Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49ea309e-6a93-4fd0-b5b8-2a8f24c4c0b2

Czasopismo

Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza kinetyki zmian zawartości utleniacza w wodzie na przykładzie chloru

Autorzy Bielski, A.  Zymon, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Kinetics analysis of oxidant content variations in water with chlorine as an example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przyjmowane obecnie proste modele kinetyki reakcji redoks, oparte na reakcji jednocząsteczkowej pierwszego lub n-tego rzędu, mogą prowadzić do znacznych błędów. Bardziej zaawansowane modele kinetyczne polegają na rozwiązywaniu układów równań różniczkowych wymagających odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie wielu parametrów. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania modelu dwucząsteczkowego m-tego rzędu względem reduktora i n-tego rzędu względem utleniacza, który wykorzystano do interpretacji wyników badań przebiegu chlorowania wody w warunkach laboratoryjnych. Uzyskano model dobrze opisujący przebieg utleniania zanieczyszczeń wody chlorem. W modelu tym wyznaczono stałą określającą zawartość reduktorów znajdujących się w wodzie w przeliczeniu na równoważną ilość utleniacza. Szybkość rozkładu chloru towarzyszącego procesowi utleniania była porównywalna z szybkością zaniku chloru w wodzie. W związku z tym szybkość rozkładu utleniacza powinna być uwzględniona w równaniu kinetycznym opisującym jego zanik w wodzie. Zaproponowano model kinetyczny w postaci układu dwóch równań opisujących proces utleniania przebiegający według dwucząsteczkowego mechanizmu m-tego i n-tego rzędu, z jednoczesnym uwzględnieniem rozkładu utleniacza przebiegającego zgodnie z mechanizmem jedno-cząsteczkowym pierwszego rzędu. Model tego typu można wykorzystać w projektowaniu układu oczyszczania wody oraz podczas eksploatacji sieci wodociągowej.
EN Simple models based on unimolecular reactions of the first or n-th order currently used to describe redox kinetics may lead to serious errors. More sophisticated kinetic models require solving differential equation systems, which is only possible with an appropriate software to determine multiple parameters. Here, the authors examined the applicability of a bimolecular model of m-th order to a reducer and n-th order to an oxidant to analyze the laboratory results of water chlorination. The obtained model described well the process of water contaminant oxidation with chlorine. It allowed for determination of a constant defining the reducer content in water, calculated as equivalent of an oxidant. Chlorine decomposition rate, accompanying the oxidation process, was comparable to the rate of chlorine decay from water. Therefore, oxidant decomposition rate should be included in kinetic equation describing oxidant decay rate. Finally, another kinetic model was proposed, represented by a two-equation system describing oxidation based on a bimolecular mechanism of m-th and n-th order, taking into consideration oxidant decomposition according to the first order unimolecular mechanism. A model of this kind could be applied to designing water treatment system and during water supply system operation.
Słowa kluczowe
PL chlorowanie   zbiorniki kontaktowe   sieć wodociągowa  
EN chlorination   contact chamber   water supply system  
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
Czasopismo Ochrona Środowiska
Rocznik 2015
Tom Vol. 37, nr 1
Strony 11--23
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bielski, A.
autor Zymon, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
1. Water Treatment Manual: Disinfection. Environmental Protection Agency, Wexford 2011.
2. J. NAWROCKI [red.]: Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. W. ADAMSKI: Modelowanie systemów oczyszczania wód. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4. J.N. McCLELLAN, D.A. RECKHOW, J.E. TOBIASON, J.K. EDZWALD: A comprehensive kinetic model for chlorine decay and chlorination by-product formation. In: S.E. BARREET, S.W. KRASNER, G.L. AMY [Eds.]: Natural Organic Matter and Disinfection Byproducts: Characterization and Control in Drinking Water. American Chemical Society, Washington DC 2000.
5. X. LI, D.-M. GU, J.-Y. QI, M. UKITA, H.-B. ZHAO: Modeling of residual chlorine in water distribution system. Journal of Environmental Sciences 2003, Vol. 15, No. 1, pp. 136–144.
6. D.C. GANG, T.E. CLEVENGER, S.K. BANERJI: Modeling chlorine decay in surface water. Journal of Environmental Informatics 2003, Vol. 1, No. 1, pp. 21–27.
7. S.H. MAIER, R.S. POWELL, C.A. WOODWARD: Calibration and comparison of chlorine decay models for test water distribution system. Water Research 2000, Vol. 34, No. 8, pp. 2301–2309.
8. B. TABIŚ: Zasady inżynierii reaktorów chemicznych. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2000.
9. COULSON & RICHARDSON: Chemical Engineering, Volume 3. Elsevier, 3rd Ed., 1994, Reprinted 2007.
10. M. DEBORDE, U. von GUNTEN: Reactions of chlorine with inorganic and organic compounds during water treatment – kinetics and mechanisms: A critical review. Water Research 2008, Vol. 42, pp. 13–51.
11. W.W. KAFAROW: Metody cybernetyki w chemii i technologii chemicznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
12. A. STRZAŁKOWSKI, A. ŚLIŻYŃSKI: Matematyczne metody opracowania wyników pomiarów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
13. W. KRYSICKI, J. BARTOS, W. DYCZKA, K. KRÓLIKOWSKA, M. WASILEWSKI: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49ea309e-6a93-4fd0-b5b8-2a8f24c4c0b2
Identyfikatory