Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4a5c2892-c2a8-4bb3-b23f-0dd4a5ae567f

Czasopismo

Materiały Wysokoenergetyczne

Tytuł artykułu

Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni

Autorzy Pałucha, K.  Chmieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport safety concerns of explosives and object with explosive material in ports Gdansk and Gdynia
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w portach Gdańska i Gdyni. Pol-Mare jest liderem w zakresie spedycji ładunków specjalistycznych, członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz wyłącznym przedstawicielem BDP Project Logistics w Polsce. Pol-Mare posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie usług consultingowych dotyczących transportu i logistyki obsługi ładunków niebezpiecznych wszystkich klas oraz ładunków ponad gabarytowych.
EN The article presents selected issues regarding. The transportation of dangerous goods in ports Gdansk and Gdynia. Pol - Mare is a leader in the field of freight forwarding specialist, a founding member of the Polish Chamber of Shipping and Logistics in Gdynia and exclusive representative of BDP Project Logistics in Poland. More than 10 years of experience and expertise in the field of consulting services for the transport and logistics to lead an effective and safe handling of dangerous goods of all classes and oversized cargo.
Słowa kluczowe
PL materiały niebezpieczne   bezpieczeństwo transportu   materiały wybuchowe  
EN hazardous materials transportation safety   explosives  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Czasopismo Materiały Wysokoenergetyczne
Rocznik 2015
Tom T. 7
Strony 31--43
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pałucha, K.
  • Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k., ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia, PL
autor Chmieliński, M.
Bibliografia
[1] Zarządzenie Porządkowe Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 7 sierpnia 2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz. 705, Dz. Urz. Woj. Warmińsko−Mazurskiego Nr 50, poz. 657).
[2] http://eros.vlo.gda.pl/~jaco/akademia/SOLAS_2002_PL.pdf
[3] http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2005-120-1016
[4] https://www.portgdansk.pl/o-porcie/miedzynarodowe-konwencje
[5] Zarządzenie porządkowe nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Pomor., poz. 1314).
[6] ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.
[7] RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805 wraz ze zmianami).
[8] Konwencja SOLAS 74 - przepisy międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318-321 oraz 1986 r. Nr 35 poz. 177).
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi konwencji SOLAS (Dz. U. z 2013 r. poz. 798).
[10] Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) – Międzynarodowy Morski Kodeks Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO – International Maritime Organization), stanowiący załącznik do Międzynarodowej konwencji 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 1319 i 320, z 1986 r. Nr 35, poz. 177, z 2005 r. Nr 120, poz. 1016 oraz 22008 r. Nr 191, poz. 1173) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ładunków masowych statkami morskimi (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71).
[11] Kodeks IBC - Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem, przyjęty w 1983 r. przez Komitet Bezpieczeństwa Życia na Morzu IMO – rezolucją MSC. 4 (48). zmodyfikowany w 1985 r. przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO – rezolucją Nr MEPC. 19 (22).
[12] Kodeks IGC - Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem, przyjęty w 1983 r. przez Komitet Bezpieczeństwa życia na Morzu IMO - rezolucji Nr MSC.5 (48).
[13] Kodeks BC - Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych, o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie niektórych przepisów do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., wraz z Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. Urz. Min. Infr. z 2002 r. Nr 11, poz. 47).
[14] Konwencja MARPOL 73/78 – Przepisy międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzonej w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół dotyczący tej konwencji wraz z załącznikiem i sporządzonym w Londynie 17 lutego1978 r. (Dz. U. z 1987 r. nr 17, poz. 101, 102).
[15] Konwencja SOLAS - Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r., sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 r., sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321); https://bip.mir.gov.pl/Prawo/Gospodarka_morska/Pozostale_projekty/Documents/Solas_konwencja.pdf
[16] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, art. 22 ustęp 3 (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami), http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zaswiadczenia-kwalifikacyjne.html
[17] Aneks do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974r. ( Dz.U. 1984r. Nr 61, poz.318-321 oraz z 1986r. Nr 35, poz. 177), który został przyjęty w dniu 12 grudnia 2002r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów – Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu,) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich i administracji morskiej. (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 ze zmianami).
[18] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z dnia 11.09.1991 r. poz. 351 z późn. zm) - tekstujednolicony. Stan prawny na dzień 14.02.2014 r.
[19] Kodeks INF (ang. International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships) - Kodeks bezpiecznego przewozu statkami napromieniowanego paliwa jądrowego, plutonu i wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach, przyjęty w 1993 r. przez Zgromadzenie IMO - rezolucją Nr A. 748 (18).
[20] Rekomendacje dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych oraz operacji związanych w portach. Aneks II - transport i obchodzenie się z ładunkami niebezpiecznymi kl.1 /IMO. MSC.Circ.675 z 09.12.1994.
[21] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, ze zmianami).
[22] Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).
[23] Chmieliński Mirosław, Pałucha Krzysztof. 2014. „Spedycja portowo-morska w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych klasy 1 w portach Gdańska i Gdyni”. VI Konferencja Naukowa LogMare’14, Gdańsk : AMW.
[24] Chmieliński Mirosław, Pałucha Krzysztof. 2014. „Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych”. X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” WAT.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4a5c2892-c2a8-4bb3-b23f-0dd4a5ae567f
Identyfikatory