-ray computed tomography before dividing the core into archive and so-called ‘working’ parts can be very useful for the core documentation and archiving. The tomographic examination, carried out at the appropriate time, allows to preserve a complete image of the core. X-ray computed tomography data can also be used for various analyses and interpretations, including geophysical logs reinterpretation and borehole imaging. The structural and textural features, best reflected in the tomographic record, included: the nodular structures, different types of stratification, the marly or clay-marly interlayers, the dolomitic breccia with agmatitic texture, the coral biolithites which had not changed much as a result of diagenetic processes, the stylolitic seams, as well as the effects of selective dolomitization processes. Among the examined biogenic structures, the following were best represented in the tomographic records: colonial corals, amphiporas and echinoid spines. Siliceous sponges and shells of molluscs were also relatively well reflected. The analysis of various examples of biogenic structures preserved in carbonate rocks clearly indicated the very important role, of both the original mineral component building skeletal elements, as well as diagenetic processes having a direct impact on the state of preservation of these elements. Porosity and fracturing are the best represented features of carbonate rocks in the CT image. Open fractures as well as fractures filled with anhydrite or with clay-marly material are generally well reflected in the CT image. Fractures filled with calcite are variously recognizable, depending on the mineral composition of the rock background. The tomographic imaging of the cores may also be very important in the interpretation of geophysical logs. The usefulness of the CT method is particularly important for wells with preserved core material, in which no complete set of borehole geophysics has been done. Continuous profiles of some parameters (such as density or porosity) along the studied core intervals can be calculated from the tomographic image.
Rocznik
Tom
Strony
1--230
Opis fizyczny
Bibliogr. 205 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • [1] Akbar M., Petricola M., Watfa M., Badri M., Charara M., Boyd A., Cassell B., Nurmi R., Delhomme J.P., Grace M., Kenyon B., Roestenburg J.: Classic Interpretation Problems: Evaluating Carbonates. Oilfield Review 1995, vol. 7, no. 1, s. 38-57.
 • [2] Baars C., Ghobadi Pour M., Atwood R.C.: The earliest rugose coral. Geological Magazine 2013, vol. 150, no. 2, s. 371-380. DOI: https://doi.org/ 10.1017/S0016756812000829.
 • [3] Bertling M.: Late Jurassic reef bioerosin - the dawning of a new era. Bulletin of the Geological Society of Denmark 1999, no. 45, s. 173-176.
 • [4] Birkenmajer K.: Stratygrafia i paleogeografia serii czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski. Studia Geologica Polonica 1963, vol. 9, s. 1-380.
 • [5] Bobrek L., Gliniak P., Świetlik B., Urbaniec A.: Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat - weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych. Przegląd Geologiczny 2003, vol. 51, nr 11, s. 979-980.
 • [6] Bobrek L., Świetlik B., Urbaniec A.: Zespoły faunistyczne bioherm późnojurajskich środkowej części przedgórza polskich Karpat. XVII Konferencja Paleontologów „Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny ; Kraków, 21-23.09.2000. Materiały konferencyjne, s. 18-20.
 • [7] Bobrek L., Świetlik B., Urbaniec A.: Zespoły mikroskamieniałości z utworów walanżynu w rejonie Czarna Tarnowska - Dębica. 5th Micropalaeontological Workshop, Szymbark, Poland, June 8-10, 2005. Abstract Book, s. 36-37.
 • [8] Bodzioch A.: Geneza nagromadzeń ahermatypowej fauny bentonicznej. Przegląd Geologiczny 1986, vol. 34, nr 3, s. 132-138.
 • [9] Bodzioch A.: Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny. Seria Geologia nr 17, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2005, 130 s., ISBN: 83-232-1572-3.
 • [10] Bogacz K., Dżułyński S., Gradziński R., Kostecka A.: O pochodzeniu wapieni gruzłowych w wapieniu muszlowym. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1968, vol. 38, nr 2-3, s. 385-394.
 • [11] Braga J.C., Lopez-Lopez J.R.: Serpulid bioconstructions at the Triassic-Liassic boundary in southern Spain. Facies 1989, vol. 21, s. 1-10.
 • [12] Brown J., Davis B., Gawankar K., Kumar A., Li B., Miller C.K., Laronga R., Schlicht P.: Imaging: getting the picture downhole. Oilfield Review 2015, vol. 27, no. 2, s. 4-21.
 • [13] Canady W., Market J.: Fracture Characterisation By Borehole Logging Methods. 49th Annual Logging Symposium, 25-28 May 2008, Austin, Texas. Wyd. Society of Petrophysicists and Well-Log Analysts, s. 1-12.
 • [14] Cebulski D., Urbaniec A., Kasprzyk K.: Obrazowanie wybranych własności utworów solnych za pomocą różnych metod badawczych. Nafta-Gaz 2017, nr 4, s. 227-235. DOI: 10.18668/NG.2017.04.02.
 • [15] Cebulski D., Urbaniec A., Łukaszewski P.: Możliwości zastosowania wybranych metod badawczych do określania własności i cech strukturalnych soli kamiennych. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego nr 217, INiG - PIB, Kraków 2017, 191 s., DOI: 10.18668/PN2017.217.
 • [15] Chilingar G.V., Bissell H.J., Wolf K.H.: Diagenesis of carbonate rocks. [W:] Larsen G., Chilingar G.V. (eds.): Diagenesis in sediments. Developments in Sedimentology vol. 8, Wyd. Elsevier, Amsterdam 1967, s. 179-322.
 • [17] Chilingar G.V., Mannon R.W., Riecke H.R.: Oil and Gas production from Carbonate Rocks. Wyd. Elsevier, New York 1972, 480 s.
 • [18] Chilingarian G.V, Mazzullo S.J., Rieke H.H.: Carbonate reservoir characterization: a geologic - engineering analysis, Part II. Wyd. Elsevier, 1996, vol. 44, s. 135-142.
 • [19] Christe P., Turberg P., Labiouse V., Meuli R., Parriaux A.: An X-ray computed tomography-based index to characterize the quality of cataclastic carbonate rock samples. Engineering Geology 2011, vol. 117, no. 3-4, s. 180-188. DOI: 10.1016/j.enggeo.2010.10.016.
