PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konteksty normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contexts of normative aspect of public security
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
Rocznik
Strony
265--282
Opis fizyczny
Bibliogr. 68 poz.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • [1] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom I, red. nauk. Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • [2] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom II, red. nauk. Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • [3] Babiński A., Broń a podmiotowy wymiar bezpieczeństwa publicznego [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom II, red. nauk. Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • [4] Babiński A., Jurgilewicz M., Instytucje policyjne jako administracja bezpieczeństwa na ziemiach polskich od X w. do 1918 r. – rys historyczny [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom II, red. nauk. Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • [5] Babiński A., Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa publicznego – zarys pojęcia [w:] Karczmarczyk B., Kogut B. (red.) Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Tom I, Wprowadzenie do problematyki prawno-organizacyjnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2015.
 • [6] Babiński A., Paradygmaty systemu bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2019.
 • [7] Babiński A., Salamonowicz Z., Źrodła prawa i ich hierarchia [w:] Bogdalski P., Babiński A. (red.), Służba cywilna w Policji. Zarys wykładu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
 • [8] Babiński A., Szela A., Partycypacja Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom I, red. nauk. Wiśniewski B., Osierda A., Babiński A., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2016.
 • [9] Babiński A., Znaczenie definicji pojęć ustawowych dla określania zakresu stosowania ustawy na przykładzie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych [w:] Pływaczewski W., Kudrelek J. (red.) Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2010.
 • [10] Bartel W., Kosim J., Rostocki W., Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej, T. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 • [11] Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, „Studia Prawnicze” 1983, nr 1.
 • [12] Bolesta S., Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Warszawa 1997.
 • [13] Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszym prawie administracyjnym, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 9.
 • [14] Falandysz L., Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym, „Palestra” 1969, nr 2.
 • [15] Fehler W., Dziubek I., Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2010.
 • [16] Filaber J., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi) [w:] Sadowski M., Szymaniec P. (red.), Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie, Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, Wrocław 2009.
 • [17] Kaczmarek W., Prolegomena do bezpieczeństwa publicznego [w:] Dziubek I. (red.), Bezpieczeństwo publiczne w rejonie zurbanizowanym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Kalisz 2010.
 • [18] Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, „Księgarnia Akademicka”, Poznań 1946.
 • [19] Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, wydano z zasiłku Zakładu Administracji i Prawa Administracyjnego U.S.B., Wilno 1939.
 • [20] Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, cz. IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1952.
 • [21] Longchamps de Berier F., Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1966, z. 6.
 • [22] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, Nr 34(1).
 • [23] Lubiewski P., Drożdż A., Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, Nr 34(1).
 • [24] Lubiewski P., Zwalczanie terroryzmu – zarys teorii problemu, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej ≪Obronność≫” 2018, Nr 1(25).
 • [25] Misiuk A., Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • [26] Pakuła A., Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego [w:] Bąkowski T. i inni, Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2000.
 • [27] Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • [28] Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • [29] Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [w:] Bednarek W., Pikulski S. (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2000.
 • [30] Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Jozefów 2009.
 • [31] Rojtek R., Dziubek I. (red.), Straże gminne (miejskie). Zasady ogólne działania. Poradnik, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2010.
 • [32] Służba cywilna w Policji. Zarys wykładu, Bogdalski P., Babiński A. (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2008.
 • [33] Smoktunowicz E., Status administracyjnoprawny obywatela [w:] Rabska T. (red.), System prawa administracyjnego, t. 4, Ossolineum, Wrocław 1980.
 • [34] Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1988.
 • [35] Wiśniewski B., Bezpieczeństwo publiczne [w:] Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
 • [36] Wiśniewski B., Falecki J., System zarządzania kryzysowego państwa, w tym Sił Zbrojnych RP, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 • [37] Wiśniewski B., Obronność państwa a obszar odpowiedzialności resortu spraw wewnętrznych i administracji, MSWiA, Warszawa 2005.
 • [38] Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 • [39] Wiśniewski B., Przygotowania obronne resortu spraw wewnętrznych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
 • [40] Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2013.
 • [41] Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2006.
 • [42] Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
 • [43] Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny”, „Zeszyty Naukowe ASW” 1977, nr 41.
 • [44] Zaborowski J., Administracyjnoprawne ujęcie pojęć „bezpieczeństwo publiczne” i „porządek publiczny” (niektóre uwagi w świetle unormowań prawnych) 1983–1984, „Zeszyty Naukowe ASW” 1985, nr 41.
 • Akty normatywne
 • [45] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • [46] Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426).
 • [47] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 1952 r.( Dz.U. nr 33, poz. 232).
 • [48] Ustawa z 4 września 2007 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 945 z poźn. zm.).
 • [49] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z poźn. zm.).
 • [50] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.).
 • [51] Ustawa z 8 grudnia 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.).
 • [52] Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z poźn. zm.).
 • [53] Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z poźn. zm.).
 • [54] Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z poźn. zm.).
 • [55] Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 305 z poźn. zm.).
 • [56] Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 177 z poźn. zm.).
 • [57] Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35 z poźn. zm.).
 • [58] Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z poźn. zm.).
 • [59] Ustawie z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 756 z poźn. zm.).
 • [60] Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153).
 • [61] Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z poźn. zm.).
 • [62] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 523 z poźn. zm.).
 • [63] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 z poźn. zm.).
 • [64] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 z poźń zm.).
 • [65] Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z poźn. zm.).
 • [66] Ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dz.Pr.P.P. nr 61, poz. 363).
 • [67] Dekret o organizacji milicji ludowej z 5 grudnia 1918 r. (Dz. Urz. MSW nr 2, poz. 18).
 • [68] Dekret o organizacji policji komunalnej z 9 stycznia 1919 r. (Dz. Urz. MSW nr 5, poz. 98).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-41181a92-f89d-4f90-b44f-42232fb3e3cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.