Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-463a405e-db5a-4e03-9058-9824bb16d798

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Adaptacja żurawia przenośnego do innych zastosowań w świetle obowiązujących norm – studium przypadku

Autorzy Mizgała, J.  Stawinoga, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Adaptation of truck crane to other applications in the light of applicable standards - case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienie zastosowania żurawi przenośnych, stosowanych głównie do przemieszczania ładunków do innych potrzeb, zwłaszcza związanych z transportem ludzi. Obowiązujące w Unii Europejskiej prawo (w szczególności Dyrektywy Nowego Podejścia), nakłada na urządzenia techniczne wymóg spełnienia przez nie odpowiednich warunków w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Do obrotu może być wprowadzona tylko taka maszyna, która nie stwarza zagrożeń lub poziom ryzyka przy jej wykorzystaniu jest znany i akceptowalny. Definiują go normy europejskie, zwane w tym przypadku normami zharmonizowanymi. Jeśli dane urządzenie może mieć różne zastosowania, musi spełniać wymagania różnych norm zharmonizowanych. Wymusza to często konieczność dokonywania w nich zmian konstrukcyjnych.
EN The article discusses the issue of the mobile cranes, used primarily for moving cargoes to other needs, especially related to transport people. The applicable law in the European Union (in particular the New Approach Directives), imposes a requirement on technical equipment to meet the relevant conditions for the protection of health and safety. Marketing authorization may be granted only to a machine which does not pose a threat or when risk levels during its use are known and acceptable. The levels are defined by European standards which, in this case, are called harmonized standards. If a device can have various applications, it must meet the requirements of various harmonized standards. This often forces the need to make structural changes to them.
Słowa kluczowe
PL normy maszynowe   normy zharmonizowane   bezpieczeństwo   żuraw przenośny  
EN machinery standards   harmonized standards   safety   truck crane  
Wydawca P.A. NOVA S.A.
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 149--160
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Mizgała, J.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, J.Mizgala@polsl.pl
autor Stawinoga, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, A.Stawinoga@polsl.pl
Bibliografia
1 Dyrektywa 2006/42/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 157/24 z dnia 9 czerwca 2006 r.).
2 J. Mizgała, A. Stawinoga. „Zabezpieczenia układów hydraulicznych w pojazdach specjalnych. Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem”. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Zubrec, Słowacja, 1-3 września 2005. Zbiór referatów. Gliwice: Politechnika Śląska. s. 116-126.
3 Norma PN–EN 280:2003 Podesty ruchome przejezdne. Obliczenia projektowe. Kryteria stateczności. Budowa. Bezpieczeństwo. Badania i próby.
4 Norma PN–EN 12999:2009 Żurawie przeładunkowe.
5 A. Piątkiewicz, R. Sobolski. Dźwignice t.1. Warszawa: WNT, 1977.
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz.1468).
8 Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-463a405e-db5a-4e03-9058-9824bb16d798
Identyfikatory