 • [20] Cierniak R.: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne. Wyd. Exit, Warszawa 2005, 430 s., ISBN: 83-60434-00-X.
 • [21] Cuif J.P.: The Rugosa-Scleractinia gap re-examined through microstructural and biochemical evidence: A tribute to H.C. Wang. Palaeoworld 2014,vol. 23, no. 1, s. 1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.palwor.2013.11.005.
 • [22] Dahanayake K.: Classification of oncoids from the upper Jurassic carbonates of the French Jura. Sedimentary Geology 1977, vol. 18, no. 4, s. 337-353.
 • [23] Da Silva A.C., Kershaw S., Boulvain F.: Sedimentology and stromatoporoid palaeoecology of Frasnian (Upper Devonian) carbonate mounds in southern Belgium. Lethaia 2011, vol. 44, s. 255-274. DOI: 10.1111/j.1502- 3931.2010.00240.x.
 • [24] de Beaumont E.: Application du calcul a l'hypothese de la formation par epigenie des anhydrites, des gypses et des dolomies. Bulletin de la Societe Geologique de France 1837, vol. 8, s. 174-177.
 • [25] Debrenne F., Zhuravlev A.Y., Kruse P.D.: Class Archaeocyatha Bornemann, 1884. [W:] Hooper J.N.A., van Soest R.W.M. (eds.): Systema Porifera: a guide to the classification of sponges. Wyd. Kluver Academic/Plenum Publishers, New York 2002, s. 1539-1699.
 • [26] DeCarlo T.M.: Deriving coral skeletal density from computed tomography (CT): effects of scan and reconstruction settings. Matters Select 2017, ISSN: 2297-9239. DOI: https://www.sciencematters.io/ articles/201706000005, (dostęp: 21.07.2017)
 • [27] de Gibert J.M., Domenech R., Martinell J.: An ethological framework for animal bioerosion trace fossils upon mineral substrates with proposal of a new class, fixichnia. Lethaia 2004, vol. 37, s. 429-437.
 • [28] Dietrich R.V., Mehnert K.R.: Proposal for the nomenclature of migmatites and associated rocks. 21st International Geological Congress, Copenhagen, 1960, Report 1961, pt. 26, sec. 14, s. 56-67.
 • [29] Dohnalik M., Drabik K., Gąsior I., Kowalska S., Orzechowski M., Skupio R., Urbaniec A.: Badanie wewnętrznej struktury całych rdzeni wiertniczych z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej. Archiwum INiG - PIB, Kraków 2016.
 • [30] Dohnalik M., Zalewska J.: Pomiary porowatości skał metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (Micro-CT). Geologia (Kwartalnik AGH) 2009, t. 35, z. 2/1, s. 617-624.
 • [31] Drabik K., Florczak J., Stankiewicz B.: Skaner elektryczny XRMIT" - bogactwo informacji geologicznych. [W:] Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - nowe technologie, nowe wyzwania. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego nr 198, INiG - PIB, Kraków 2014, s. 371-375.
 • [32] Drabik K., Stankiewicz B.: Opis wyników przetwarzania i interpretacji pomiarów skanerem elektrycznym XRMI'" wykonanych zestawem firmy Halliburton, otwór wiertniczy „G". Archiwum PGNiG SA., Warszawa 2014.
 • [33] Drabik K., Urbaniec A., Dohnalik M., Cebulski D.: Cechy sedymentologiczne, biogeniczne i strukturalne skał węglanowych w odwzorowaniu tomografii komputerowej. Praca statutowa INiG - PIB, nr zlecenia 0025/SW/17, nr archiwalny DK-4100-12/17, Kraków 2017.
 • [34] Drabik K., Urbaniec A., Mikołajewski Z., Dohnalik M.: Przykłady zastosowania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) rdzeni wiertniczych w analizie skał węglanowych. Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2018, nr 5(235), s. 4-10.
 • [35] Dunoyer de Segonzac G.: The birth and development of the concept of diagenesis (1866-1966). Earth-Science Reviews 1968, vol. 4, s. 153-201.
 • [36] Dzik J.: Some terebratulid populations from the Lower Kimmeridgian of Poland and their relations to the biotic environment. Acta Palaeontologica Polonica 1979, vol. 24, no. 4, s. 473-492.
 • [37] Eliaśvoa H.: Corals from the Śtramberk Limestone (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic). Geologia (Kwartalnik AGH) 2008, t. 34, z. 3/1, s. 151-160.
 • [38] Ezaki Y.: The Permian coral Numidiaphyllum: new insights into Anthozoan phylogeny and Triassic Scleractinian origins. Palaeontology 1997, vol. 40, p. 1, s. 1-14.
 • [39] Fedorowski J.: Extinction of Rugosa and Tabulata near the Permian- Triassic boundary. Acta Palaeontologica Polonica 1989, vol. 34, no. 1, s. 47-70.
 • [40] Fedorowski J.: Serpukhovian (Early Carboniferous) Rugosa (Anthozoa) from the Lublin Basin, eastern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2015, vol. 85, no. 1, s. 221-270.
 • [41] Fischbuch N.R.: Amphipora and Euryamphipora (Stromatoporoidea) from the Devonian of western Canada. Palaeontology 1970, vol. 13, p. 1, s. 64-75.
 • [42] Flugel E.: Mikrofazielle Untersuchungsmethoden von Kalken. Wyd. Springer, Berlin 1978, 454 s.
 • [43] Folk R.L.: Practical petrographic classification of limestones. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 1959, vol. 43, s. 1-38.
 • [44] Folk R.L.: Spectral subdivision of limestone types. [W:] Ham W.E. (ed.): Classification of carbonate Rocks - A Symposium. American Association of Petroleum Geologists Memoir 1962, no. 1, s. 62-84.
 • [45] Fryda J.: Gastropods. [W:] Selley R.C., Cocks L.R.M., Plimer LR. (eds.): Encyclopedia of Geology, vol. 3. Wyd. Elsevier, Amsterdam and Boston 2005, s. 378-388.
 • [46] Galloway J.J., Ehlers G.M.: Some Middle Devonian stromatoporoids from Michigan and south-western Ontario, including the types described by Alexander Winchell and A. W. Grabau. Contributions from the Museum of Paleontology, The University of Michigan 1960, vol. 15, no. 4, s. 39-120.
