Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-407bc4dd-7a8e-410a-9f20-b542853c0ac7

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów wytwórczych

Autorzy Paska, J. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Distributed generation with the application of hybrid generation systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono syntetyczny przegląd problematyki hybrydowych układów wytwórczych jako sposobu na integrację różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i rozwój generacji rozproszonej. Przedstawiono definicję układu hybrydowego, rodzaje układów, wykorzystanie w nich zasobników energii oraz przykłady rozwiązań. Obserwując szybki rozwój generacji rozproszonej można sądzić, że systemy elektroenergetyczne będą ewoluowały do postaci, w której drogi przesyłu energii elektrycznej (i/lub ciepła) będą możliwie najkrótsze. Będą eliminowane zbędne przemiany energetyczne oraz zagospodarowywane wszelkie dostępne formy i nośniki energii (np. zasoby odnawialne i rozproszone, energia odpadowa itp.). Sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych i rozproszonych zasobów energii pierwotnej są hybrydowe układy (systemy) wytwórcze, w których ma miejsce integracja i swego rodzaju synergia różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb energetycznych pojedynczych odbiorców lub lokalnych społeczności. Budowa hybrydowych układów wytwórczych średniej i małej mocy, wykorzystujących odnawialne i rozproszone zasoby energii pierwotnej, które będą zlokalizowane blisko odbiorców, pozwoli uniknąć części kosztów przesyłu i dystrybucji. Tego typu układy mają niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska, gdyż wiele ze stosowanych w nich źródeł nie emituje zanieczyszczeń. Hybrydowe układy wytwórcze stwarzają także możliwości produkcji ciepła, zarówno rozdzielonej, jak też skojarzonej. Możliwości takie istnieją w przypadku zastosowania w HSW takich technologii, jak: silniki tłokowe, silniki Stirlinga, małe turbiny i mikroturbiny gazowe, ogniwa paliwowe średnio- i wysokotemperaturowe, elektrownie słoneczne heliotermiczne, wykorzystanie biomasy i biogazu, wykorzystanie ciepła geotermalnego.
EN Presented is a synthetic overview of problems connected with hybrid power systems as a method to integrate various technologies of electric energy generation and to develop distributed generation. Discussed is the definition of a hybrid system, system types, utilization of electricity storage systems and exemplary solutions. When observing the quick development of distributed generation one could think that electropower system will evolve into the form in which the ways of electric energy (and/or heat) transmission are the possible shortest ones, unnecessary power processes will be eliminated and all available energy forms and carriers (e.g. renewable and distributed resources, waste energy etc.) will be managed. The method for effective utilization of renewable and distributed primary energy resources are hybrid generation systems in which integration and synergy of various electric energy generation technologies enable meeting of power demand of individual end-users or local communities. Building of hybrid generation systems of medium and high output power utilizing renewable and distributed primary energy resources located close to consumers will enable avoiding of a part of transmission and distribution costs. Such type systems are of considerable importance to environment protection as many of utilized sources do not emit any pollutants. Hybrid generation systems create also possibility to generate heat in the way of separated or combined production. The mentioned possibilities exist in case of application in HSW such technologies like piston and Stirling engines, small and micro gas turbines, medium and high temperature fuel cells, heliothermal power plants, biomass and biogas utilization and utilization of geothermal heat.
Słowa kluczowe
PL generacja rozproszona   hybrydowe układy wytwórcze   wytwarzanie energii elektrycznej   rozwój zrównoważony  
EN distributed generation   hybrid generation systems   electric energy generation   sustainable development  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2013
Tom nr 6
Strony 457--462
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Paska, J.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
Bibliografia
[1] Electrical Energy Storage White Paper. IEC. December 2011.
[2] Electricity Energy Storage Technology Options - A White Paper Primer on Applications, Costs, and Benefits. EPRI. December 2010
[3] Hadjipaschalis I., Poullikkas A., Efthimiou V.: Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications. Renewable & Sustainable Energy Reviews, September 2008.
[4] Paska J.: Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych. Rynek Energii 2007, nr 5.
[5] Paska J.: Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation. Rynek Energii 2008, nr 5.
[6] Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010.
[7] Paska J.: Technologie rozproszonych źródeł energii. Podręcznik INPE dla elektryków – zeszyty monotematyczne 2011, z. 38.
[8] Paska J.: Zasobniki energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym - zastosowania i rozwiązania. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2012, nr 9a.
[9] Paska J., Biczel P.: Hybrid Photovoltaic – Fuel Cell Power Plant. IEEE St. Petersburg PowerTech‘2005. St. Petersburg, Russia, June 27–30, 2005.
[10] Paska J., Biczel P.: Experience with Hybrid Power Generating Systems. 8th International Conference „Electrical Power Quality and Utilization – EPQU’05”. Cracow – Poland, September 21-23, 2005.
[11] Paska J., Kłos M.: Hybrydowe systemy wytwórcze energii elektrycznej. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce – APE’05”. Gdańsk-Jurata, 8-10 czerwca 2005.
[12] Paska J., Biczel P., Kłos M.: Hybrid power systems – An effective way of utilising primary energy sources. Renewable Energy. Vol. 34, No 11, Nov. 2009.
[13] Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami (stan prawny na dzień 25.09.2012).
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznei ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz. U. z 2012 r., poz. 1229.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-407bc4dd-7a8e-410a-9f20-b542853c0ac7
Identyfikatory