Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-426913f2-63d7-41f8-8143-16d289e512ef

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Niepełnosprawny kierowca w ruchu drogowym : kompleksowe wspieranie mobilności

Autorzy Ucińska, M.  Stasiak-Cieślak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A disabled driver in road traffic : complex support of mobility
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od wielu lat w Polsce i na świecie trwa dyskusja dotycząca problemów, na jakie napotykają ludzie w toku życia. Pod uwagę, coraz częściej, bierze się możliwość utraty sprawności, czy to na skutek wypadku, choroby, czy starzenia się organizmu. Problematyka mobilności osób niepełnosprawnych, w kontekście kierujących pojazdami, budzi zainteresowanie wielu środowisk zarówno politycznych, (co przekłada się na modyfikacje przepisów), naukowych (mające odzwierciedlenie w badaniach naukowych), jak i praktyków. Dzieje się to nie tylko ze względu na konieczność wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ale również z powodów społecznych, a przede wszystkim z chęci poszerzania zakresu samodzielności życiowej osób z dysfunkcjami, dla których bycie mobilnym jest bardzo ważnym czynnikiem autonomii. W niniejszym artykule przedstawiono złożony i obszerny temat dotyczący wspierania mobilności osób z niepełnosprawnościami w oparciu o przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W rozważaniach skupiono się na potrzebach i dostępności usług i produktów motoryzacyjnych, zaspokajających podstawowe funkcje mobilności osoby, która jest niepełnosprawna od urodzenia, bądź utraciła swą sprawność w wyniku wypadku lub choroby. Pilotażowe badania ankietowe przeprowadzone w ITS dotyczące kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych, pokazały potrzeby środowiska w eksplorowanym obszarze. Zwrócono również uwagę, iż systemowe działania, ze wsparciem orzeczniczo-finansowym powinny być na nowo zrewidowane i uszczegółowione, uwzględniając rozwój technologiczny w motoryzacji.
EN A discussion on everyday living problems has been carried out both in Poland and internationally for many years. More and more attention is brought to the aspect of possible loss of mobility, both from natural reasons such as illnesses or aging processes and the accidents. Mobility of disabled individuals aspiring to drive vehicles is getting more and more interest among different groups – politicians (in scope of adapting the regulations), researchers (research made on that group) and practitioners. This happens not only due to the necessity of implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but also due to social reasons. Widening their self-reliance in everyday life is very important and being mobile is a crucial aspect of one’s selfautonomy. The following article presents a wide and complex topic of support in raising the mobility for disabled people, based on Polish and international law regulations. It focuses on their needs as well as the availability of automotive-related services and products meeting basic mobility functions for the individuals with congenital or acquired disability. A pilot questionnaire survey that was carried out in ITS and targeted at drivers and passengers using automotive services showed the needs in the examined area. It was also noted that the global actions, with a financial and judicial support, should be revised and detailed with regard to the technological development in the automotive industry.
Słowa kluczowe
PL mobilność osób niepełnosprawnych   bezpieczeństwo w ruchu drogowym   kierowca niepełnosprawny  
EN the mobility of persons with disabilities   disabled driver   road safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 489--494
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ucińska, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy CTT, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, monika.ucinska@its.waw.pl
autor Stasiak-Cieślak, B.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, beata.stasiak@its.waw.pl
Bibliografia
1. Gąciarz B., Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej [w:] Gąciarz B., Rudnicki S., Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
2. Europa bez barier, Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012.
3. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010- 2020, Bruksela 2010. wson.wroc.pl/pliki/pogranicze_strategia.pdf
4. Kołaczek B.. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.
5. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2007.
6. Kubicki P., Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl.
7. Kurowski K., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna – od medycznego do społecznego modelu niepełnosprawności, „Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 10.
8. Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier - Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
9. Szulz B., Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej – sytuacja i perspektywy, Seminare 24, 2007.
10. Ucińska M., Zysińska M., Niepełnosprawny kandydat na kierowcę kat. B – analiza systemu szkolenia w świetle uwarunkowań prawnych oraz doświadczeń ośrodków szkolenia kierowców w Polsce, „Logistyka” 2015, nr 3.
11. Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa, debata PFON, Warszawa 2016.
12. Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.
13. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970500475 - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
14. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/8298 - "Ku Europie bez barier dla osób z niepełnosprawnością".
15. http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywnysamorzad/ 1644,dok.html – Ramowe wytyczne programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
16. http://cum.its.waw.pl/ - Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-426913f2-63d7-41f8-8143-16d289e512ef
Identyfikatory