 • [47] Garland J., Neilson J.E., Laubach S.E., Whidden K.J. (eds.): Advances in carbonate exploration and reservoir analysis. Special Publications no. 370, Geological Society, London 2012, s. 1-15. DOI: http:/ldx.doi.org/10.1144/SP370.15.
 • [48] Gąsiewicz A.: Onkolity jurajskie w okolicy Lipy (SE Polska). Kwartalnik Geologiczny 1982, vol. 26, nr 2, s. 369-384.
 • [49] Geroch S., Jednorowska A., Moryc W.: Utwory dolnej kredy w południowej części Przedgórza Karpat. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1972, vol. 42, nr 4, s. 409-421.
 • [50] Gliniak P., Gutowski J., Urbaniec A.: Budowle organiczne w utworach górnej jury przedgórza Karpat - aktualny stan rozpoznania na podstawie interpretacji materiałów sejsmicznych i wiertniczych w kontekście poszukiwań złóż węglowodorów. Tomy Jurajskie 2005, vol. 3, s. 29-43.
 • [51] Gliniak P., Laskowicz R., Urbaniec A., Leśniak G., Such P.: The facies development and reservoir properties in Late Jurassic carbonate sediments in the central Carpathian foreland. [W:] Swennen R., Roure F., Granath J. (eds.): Deformation, fluid flow and reservoir appraisal in foreland fold and thrust belts. AAPG Hedberg Series 2004, no. 1, s. 347-355.
 • [52] Gliniak P., Laskowicz R., Urbaniec A., Such P., Leśniak G.: Skały zbiornikowe w górnojurajskich utworach węglanowych w rejonie Zawada - Łękawica. Konferencja naukowo-techniczna „Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski'; Czarna, 16-18 kwietnia 2008. Materiały konferencyjne, s. 12.
 • [53] Gliniak P., Urbaniec A.: Oksfordzkie budowle biohermowe w rejonie Bochnia - Sędziszów w zapisie sejsmicznym 3D. Nafta-Gaz 2001, nr 10, s. 545-556.
 • [54] Godlewski P.: Opracowanie wyników pomiarów geofizycznych mikroimager elektryczny (XRMIT ) w otworze „D". Archiwum PGNiG SA., Warszawa 2015.
 • [55] Gogolczyk W.: Rodzaj Amphipora w dewonie Polski. Acta Palaeontologica Polonica 1956, vol. 1, no. 3, s. 211-240.
 • [56] Golonka J.: Mikrofacje górnej jury przedgórza Karpat. Biuletyn Inst. Geol. 1978, nr 19, s. 5-38.
 • [57] Gong Y.M., Si Y.L.: Classification and evolution of metazoan traces at a topological level. Lethaia 2002, vol. 35, s. 263-274.
 • [58] Gorzelak P.: Jeżowce kontra liliowce. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 2013, nr 5, s. 17-22.
 • [59] Gudmundsson A.: Rock Fractures in Geological Processes. Wyd. Cambridge University Press, Cambridge 2011, 578 s.
 • [60] Gutowski J.: Oxfordian and Kimmeridgian of the northeastern margin of the Holy Cross Mountains, Central Poland. Geological Quarterly 1998, vol. 42, no. 1, s. 59-72.
 • [61] Gutowski J., Urbaniec A., Złonkiewicz Z., Bobrek L., Świetlik B., Gliniak P.: Stratygrafia górnej jury i dolnej kredy środkowej części przedpola polskich Karpat. Biuletyn Państw. Inst. Geol. 2007, nr 426, s. 1-26.
 • [62] Halliburton: NavRecon: Navigation calibration in a box. Materiały szkoleniowe firmy Halliburton, 2007.
 • [63] Halliburton: Physics of the measurement. Materiały szkoleniowe firmy Halliburton, 2007.
 • [64] Halliburton: Wireline and perforating services. 2018. http://www. halliburton. com/publ ic/lp/contents/Data_Sheets/web/H/H03629.pdf.
 • [65] Hartman W.D., Goreau T.F.: Jamaican coralline sponges: their morphology, ecology and fossil relatives. [W:] Fry W.G. (ed.): Biology of the Porifera. Symposia of the Zoological Society of London no. 25, Academic Press, London 1970, s. 205-243.
 • [66] Heim A.: Monographie der Churfiirsten-Mattstock-Gruppe; 3. Lithogenesis. Beitrage zur Geologischen Karte der Schweiz NF, 1916, nr 20, s. 369-662.
 • [67] Hicks P.J., Narayanan K., Deans H.A.: An experimental study of miscible displacement in heterogeneous carbonate cores using X-ray CT. SPE Formation Evaluation 1994, vol. 9, no. 1, s. 55-60.
 • [68] Hidajat I., Mohanty K.K., Flaum M., Hirasaki G.: Study of vuggy carbonates using NMR and X-ray CT Scanning. SPE Reservoir Evaluation and Engineers, 88995 SPE Journal Paper 2004, vol. 7, no. 5, s. 365-377.
 • [69] Hladil J.: The earliest growth stages of Amphipora. [W:] Hubmann B., Piller W.E., (eds.): Fossil Corals and Sponges. Proceedings of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Schriftenreihe der Erdwissenschaftlichen Kommissionen 17, Vienna 2007, s. 51-65.
 • [70] Hoffmann F., Larsen O., Thiel V., Rapp H., Pape T., Michaelis W., Reitner J.: An anaerobic world in sponges. Geomicrobiology Journal 2005, vol. 22, s. 1-10.
 • [71] Hollman R.: Uber Subsolution und die „Knollenkalke" des Calcare Ammonitico Rosso Superiore in Monte Baldo (Malm; Norditalien). Neues Jahrbuch fiir Geologie und Palaontologie Mh. 1962, vol. 4, s. 163-179.
 • [72] Holmer L.E.: Middle Ordovician phosphatic inarticulate brachiopods from Udstergotland and Dalarna, Sweden. Fossils and Strata 1989, vol. 26, s. 1-172.
 • [73] Hurcewicz H.: Typ Porifera. [W:] Malinowska L. (red.): Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, tom III, cz. 2b Mezozoik, Jura. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1980, s. 338-351.
