Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce

Autorzy Bartczak, K.  Barańska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development trends in the market of forwarding services in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W prezentowanej pracy główna uwaga została skupiona na omówieniu tendencji rozwojowych na polskim rynku spedycyjnym. Celem pracy było sformułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy w przeciągu ostatnich lat rynek usług spedycyjnych w Polsce uległ intensywnemu rozwojowi, jakie najważniejsze czynniki miały wpływ na ten rozwój, a także jakie perspektywy rysują się przed tym rynkiem. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym skupiono się na omówieniu istoty spedycji, w tym zanalizowaniu samego terminu „spedycja” oraz opisaniu rodzajów tej spedycji. W drugim rozdziale scharakteryzowano najważniejsze czynniki, mające wpływ na funkcjonowanie rynku usług spedycyjnych w Polsce po przemianach transformacyjnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Z kolei w trzecim rozdziale pracy opisano aktualny stan rynku spedycyjnego w Polsce oraz perspektywy, które stoją przed nim
EN In this paper the main attention was focused on discussing the development trends on the Polish forwarding market. The aim was to formulate answers to questions about whether, in the last years the market for freight services in Poland has been intensive development, the most important factors which have an impact on this development, and what prospects are against this market. The work is divided into three chapters. The first focused on discussing the substance of shipping, including analyzing the term "forwarding" and describing the types of freight. In the second chapter we characterized the most important factors affecting the functioning of forwarding services market in Poland following transformational changes in the late eighties and early nineties the twentieth century. On the other hand, in the third chapter describes current forwarding market in Poland and the prospects that lie before him.
Słowa kluczowe
PL spedycja   usługi spedycyjne   rynek spedycyjny   polski rynek usług spedycyjnych   rynek transportowo-spedycyjno-logistyczny (TSL)   TSL  
EN shipping   forwarding service   shipping services   Polish forwarding market   transportation-spedition-logistics market   TSL  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 109--114
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bartczak, K.
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, bartczak@ee.pw.edu.pl
autor Barańska, A.
  • Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, agnieszkabaranska@umlub.pl
Bibliografia
1. Ancyparowicz G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. „Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 77.
2. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/pl_pl.pdf [18.11.2015].
3. http://pisil.pl/spis-czlonkowcertyfikaty/spis-czlonkow/ [18.11.2015].
4. Janicka B., Podstawy prawne spedycji. [w:] D. Marciniak-Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora. Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2006.
5. Jankowska J., Struktura sektora przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce. [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i nie-komercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007.
6. Jażdżewska-Gutta M., Transport i spedycja w handlu między-narodowym. [w:] J. Kulawik, A. Nagrodkiewicz (red.), Trans-port, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym – poradnik dla przedsiębiorców. PARP, Warszawa 2011.
7. Kędzior-Laskowska M., Transport i spedycja – zakres pojęciowy. [w:] T. Wierzejski, M. Kędzior-Laskowska, Transport i spedycja. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2014.
8. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
9. Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne. [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
10. Mitkow S., Kwiatek A., Usługi logistyczne – analiza rynku w Polsce. „Systemy Logistyczne Wojsk” 2013, nr 39.
11. Piątkowski M., Polski nowy Złoty Wiek: z europejskich peryferii do centrum. http://www.forbes.pl/polski-nowy-zloty-wiek-polska-ma-szanse-dogonic-zachod-w-20-lat,artykuly,164881,1,1.html [17.11.2015].
12. Program budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023. https://www.mir.gov.pl/media/3417/PBDK_2014_2023_22_12_2014.pdf [18.11.2015].
13. Rucińska A., Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL). [w:] Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa, 28-29 listopada 2013 r. PWE, Warszawa 2013.
14. Rześny-Cieplińska J. Kierunki rozwoju systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogowych. „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 143.
15. Salomon A., Spedycja a komodalność transportu. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport” 2013, z. 80.
16. Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
17. Sobieszek P., Szanse i zagrożenia dla polskich firm spedycyjnych na europejskim rynku. [w:] J. Wojtczak (red.), Wyjść na-przeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku. Logistics 2000 - Polski Kongres Logistyczny Poznań 1 - 2.06.2000. Materiały kongresowe. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
18. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku. Ministerstwo Infra-struktury, Warszawa 2011.
19. Sztandera K., Raport Banku światowego: w ciągu 25 lat osiągnęliśmy najszybszy wzrost PKB w całej Unii Europejskiej. http://innpoland.pl/115349,raport-banku-swiatowego-w-ciagu-25-lat-osiagnelismy-najszybsze-tempo-wzrost-pkb-w-calej-ue [17.11.2015].
20. Transport. Wyniki działalności w 2012, 2013, 2014 roku. GUS, Warszawa 2013, 2014, 2015.
21. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2014 r., poz. 121 (tekst jedn.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e
Identyfikatory