Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4400ffb5-e39e-4969-8d69-3ac53fcac5d4

Czasopismo

Roads and Bridges - Drogi i Mosty

Tytuł artykułu

Integration of intelligent transport systems by a relational database platform

Autorzy Konior, A.  Kawa, J. 
Treść / Zawartość http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/archive
Warianty tytułu
PL Integracja systemów its poprzez platformę relacyjnych baz danych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
PL Inteligentne systemy transportowe (ITS) realizują zadania polegające zwłaszcza na zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzroście efektywności wykorzystywania systemów transportowych. Stanowią element, od którego oczekuje się wysokiej niezawodności oraz trwałości. Oprócz zagadnień konstrukcyjnych do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia wyboru metody integracji elementów oraz urządzeń tworzących systemy ITS. Integracja poprzez translację stale ewoluujących protokołów komunikacyjnych może powodować wzrost zawodności wymiany danych pomiędzy centrum zarządzania ruchem (CZR) a urządzeniami przydrożnymi. Dynamiczny rozwój, zmiany technologii wykorzystywanych przy realizacji systemów ITS zwłaszcza w odniesieniu do urządzeń przydrożnych może w dłuższym okresie czasu ujawniać się brakiem kompatybilności wstecznej, powodując konieczność modernizacji sprawnych urządzeń.W opracowaniu przed stawiono propozycję integracji urządzeń przydrożnych z CZR za pomocą integracyjnej bazy danych: alternatywy posiadającej istotne praktyczne zalety wobec translacji protokołów komunikacyjnych.
EN The main purpose of Intelligent Transport Systems (ITS) is to improve traffic safety and maximise efficiency of the existing transport systems. The ITS is an element from which a high level reliability and durability are expected. Besides design aspects another issue to be dealt with is selection of the method to be used for integration of the ITS components and equipment. Integration through translation of constantly evolving communications protocols may affect reliability in data exchange between the traffic management centre (TMC) and the connected roadside units (RSU). The dynamic development of systems and changes in ITS technologies, including, in particular, the roadside units technologies may, in the long run, result in no backward compatibility and the need to modernise the existing equipment, even though it may be otherwise fully operational. The paper presents a proposed integration of roadside units with the TMC by means of an integration database as an alternative to integration based on translation of communications protocols which is worth considering owing to its significant practical advantages.
Słowa kluczowe
PL bazy danych   integracja   ITS  
EN databases   integration   ITS  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Roads and Bridges - Drogi i Mosty
Rocznik 2014
Tom Vol. 13, no. 4
Strony 337--356
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Konior, A.
autor Kawa, J.
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1
[2] Krukowski P., Litwin M., Olszewski P., Suchorzewski W.: Założenie Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych, Warszawa, 9.11.2007 http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Do_Pobrania/ ZALOZENIA_SYSTEMU_ZARZADZANIA_RUCHEM_ NA_DROGACHKRAJOWYCH.pdf, 1.10.2014
[3] Założenia systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych - SZREK. 2014, http://www.kszr.gddkia.gov.pl/index.php/pl/do-pobra-nia/opracowania, 1.10.2014
[4] Standard ETSI: European Telecommunications Stan-dards Institute: Intelligent Transport Systems (ITS), Ve-hicular Communications, GeoNetworking, Part 3: Network architecture. ETSI TS 102 636-3 V1.1.1 (2010-03)
[5] Williams B.: Intelligent Transport Systems Standards. Artech House Publishers, London, 2008
[6] Kulovits H., Stógerer Ch., Kastner W.: System Architecture for Variable Message Signs, System architecture for variable message signs. Proc. 10th IEEE Intl. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA'05), 2, 2005, 903-909
[7] Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania. WNT, Warszawa, 2003
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181
[9] CoddE.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13, 6, 1970, 377-387
[10] AwadE.M.: Systems Analysis and Design, Sec. Ed., Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 1985
[11] CoddE.F.: Is Your DBMS Really Relational? Computerworld, Oct. 14th, 1985
[12] CoddE.F.: Does Your DBMS Run By The Rules? Computerworld, Oct. 21st, 1985
[13] Standard SQL:2003. ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14):2003
[14] TanenbaumA.S., SteenM.: Systemy rozproszone: Zasady i paradygmaty. WNT, Warszawa, 2006
[15] Mikulski J.: Standardy protokołów transmisji danych dla systemu zarządzania ruchem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2012, http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Opracowania/5.Standard_protoko%C5%82%C3%B3w.pdf, 1.10.2014
[16] Mendrala D., Szeliga M.: SQL Praktyczny kurs. Helion, Gliwice, 2011
[17] Standard W3: Simple Object Access Protocol, 1.2.2007, http://www.w3.org/TR/soap, 1.10.2014
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-4400ffb5-e39e-4969-8d69-3ac53fcac5d4
Identyfikatory
DOI 10.7409/rabdim.014.021