 • [74] Ippolitov A.P.: Serpulid (Annelida, Polychaeta) evolution and ecological diversification patterns during Middle-Late Jurassic. The 8th International Congress on the Jurassic System, Earth Science Frontiers 2010, vol. 17, Special Issue, s. 207-208.
 • [75] Ivanova D., Kołodziej B.: New Foraminiferal Data on the age of Stramberk-type Limestones, Polish Carpathians. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences 2004, t. 57, no. 12, s. 69-74.
 • [76] Jager M.: Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der norddeutschen hoheren Oberkreide Systematik, Stratigraphie, Ekologie. Geologisches Jahrbuch 1983, serie A, vol. 68, s. 1-29.
 • [77] Jager M.: Sabellidae, Serpulidae and Spirorbinae (Polychaeta sedentaria) from the Barremian (Lower Cretaceous) of the Serre de Bleyton (Drome, SE France). Ann. Naturhist. Mus. Wien 2011, serie A, vol. 113, s. 675-733.
 • [78] Jain S.: Fundamentals of invertebrate palaeontology. Macrofossils. Wyd. Springer India, New Delhi 2017, 405 s. DOI: 10.1007/978-81-322-3658-0.
 • [79] James N.P., Jones B.: Origin of carbonate sedimentary rocks. Wyd. Wiley 2015, 446 s.
 • [80] Jarzyna J.A., Krakowska P.I., Puskarczyk E., Wawrzyniak-Guz K., Bielecki J., Tkocz K., Tarasiuk J., Wroński S., Dohnalik M.: X-ray computed microtomography - a useful tool for petrophysical properties determination. Computational Geosciences 2016, vol. 20, no. 5, s. 1155-1167. D OI: 10.1007/s 10596-016-9582-3.
 • [81] Jasionowski M.: Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykłe joint-venture. Przegląd Geologiczny 1996, vol. 44, nr 10, s. 1044-1048.
 • [82] Jasionowski M.: Facje i geochemia dolnosarmackich raf z północnych obrzeży Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleośrodowiskowe. Przegląd Geologiczny 2006, vol. 54, nr 5, s. 445-455.
 • [83] Jaworowski K., Modliński Z.: Dolnosylurskie wapienie gruzłowe w północno-wschodniej Polsce. Kwartalnik Geologiczny 1968, vol. 12, nr 3, s. 493-506.
 • [84] Jendryka-Fuglewicz B.: Bioróżnorodność ramienionogów i metody jej najlepszego rozpoznania. Przegląd Geologiczny 2003, vol. 51, nr 11, s. 978.
 • [85] Jenkyns H.C.: Origin of red nodular limestones (Ammonitico Rosso, Knollenkalke) in the Mediterranean Jurassic: a diagenetic model. Spec. Publs int. Ass. Sediment. 1974, no. 1, s. 249-271.
 • [86] Johns R.A, Steude J.S., Castanier L.M., Roberts P.V.: Nondestructive measurements of fracture aperture in crystalline rock cores using X ray computed tomography. Journal of Geophysical Research Atmospheres 1993, vol. 98, no. B2, s.1889-1900.
 • [87] Jones W.C., Jenkins D.A.: Calcareous sponge spicules: a study of magnesian calcites. Calcif. Tissue Res. 1970, vol. 4, s. 314-329.
 • [88] Joubert J.B., Millot P., Montaggioni P., Dymmock S., Andonof L., Kadri N., Torres D.: Understanding wireline borehole image workflows from the wellsite to the end user. First Break 2016, vol. 34, no. 3, s. 65-78.
 • [89] Kaczmarek Ł., Kozłowska A., Maksimczuk M., Wejrzanowski T.: The use of X-ray computed microtomography for graptolite detection in rock based on core internal structure visualization. Acta Geologica Polonica 2017, vol. 67, no. 2, s. 299-306. DOI: 10.1515/agp-2017-0010.
 • [90] Karczewski L.: Gromada Gastropoda. [W:] Malinowska L. (red.): Budowa geologiczna Polski. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych, tom I77, cz. 2b Mezozoik, Jura. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1980, s. 414-434.
 • [91] Kershaw S., Brunton F.R.: Palaeozoic stromatoporoid taphonomy: ecologic and environmental significance. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 1999, vol. 149, s. 313-328.
 • [92] Ketcham R.A., Carlson W.D.: Acquisition, optimization and interpretation of X-ray computed tomographic imagery: applications to the geosciences. Computers & Geosciences 2001, vol. 27, s. 381-400.
 • [93] Khoshbakht F., Azizzadeh M., Memarian H., Nourozi G.H., Moallemi S.A.: Comparison of electrical image log with core in a fractured carbonate reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering 2012, vol. 86-87, s. 289-296. DOI: 10.1016/j.petro1.2012.03.007.
 • [94] Kijakowa S., Moryc W.: Nowe stanowisko z epikontynentalnymi utworami kredy dolnej w rejonie Dębicy. Kwartalnik Geologiczny 1991, vol. 35, nr 4, s. 421-436.
 • [95] Knaust D.: Trace-Fossil Systematics. [W:] Knaust D., Bromley R.G. (ed.}: Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments. Developments in Sedimentology vol. 64, Wyd. Elsevier, Amsterdam 2012, s. 79-101.
 • [96] Kollmann H.A.: The extinct Nerineoidea and Acteonelloidea (Heterobranchia, Gastropoda): a palaeobiological approach. Geodiversitas 2014, vol. 36, no. 3, s. 349-383. DOI: https://doi.org/10.5252/g2014n3a2.
 • [97] Kołodziej B.: Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similsrities and description of species from Stramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2003, vol. 73, no. 3, s. 193-217.
 • [98] Koszarski A.: Rozkład osadów i podstawowe czynniki sedymentacji zapisane w osadach późnej jury okolic Krakowa. Nafta-Gaz 2005, nr 7-8, s. 321-327.
 • [99] Krach W.: Fauna i wiek mioceńskich wapieni ostrygowych okolic Krakowa. Kwartalnik Geologiczny 1985, vol. 29, nr 2, s. 419-436.
 • [100] Krajewski M.: Lithology and morphology of Upper Jurassic carbonate buildups in the Będkowska [Talley, Kraków region, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2000, vol. 70, no. 2, s. 151-163.
