PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ratownictwo transgraniczne jako forma współpracy i integracji międzynarodowej oraz środek w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego – wybrane aspekty organizacji transgranicznych działań ratowniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cross-border rescue as a form of international cooperation and integration as well as a remedy in the process of ensuring societal security – selected aspects of organization of coss-border rescue operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
Rocznik
Strony
165--192
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz.
Twórcy
autor
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • [1] Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Sprawność systemu – determinanty diagnoza koncepcja doskonalenia. Część 2, Difin, Warszawa 2020
 • [2] Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1921.
 • [3] Gulczyński M., Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Alma Mer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 • [4] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (red.), AON, Warszawa 2008.
 • [5] Sobas M., Podjęcie medycznych czynności ratunkowych względem małoletniego „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, nr XVIII(2).
 • [6] Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410, z poźn. zm.).
 • [7] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. nr 81 poz. 351, z poźn. zm.).
 • [8] Zieliński K.R., Ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa 2017.
 • [9] Wiśniewski B., Prońko J., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
 • [10] Ziobro J., Lubiewski P., Podstawowe problemy powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska [w:] B. Wiśniewski (red.), Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, tom III, SGSP, Warszawa 2018.
 • [11] Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013
 • [12] Dobrzański G., Ochrona środowiska przyrodniczego, G. Dobrzański (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [13] Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2005.
 • [14] Prońko J., Kielin J., Wojtasiak B., Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2016, nr 1.
 • [15] Ziobro J., Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Część 1, Difin, Warszawa 2019.
 • [16] https://www.gov.pl/web/mswia/podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego (dostęp: 3.03.2020).
 • [17] Rysz S.J., Ostrzeganie alarmowanie powiadamianie ratunkowe, Difin, Warszawa 2017
 • [18] Gromek P., W sieci ratownictwa, SGSP, Warszawa 2018.
 • [19] Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2004.
 • [20] https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en, (dostęp:03.03.2020).
 • [21] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetów Regionów, Wzmocnienie unijnego zarządzania klęskami żywiołowymi: rescEU – solidarność i odpowiedzialność, Bruksela, 23.11.2017 r. COM(2017) 773, final, s. 1–3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52017DC0773 (dostęp:3.03.2020).
 • [22] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U.UE.L.2019.77I.1).
 • [23] Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2012.
 • [24] https://www.fakt.pl/hobby/ksiazki/508-alarm-jak-zostal-uratowany-alojzy-piontek-piatek-katastrofa-w-kopalni-rokitnica/pnl2136 (dostęp: 29.01.2020).
 • [25] Ziobro J., Wybrane aspekty współpracy oraz współdziałania organów i podmiotów w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego [w:] B. Wiśniewski (red.), Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Tom II, SGSP, Warszawa 2017, s. 26.
 • [26] Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. nr 31 poz. 206, z poźn. zm.).
 • [27] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. nr 91 poz. 578, z poźn. zm.).
 • [28] Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Bratysławie 24 stycznia 2000 r.
 • [29] Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie zapobiegania awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, sporządzona w Warszawie 25 sierpnia 1993 r.
 • [30] Umowa między Rzeczpospolitą Polska a Republika Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie 10 kwietnia 1997 r.
 • [31] Prońko J., Współpraca w obszarze bezpieczeństwa [w:] K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (red.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństw, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007, s. 32–33.
 • [32] http://www.szpitalslubice.pl/1-aktualnosci,page-4 (dostęp: 30.01.2020).
 • [33] Opracowano na podstawie wywiadu z Jakubem Dąbrowskim, ratownikiem w Bieszczadzkiej Grupie GOPR, przeprowadzonego 29 stycznia 2020 r.
 • [34] Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Horska Zachranna Sluzba a Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, podpisana w Zakopanem 17 czerwca 2004 r.
 • [35] Umowa ramowa w sprawie udzielania techniki lotniczej w terenie górskim pomiędzy Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Horska Zachranna Sluzba statna rozpoctova organizacia, podpisana w Horny Smokovec 21 lutego 2016 roku.
 • [36] Na podstawie informacji uzyskanych w Biurze Współpracy Międzynarodowej (BWM) KG PSP 5 lutego 2020 r.
 • [37] Projekt instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej biorących udział w pomocy wzajemnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej – przekazany do uzgodnień stronie słowackiej w 2019 r.
 • [38] Plan ratowniczy udzielania pomocy przygranicznej województwa dolnośląskiego oraz kraju kralovehradeckiego, zatwierdzony 25 września 2019 r.
 • [39] Załącznik nr 1 do planu ratowniczego udzielania pomocy przygranicznej województwa dolnośląskiego oraz kraju kralovehradeckiego.
 • [40] Dane KCKRiOL KG PSP.
 • [41] Dane KW PSP we Wrocławiu.
 • [42] Wiśniewski B. (red.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, WSPol, Szczytno 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-4066065d-58d6-4f40-8b2b-b7d8a570c799
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.