Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-49bdbff1-5826-41fb-9432-b8e8d9a7c71f

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Analiza niezawodności stacji uzdatniania wody

Autorzy Tchórzewska-Cieślak, B.  Papciak, D.  Kaleta, J.  Puszkarewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Analysis of reliability of water treatment station
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają sie z połączonych ze sobą elementów (podsystemów ) stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW) wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.
EN Collective water supply systems (CWSS) consist of interconnected elements (subsystems) constitute an integral whole, working together on a continuous basis to ensure consumers of water of appropriate quality. If the water quality does not match the source normative values posed water intended for human consumption, the water must be subjected to treatment processes. Reliability of the water treatment plant is one of the basic elements of the broader analysis of reliability and safety of the entire system of collective water supply. The reliability of water supply is to ensure stable conditions, allowing to cover the current and prospective demand for water in sufficient quantity and quality required at any convenient time for water consumers. The paper presents the basics of reliability analysis, are given basic measures and the rules for the use of structures reliability. Calculations were made for the water treatment plant on the basis of the reliability scheme one way method. Based on data from the operating water treatment plants (WTP), which is part of a system of collective water supply a city of about 80 thousand. residents prepared reliability scheme station and the calculations of the indicator K. Method uses the basic structure reliability. The determined reliability as compared with the values of criteria.
Słowa kluczowe
PL stacja uzdatniania wody   niezawodność   bezpieczeństwo   ryzyko  
EN water treatment   reliability   security   risk  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 507--516
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tchórzewska-Cieślak, B.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8651435, cbarbara@prz.edu.pl
autor Papciak, D.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
autor Kaleta, J.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
autor Puszkarewicz, A.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
[1] Aven T.: Reliability and Risk Analysis. Elsevier, London 1992.
[2] Haimes Y.Y., Moser D., Stakhin E.: Risk Based Decision Making in Water Resources. Journal of Infrastructure Systems, ASCE, 12, 2006, s. 401-415.
[3] Hrudey S.E.: Drinking water quality – a risk management approach. Water, 26(1), 2001, s. 29-32.
[4] Iwanejko R.: Preliminary analysis of risks attributed to operation of small surface water intakes. Mat. konf. „Water Supply and Water Quality”, Wydawn. PZiTS O/Wielkopolski, Poznań–Gniezno, I, 2008, s. 229-239.
[5] Kwietniewski M., Roman M., Kłos-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Arkady, Warszawa 1993.
[6] Rak J.: A study of the qualitative methods for risk assessment in water supply systems. Environment Protection Engineering, Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, z. 3-4, s. 123-134, 2003.
[7] Rak J.: Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 111, Inżynieria Środowiska, z. 20, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1993.
[8] Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, t. 28, Lublin 2005.
[9] Rak J.: Selected problems of water supply safety. Environmental Protection Engineering, Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, 35, 2009, s. 29-35.
[10] Rak, J., Pietrucha-Urbanik, K. New directions for the protection and evolution of water supply systems - smart water supply. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121.
[11] Rak J, Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyk w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Sidel-Przywecki, 2013, s:1-164.
[12] Tchórzewska-Cieślak B. Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011. s.1-217.
[13] Wieczysty A., Iwanejko R., Lubowiecka T.: Podnoszenie niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Metody oceny podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. PAN, Wydawn. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin 2001.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-49bdbff1-5826-41fb-9432-b8e8d9a7c71f
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.234