 • [101] Krajewski M., Matyszkiewicz J., Jędrys J.: Geneza i architektura facjalna kompleksów górnojurajskich budowli węglanowych na Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej w świetle badań magnetycznych. Nafta-Gaz 2005, nr 7-8, s. 294-298.
 • [102] Krajewski M., Matyszkiewicz J., Król K., Olszewska B.: Facies of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits from the southern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków-Rzeszów area (southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae 2011, vol. 81, no. 3, s. 269-290.
 • [103] Krakowska P.I., Dohnalik M., Jarzyna J.A., Wawrzyniak-Guz K.: Computed X-ray microtomography as the useful tool in petrophysics: A case study of tight carbonates Modryn formation from Poland. Journal of Natural Gas Science and Engineering 2016, vol. 31, s. 67-75. DOI: 10.1016/j. jngse.2016.03.011.
 • [104] Król K.: Warunki sedymentacji utworów węglanowych jury górnej przedgórza Karpat w rejonie Słupiec - Pacanów. Geologia (Kwartalnik AGH) 2004, t. 30, z. 4, s. 349-387.
 • [105] Kuleta M., Zbroja S.: Wczesny etap rozwoju pokrywy permsko-mezozoicznej w Górach Świętokrzyskich. [W:] Skompski S., Żylińska A. (red.): Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006, s. 105-125.
 • [106] Kutek J.: The Kimmeridgian and uppermost Oxfordian in the SW margins of the Holy Cross Mts. (Central Poland): Part I, Stratigraphy. Acta Geologica Polonica 1968, vol. 18, no. 3, s. 493-584.
 • [107] Laforsch C., Imhof H., Sigl R., Settles M., Hess M., Wanninger A.: Applications of computational 3D-modeling in organismal biology. [W:] Alexandru C. (ed.): Modeling and Simulation in Engineering. Wyd. InTech, 2012, s. 117-142. DOI: 10.5772/31092.
 • [108] Landes K.K.: Porosity trough dolomitization. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 1946, vol. 30, s. 305-318.
 • [109] Larsen G., Chilingar G.V. (eds.): Diagenesis in sediments. Developments in Sedimentology vol. 8, Wyd. Elsevier, Amsterdam 1967, 551 s.
 • [110] Laskowicz R., Syrek-Moryc C., Urbaniec A.: Perspektywiczność utworów górnej jury przedgórza Karpat w świetle wyników prac poszukiwawczych w ostatnich latach. Konferencja naukowo-techniczna „Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski'; Czarna 16-18.04.2008. Materiały Konferencyjne, s. 19.
 • [111] Laskowicz R., Syrek-Moryc C., Urbaniec A.: Rola stref dyslokacyjnych w procesie kształtowania i napełniania pułapek złożowych w utworach górnej jury przedgórza Karpat w świetle najnowszych odkryć akumulacji węglowodorów. [W:] Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. Prace Instytutu Nafty i Gazu nr 150, INiG, Kraków 2008, s. 263-268.
 • [112] Leinfelder R.R.: Upper Jurassic reef types and controlling factors. A preliminary report. Profil 1993, no. 5, s. 1-45.
 • [113] Leinfelder R.R., Krautter M., Nose M., Ramalho M.M., Werner W.: Siliceous sponge facies from the Upper Jurassic of Portugal. Neues Jahrbuch fiir Geologie und Palaontologie Abh. 1993, vol. 189, s. 199-254.
 • [114] Leinfelder R.R., Werner W., Nose M., Schmid D.U., Krautter M., Laternser R., Takacs M., Hartmann D.: Paleoecology, growth parameters and dynamics of coral, sponge and microbolite reefs from the Late Jurassic. [W:] Reitner J., Neuweiler F., Gunkel E(eds.): Global and regional controls on biogenic sedimentation. I. Reef Evolution. Res. Reports. Góttinger Arb. Geol. Palaont. 1996, sb. 2, s. 227-248.
 • [115] Lucia F.J.: Origin and petrophysics of dolostone pore space. [W:] Braithwaite C.J., Rizzi G., Darke G. (eds.): The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs. Special Publications no. 235, Geological Society, London, 2004, s.141-155.
 • [116] Machalski M.: Oyster life positions and shell beds from the Upper Jurassic of Poland. Acta Palaeontologica Polonica 1998, vol. 43, no. 4, s. 609-634.
 • [117] Małecki J.: Gąbki krzemionkowe i wapienne oksfordu z Zalasu pod Krakowem. Geologia (Kwartalnik AGH) 2002, t. 28, z. 1-3, s. 5-120.
 • [118] Mandic O., Harzhauser M., Spezzaferri S., Zuschin M.: The paleoenvironment of an early Middle Miocene Paratethys sequence in NE Austria with special emphasis on paleoecology of mollusks and foraminifera. Geobios, Memoire special 2002, no. 24, s. 194-206.
 • [119] Matyja B.A.: Development of the Mid-Polish Trough versus Late Jurassic evolution in the Carpathian Foredeep area. Geological Quarterly 2009, vol. 53, no. 1, s. 49-62.
 • [120] Matyja B.A.: Płytkowodna platforma węglanowa późnej jury na południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Jurassica IX, Małogoszcz 06-08.09.2011. Materiały konferencyjne, s. 133-151.
 • [121] Matyja B.A., Barski M.: Stratygrafia górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego. Tomy Jurajskie 2007, vol. 4, s. 39-50.
 • [122] Matyja B.A., Urbaniec A., Laskowicz R.: Budowle organiczne w górnej jurze podłoża zapadliska przedkarpackiego. Konferencja naukowo- techniczna, Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski", Czarna 16-18.04.2008. Materiały konferencyjne, s. 26.
 • [123] Matyja B.A., Wierzbowski A.: Sea-bottom relief and bathymetry of Late Jurassic sponge megafacies in Central Poland. [W:] Riccardi A.C. (ed.): Advances in Jurassic Research. GeoResearch Forum 1996, no. 1-2, s. 333-340.
 • [124] Matyja B.A., Wierzbowski A.: Stratygrafia i zróżnicowanie facjalne utworów górnej jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Wieluńskiej. [W:] Partyka J.: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2004, s. 13-18.
 • [125] Matyszkiewicz J.: Wybrane problemy diagenezy osadów węglanowych. Przegląd Geologiczny 1996, vol. 44, nr 6, s. 596-603.
