Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-470ed8f0-2d65-4be3-8537-75fdf88b2f17

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Ocena ryzyka środowiskowego w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntów w rejonie robót górniczych

Autorzy Krogulec, E.  Sawicka, K.  Zabłocki, S.  Falkowska, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Environmental risk assessment in the field of groundwater and ground pollution in the area of mining works
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL Ważnym elementem dokumentacji hydrogeologicznych, projektów robót geologicznych, raportów oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i wielu innych opracowań jest określenie stopnia zagrożenia środowiska. W realizowanych opracowaniach analiza stanu środowiska rozumiana jest jako waloryzacja odnosząca się do opisu elementów środowiska. Praktycznie nie wykonywana jest spójna i skwantyfikowana ocena ryzyka środowiskowego, rozumiana jako ocena stopnia podatności na zanieczyszczenie wraz z symulacją zdarzeń wystąpienia zagrożenia i predykcją jego skutków. Ocena ryzyka środowiskowego powinna opierać się na identyfikacji ryzyka naturalnego, czyli analizie warunków geologicznych, które w bezpośredni sposób wpływają na bezpieczeństwo środowiskowe prowadzonej działalności górniczej. Ocena ryzyka naturalnego powinna uwzględniać czynniki naturalne, które warunkują określony wpływ działalności na wody podziemne, grunty czy aktywność procesów geodynamicznych. Ważnym etapem oceny ryzyka środowiskowego powinna być analiza wpływu czynników antropogenicznych. Ryzyko środowiskowe obejmuje także analizę zagrożeń geogenicznych lub geogeniczno-antropogenicznych, do których należą, między innymi, kolmatacja strefy przyotworowej, ascenzja wód głębszych poziomów wodonośnych, zmiany reżimu hydrologicznego. Ocena ryzyka środowiskowego pozwala także obniżyć koszty realizacji opracowań geologicznych, poprawiając ich wartość merytoryczną.
EN Determination of environmental risk is an important element of hydrogeological documentation, geological work project, environmental impact report, integrated permit or any other study. Analysis of the environment state in these studies is understood as valorization referring to the description of environmental elements. A coherent and quantified environmental risk assessment, as an assessment of the degree of pollution vulnerability together with the simulation of occurrence events and the prediction of its effects, is practically not performed. The environmental risk assessment should be based on the identification of natural risk, i.e. the analysis of geological conditions that directly affect the environmental safety of mining operations. The assessment of natural risk should take into account natural factors determining a specific impact of activities on groundwater, grounds or the activity of geodynamic processes. An important step in the environmental risk assessment should be to analyze the impact of anthropogenic factors. The environmental risk also includes analysis of geogenic-anthropogenic hazard, including, among others, clogging of injection well, groundwater ascension from deeper aquifers, and changes in the hydrological regime. The environmental risk assessment also allows reducing the cost of geological projects, improving their meritorious value.
Słowa kluczowe
PL ryzyko środowiskowe   zagrożenie zanieczyszczeniem   wody podziemne   rejon robót górniczych  
EN environmental risk   contamination hazard   groundwater   mining works area  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2018
Tom R. 59, nr 2
Strony 50--56
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
autor Krogulec, E.
autor Sawicka, K.
  • Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
autor Zabłocki, S.
  • Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
autor Falkowska, E.
  • Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
[1] Australia NEPC: National Environment Protection (Assessment of Site Contamination) Measure, Schedule B(5a), Guideline on Ecological Risk Assessment. National Environment Protection Council, F2013L00768, Australia, 2013, pp. 35
[2] Barański A., Gworek B. Ocena ryzyka zdrowotnego i środowiskowego pochodzącego od gruntów zanieczyszczonych produktami naftowymi. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2004, pp. 84
[3] Benchmarking and guidance on the comparison of selected groundwater risk assessment models. National Groundwater and Contaminated Land Centre Report NC/00/14. Solihull: National Groundwater and Contaminated Land Centre. Environment Agency, 2001
[4] http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20040722012353/http://www.environmentagency
[5] gov.uk/commondata/105385/nc_00_14__gw_ra_benchmarking_.pdf [data dostępu: 08.03.2018]
[6] CCME: A framework for ecological risk assessment: General Guidance. The National Contaminated Sites Remediation Program. Canadian Council of Ministers of the Environment, Canada, 1997
[7] CL:AIRE, 2017. Petroleum Hydrocarbons in Groundwater: Guidance on assessing petroleum hydrocarbons using existing hydrogeological risk assessment methodologies. CL:AIRE, London. ISBN 978-1-905046-31-7