 • [126] Matyszkiewicz J.: Microfacies, sedimentation and same aspects of diagenesis of Upper Jurassic sediments from the elevated part of the Northern peri-Tethyan Shelf a comparative study on the Lochen area (Schwabische Alb) and the Cracow area (Cracow-Wieluń Upland, Polen). Berliner Wissenschaftliche Abhandlungen 1997, Reihe E.21, s. 1-111.
 • [127] Matyszkiewicz J.: Sea-bottom relief versus differential compaction in ancient platform carbonates: a critical reassessment of an example from Upper Jurassic of the Cracow-Wieluń Upland. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1999, vol. 69, no. 1-2, s. 63-79.
 • [128] Matyszkiewicz J., Felisiak I.: Microfacies and diagenesis of an Upper Oxfordian carbonate buildup in Mydlniki (Cracow area, Southern Poland). Facies 1992, vol. 27, s. 179-190.
 • [129] Meibom A., Cuif J.P., Hillion F., Constantz B.R., Juillet-Leclerc A., Dauphin Y., Watanabe T., Dunbar R.B.: Distribution of magnesium in coral skeleton. Geophysical Research Letters 2004, no. 31(L23306), s. 1-4 DOI: 10.1029/2004GL021313.
 • [130] Morycowa E.: Hexacorallia d'un bloc exotique de calcaire a Woźniki pres de Wadowice (Carpathes polonaise occidentales). Acta Geologica Polonica 1974, vol. 24, no. 3, s. 457-484.
 • [131] Morycowa E.: Koralowce Scleractinia z. wapieni egzotykowych typu sztramberskiego polskich Karpat zewnętrznych. Geologia (Kwartalnik AGH) 2008, t. 34, z. 3/1, s. 129-137.
 • [132] Morycowa E., Moryc W.: Rozwój utworów jurajskich na przedgórzu Karpat w rejonie Dgbrowy Tarnowskiej-Szczucina. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1976, vol. 46, nr 1-2, s. 231-288.
 • [133] Murray R.C.: Origin of porosity in carbonate rocks. Journal of Sedimentary Petrology 1960, vol. 30, s. 59-84.
 • [134] Narkiewicz M.: Geneza struktury gruzłowej w górnodewońskich wapieniach okolic Olkusza i Zawiercia. Kwartalnik Geologiczny 1978, vol. 22, nr 4, s. 693-706.
 • [135] Narkiewicz M., Racki G., Wrzołek T.: Litostratygrafia dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej w Górach Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny 1990, vol. 34, nr 3, s. 433-456.
 • [136] NaturalFractures: Distinguishing natural from induced fractures in image logsinduced fractures in image logs. 2018. http://www.NaturalFractures. com (dostęp: marzec 2018).
 • [137] Nestor H., Webby B.D.: Biogeography of the Ordovician and Silurian stromatoporoidea. Geological Society Memoir 2013, vol. 38, no. 1, s. 67-79. DOI: 10.1144/M38.7.
 • [138] Niemczycka T.: Litostratygrafia osadów jury górnej na obszarze lubelskim. Acta Geologica Polonica 1976, vol. 26, nr 4, s. 569-601.
 • [139] Noble J.P.A., Howells K.D.M.: Early marine lithification of the nodular limestones in the Silurian of New Brunswick. Sedimentology 1974, vol. 21, no. 4, s. 597-609.
 • [140] Okabe H., Tsuchiya Y., Pentland C.H., Iglauer S., Blunt M.J.: Residual CO2 Saturation Distributions in Rock Samples Measured by X-ray CT. [W:] Alshibli K.A., Reed A.H. (eds.): Advances in Computed Tomography for Geomaterials: GeoX 2010. Wyd. Wiley 2010, s. 381-388. DOI: 10.1002/9781118557723.ch45.
 • [141] Olszewska B.: Thin sections microbiostratigraphy of the well Zagórzyce 6. Biuletyn Państw. Inst. Geol. 1999, nr 387, s. 149-153.
 • [142] Olszewska B.: Próba korelacji wydzieleń litostratygraficznych górnej jury w podłożu Karpat zewnętrznych i zapadliska na podstawie mikroskamieniałości. Tomy Jurajskie 2004, vol. 2, s. 165.
 • [143] Paulsen T., Jarrard R., Wilson T.: A simple method for orienting drill core by correlating features in whole-core scans and oriented borehole-wall imagery. Journal of Structural Geology 2002, no. 24, s. 1233-1238. DOI: 10.1016/50191-8141(O1)00133-X.
 • [144] Peryt T.M.: Sedimentology and paleoecology of the Zechstein limestone (upper Permian) in the fore-sudetic area (Western Poland). Sedimentary Geology 1978, vol. 20, s. 217-243.
 • [145] Peryt T.M.: Phanerozoic oncoids - an overview. Facies 1981, vol. 4, no. 1, s. 197-214.
 • [146] Peryt T.M.: Oncoids: a comment to recent developments. [W:] Peryt T.M. (ed.): Coated grains. Wyd. Springer, Berlin-Heidelberg-New York 1983, s. 273-275.
 • [147] Peryt T.M., Piątkowski T.S.: Procesy neomorficzne w utworach onkolitowych wapienia cechsztyńskiego syneklizy perybałtyckiej. Kwartalnik Geologiczny 1977, vol. 21, nr 2, s. 257-265.
 • [148] Pisera A.: Boring and nestling organisms from Upper Jurassic coral colonies from northern Poland. Acta Palaeontologica Polonica 1987, vol. 32, no. 1-2, s. 83-104.
 • [149] Pisera A.: What can we learn about siliceous sponges from palaeontology. Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova 2004, vol. 68, s. 55-69.
 • [150] Poppelreiter M., Garcia-Carballido C., Kraaijveld M.A. (eds.): Dipmeter and Borehole Image Log Technology. American Association of Petroleum Geologists Memoir no. 92. AAPG, Tulsa 2010, 357 s.
 • [151] Radwańska U.: Tube-dwelling polychaetes from the Korytnica Basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica 1994, vol. 44, nr 1/2, s. 35-81.
 • [152] Radwańska U.: Eko-tafonomia serpulitów tytonu Brzostówki i Sławna na tle badań wieloszczetów dzisiejszych. Tomy Jurajskie 2003, vol. 1, s. 99-104.
 • [153] Radwańska U.: Jeżowce oksfordu Bałtowa. Tomy Jurajskie 2004, vol. 2, s. 131-140.
 • [154] Reijers T.J.A.: Sedimentology and diagenesis as `hydrocarbon exploration tools' in the Late Permian Zechstein-2 Carbonate Member (NE Netherlands). Geologos 2012, vol. 18, no. 3, s. 163-195. DOI: 10.2478/v10118-012-0009-x.
 • [155] Reitner J.: Modern cryptic microbialite/metazoan facies from Lizard Islands (Great barrier Reef, Australia) formation and concepts. Facies 1993, vol. 29, s. 2-40.
 • [156] Reitner J., Neuweiler F., Gautret P.: Modern and fossil automicrites: Implications for mud mound genesis. [W:] Reitner J., Neuweiler F. (coordination): Mud Mounds: A polygenic spectrum of fine-grained carbonate buildups. Facies 1995, vol. 32, s. 4-17.
 • [157] Roniewicz E.: Jurajskie korale w Polsce. Tomy Jurajskie 2004, vol. 2, s. 83-97.
 • [158] Roniewicz E.: Kimmeridgian-Valanginian reef corals from the Moesian Platform from Bulgaria. Annales Societatis Geologorum Poloniae 2008, vol. 78, no. 2, s. 91-134.
 • [159] Różkowska M.: On Upper Devonian habitats of rugose corals. Acta Palaeontologica Polonica 1980, vol. 25, nr 3/4, s. 597-611.
 • [160] Sandberg P.A.: An oscillating trend in Phanerozoic non-skeletal carbonate mineralogy. Nature 1983, vol. 305, s. 19-22.
 • [161] Seilacher A.: Sedimentological classification and nomenclature of trace fossils. Sedimentology 1964, vol. 3, s. 253-256. DOI: 10.1111/j.1365- 3091.1964.tb00464.x.
 • [162] Siedlecka A.: Osady permu na północno-wschodnim obrzeżeniu zagłębia górnośląskiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1964, vol. 34, nr 3, s. 309-394.
 • [163] Singhal B.B.S., Gupta R.P.: Applied Hydrogeology of Fractured Rocks (second edition). Wyd. Springer, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2010, 408 s. DOI: 10.1007/978-90-481-8799-7.
 • [164] Skupio R., Dohnalik M.: Pomiar gamma-gamma oraz komputerowa tomografia rentgenowska na rdzeniach wiertniczych skał osadowych. Nafta- Gaz 2017, nr 8, s. 571-582. DOI: 10.18668/NG.2017.08.04.
 • [165] Stearn C.W.: Intraspecific variation, diversity, revised systematics and type of the Devonian stromatoporoid. Amphipora. Palaeontology 1997, vol. 40, pt. 3, s. 833-854.
 • [166] Stearn C.W., Webby B.D., Nestor H., Stock C.W.: Revised classification and terminology of Palaeozoic stromatoporoids. Acta Palaeontologica Polonica 1999, vol. 44, no. 1, s. 1-70.
 • [167] Stock S.R.: Microcomputed tomography: Methodology and applications. Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 336 s. ISBN: 9781420058765.
 • [168] Stolarski J.: Three-dimensional micro- and nanostructural characteristics of the scleractinian coral skeleton: A biocalcifecation proxy. Acta Palaeontologica Polonica 2003, vol. 48, no. 4, s. 497-530.
 • [169] Strzetelski W.: Rozwój procesów stylolityzacji i deformacji epigenetycznych w aspekcie roponośności piaskowców kwarcytowych kambru środkowego w rejonie Żarnowca. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1977, vol. 47, nr 4, s. 559-584.
 • [170] Studencka B.: Małże Miodoborów: zapis zmian środowiska w Paratetydzie na granicy baden/sarmat. [W:] Kędzierski M. i Kołodziej B. (red.): Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tyniec, 27-30 września 2013 r. Materiały konferencyjne. PTG, Kraków 2013, s. 53-54.
 • [171] Szulczewski M.: Spostrzeżenia nad genezą tatrzańskich wapieni bulastych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1965, vol. 35, nr 2, s. 243-261.
 • [172] Świerczewska-Gładysz E.: Gąbki z. górnego turonu i dolnego koniaku niecki opolskiej -aktualny stan badań. [W:] Kędzierski M. i Kołodziej B. (red.): Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Tyniec, 27-30 września 2013 r. Materiały konferencyjne. PTG, Kraków 2013, s. 61-62.
 • [173] Świerczewska-Gładysz E., Olszewska-Nejbert D.: Życie na grząskim dnie. Rocznik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 2012, nr 4, s. 17-26.
 • [174] Tingay M., Reinecker J., Muller B.: Borehole breakout and drilling-induced fracture analysis from image logs. World Stress Map Project, 2008.
 • [175] Trammer J.: Middle to Upper Oxfordian sponges of the Polish Jura. Acta Geologica Polonica 1989, vol. 39, no. 1-4, s. 49-91.
 • [176] Tucker M.E.: Sedimentology and diagenesis of Devonian pelagic limestone (Cephalopodenkalk) and associated sediments of the Rhenohercynian Geosyncline. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie Abh. 1973, vol. 142, no. 3, s. 320-350.
 • [177] Tucker M.E., Wright V.P.: Carbonate sedimentology. Wyd. Blackwell, London 1990, 482 s. DOI: 10.1002/9781444314175.
 • [178] Urbaniec A.: Mikrofacje i skamieniałości utworów wapienia muszlowego kamieniołomu Stare Gliny k/Klucz. Praca magisterska. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995, 92 s.
 • [179] Urbaniec A., Bobrek L., Świetlik B.: Litostratygrafia i charakterystyka mikropaleontologiczna utworów kredy dolnej w środkowej części przedgórza Karpat. Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, nr 12, s. 1161-1175.
 • [180] Urbaniec A., Drabik K., Dohnalik M.: Selected features of carbonate rocks based on the X-ray computed tomography method (CT). Nafta-Gaz 2018, nr 3, s. 183-192. DOI: 10.18668/NG.2018.03.01.