[8] https://www.claire.co.uk/component/phocadownload/category/22-important-industry-documents?download=573:petroleum- hydrocarbons-in-groundwater-guidance [data dostępu: 08.03.2018]
[9] Crévecoeur S., Debacker V., Joaquim-Justo C., Gobert S., Scippo ML., Dejonghe W., Martin P., Thomé JP. Groundwater quality assessment of one former industrial site in Belgium using a TRIAD-like approach. Environmental Pollution, Volume 159, Issue 10, 2011: 2461-2466
[10] Dimitriou, E., Karaouzas, I., Sarantakos, K., Zacharias, I., Bogdanos, K., Diapoulis, A. Groundwater risk assessment at a heavily industrialised catchment and the associated impacts on a peri-urban wetland. Journal of Environmental Management 88, 2008: 526-538
[11] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (2000/60/WE)
[12] Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (2006/118/WE)
[13] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (2010/75/UE)
[14] EEA: Environmental issue report No 4. Environmental Risk Assessment – Approaches, Experiences and Information Sources. https://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/riskindex.html [data dostępu 07.03.2018]
[15] Guidelines for environmental risk assessment and management: Green leaves III. Bristol: Environment Agency, 2011
[16] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69450/pb13670-green-leaves-iii-1111071.pdf [data dostępu: 08.03.2018]
[17] Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B. Metody oceny ryzyka ekologicznego terenów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń organicznych. Studia i Raporty IUNG-PIG, 35(9) 2013: 155-179
[18] Krogulec E., Sawicka K., Zabłocki S. Wtłaczanie wód do górotworu – dokumentacja hydrogeologiczna na tle przepisów prawnych. Przegląd Geologiczny, vol. 66, nr 4, 2018
[19] Królikowska J. Zastosowanie metody PHA do oceny ryzyka uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 2011, 13: 693–710
[20] Merrington G., Crane M., Ashton D., Benstead R. Guidance on the use of soil screening values in ecological risk assessment. Science report SC070009/SR2b. Environment Agency, United Kingdom, 2008, pp. 37
[21] Panasiewicz A. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym jako narzędzie wspierania gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, No. 318, 2013, pp. 255-263
[22] Remedial targets methodology: hydrogeological risk assessment for land contamination. Bristol: Environment Agency, 2006
[23] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/314317/geho0706bleq-e-e.pdf [data dostępu: 08.03.2018]
[24] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 ze zm.)
[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 r. poz. 1395)
[26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85)
[27] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
[28] Somaratne N., Zulfic H., Ashman G., Vial H., Swaffer B., Frizenschaf J. Groundwater Risk Assessment Model (GRAM): Groundwater Risk Assessment Model for Wellfififield Protection Water 2013, 5: 1419-1439. ISSN 2073-4441
[29] Surygała J., Raczkowski J., Steczko K. Zagrożenia ekologiczne i ochrona środowiska podczas poszukiwań i wydobycia ropy naftowej. W: Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze (red.) Surygała J., 2001: 47–83. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. ISBN: 83-7085-548-2
[30] Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Piegdoń I. Niekonwencjonalne metody analizy ryzyka awarii w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, z. 62, nr 1, 2015: 393-408
[31] Technical Guidance document on risk assessment in support of Commission Directive 93/66/ EEC on risk assessment for new notified substances, Commission Regulation (EC) No 1488/94 on risk assessment for existing substances and Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market. European Commission, Joint Research Centre, European Chemical Bureau, EUR 20418 EN/4, 2003, pp. 1009
[32] The UK approach for evaluating human health risks from petroleum hydrocarbons in soils. Science Report P5-080/TR3. Bristol: Environment Agency, 2005
[33] http://www.ibrarian.net/navon/paper/w_w_w_environment_agency_gov_.pdf?paperid=1 2149935 [data dostępu: 08.03.2018]
[34] Uliasz-Misiak B. Ryzyko środowiskowe związane z eksploatacją złóż węglowodorów zawierających siarkowodór. Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska 2015, Volume/Tom 17: 1498–1511. ISSN 1506-218X
[35] U.S. EPA. Framework for ecological risk assessment. Washington, DC: Risk Assessment Forum, U.S. Environmental Protection Agency. EPA/630/R-92/001
[36] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519)
[37] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
[38] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)
[39] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)
[40] Weeks J.M., Sorokin N., Johnson I.J., Whitehouse P, Ashton D., Spurgeon D., Hankard P., Svendsen C., Hart A. Biological test methods for assessing contaminated land. Stage 2 – A demonstration of the use of framework for the ecological risk assessment of land contamination. Science Group Report P5-069/TR1. Environment Agency, United Kingdom, 2004, pp. 106
[41] Zagrożenia naturalne w zakładach górnictwa otworowego 2006. Wyższy Urząd Górniczy, Katowice.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-470ed8f0-2d65-4be3-8537-75fdf88b2f17
Identyfikatory