 • [181] Urbaniec A., Kowalska-Skulik A., Nikiel-Tshabangu B.: Budowle organiczne górnej jury przedgórza Karpat jako drogi migracji węglowodorów do pułapek mezozoicznych. [W:] Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu nr 182, INiG, Kraków 2012, s. 473-480.
 • [182] Urbaniec A., Świetlik B.: Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych. Tomy Jurajskie 2003, vol. 1, s. 105-110.
 • [183] Uriz M.J.: Mineral skeletogenesis in sponges. Canadian Journal Zoology 2006, vol. 84, no. 2, s. 322-356. DOI: 10.1139/z06-032.
 • [184] Veal C.J., Holmes G., Nunez M., Hoegh-Guldberg O., Osborn J.: A comparative study of methods for surface area and three-dimensional shape measurement of coral skeletons. Limnology and Oceanography: Methods 2010, vol. 8, no. 6, s. 241-253. DOI: 10.4319/lom.2010.8.241.
 • [185] Vedrine S., Strasser A., Hug W.: Oncoid growth and distribution controlled by sea-level fuctuations and climate (Late Oxfordian, Swiss Jura Mountains). Facies 2007, vol. 53, no. 4, s. 535-552. DOI: 10.1007/s10347-007-0114-4.
 • [186] Vierek A.: Przejawy procesów metasomatycznych w wapieniach górnej jury z okolic Krakowa. Przegląd Geologiczny 2003, vol. 51, nr 6, s. 507-516.
 • [187] Walaszczyk I.: Turonian through Santonian deposits of the Central Polish Uplands; their facies development, inoceramid paleontology and stratigraphy. Acta Geologica Polonica 1992, vol. 42, no. 1-2, s. 1-122.
 • [188] Walliser E.O., Schone B.R., Tutken T., Zirkel J., Grimm K.I., Pross J.: The bivalve Glycymeris planicostalis as a high-resolution paleoclimate archive for the Rupelian (Early Oligocene) of central Europe. Climate of the Past 2015, vol. 11, s. 653-668. DOI: 10.5194/cp-11-653-2015.
 • [189] Wanamaker Jr A.D., Hetzinger S., Halfar J.: Reconstructing mid- to high- latitude marine climate and ocean variability using bivalves, coralline algae, and marine sediment cores from the Northern Hemisphere. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2011, vol. 302, s. 1-9. DOI: 10.1016/j.palaeo.2010.12.024.
 • [190] Watanabe Y., Lenoir N., Hall S.A., Otani J.: Strain field measurements in sand under triaxial compression using X-ray CT data and digital image correlation. [W:] Alshibli K.A., Reed A.H. (eds.): Advances in Computed Tomography for Geomaterials: GeoX 2010. Wyd. Wiley 2010, s. 76-83. DOI: 10.1002/9781118557723.ch9.
 • [191] Wendt J.: The first aragonitic rugose coral. Journal of Paleontology 1990, vol. 64, no. 3, s. 335-340.
 • [192] Wilk Z., Motyka J., Borczak S., Makowski Z.: Własności mikrohydrauliczne utworów wapienia muszlowego i retu południowej części monokliny śląsko- krakowskiej. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1985, vol. 55, no. 3-4, s. 485-508.
 • [193] Wilkinson B.H.: Biomineralization, paleoceanography and the evolution of calcareous marine organisms. Geology 1979, vol. 7, s. 524-527.
 • [194] Williams A., Carlson S.J., Howard C., Brunton C., Holmer L.E., Popov L.: A supra-ordinal classification of the Brachiopoda. Philosophical Transactions of the Royal Society B 1996, vol. 351, s. 1171-1193. DOI: 10.1098/ rstb.1996.0101.
 • [l95] Withjack E.M., Devier C., Michael G.: The role of X-ray Computed Tomography in core analysis. 83467 SPE Journal Paper 2003, s. 1-12.
 • [196] Wolański K., Zarudzki W., Kiersnowski H., Dohnalik M., Drabik K.: Wykorzystanie tomografii komputerowej w badaniu rdzeni skał. Nafta-Gaz 2016, nr 12, s. 1035-1042. DOI: 10.18668/NG.2016.12.04.
 • [197] Yoshino N., Sawada A., Sato H.: An examination of aperture estimation in fracture rock. [W:] Otani J., Obara Y. (eds.): X-ray CT for Geomaterials. Wyd. A.A. Balkema, Lisse-Abingdon-Exton-Tokyo 2004, s. 255-262.
 • [198] Yun T.S., Jeong Y.J., Kim K.Y., Min K.B.: Evaluation of rock anisotropy using 3D X-ray computed tomography. Engineering Geology 2013, vol. 163, s. 11-19. DOI: 10.1016/j.enggeo.2013.05.017.
 • [199] Zalewska J. (red.): Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu nr 171, INiG, Kraków 2010, 263 s.
 • [200] Zalewska J., Kaczmarczyk J., Dohnalik M., Cebulski D., Poszytek A.: Analiza własności zbiornikowych skał węglanowych z. wykorzystaniem mikrotomografii rentgenowskiej. Nafta-Gaz 2010, nr 8, s. 653-662.
 • [201] Zalewska M.: Zastosowanie mikrotomografii komputerowej w analizie żywności. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2016, vol. 21, nr 2, s. 85-92.
 • [202] Zapalski M.K., Dohnalik M.: Blastogeny in tabulate corals: case studies using X-ray microtomography. Lethaia 2013, vol. 46, s. 223-231.
 • [203] Zbroja S., Kuleta M., Migaszewski Z.M.: Nowe dane o zlepieńcach z. kamieniołomu „Zygmuntówka" w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Państw. Inst. Geol. 1998, nr 379, s. 41-59.
 • [204] Zdanowski P., Baszkiewicz A., Gregosiewicz Z.: Analiza facjalna utworów najwyższej jury i kredy dolnej rejonu Zagorzyc. Przegląd Geologiczny 2001, vol. 49, nr 2, s. 161-178.
 • [205] Zieliński J.J.: Zagadnienie szczelinowatości i pojemności zbiorników ropnych w skałach węglanowych. Przegląd Geologiczny 1965, vol. 13, nr 8, s. 335-339.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4a972085-dde3-484f-a39a-d712288c469a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.