Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-403bda14-3cf4-48e9-8e2d-782ed433bb98

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Bezstykowe nawierzchnie szynowe i betonowe

Autorzy Witakowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Jointless rail track and concrete pavement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Klasyczne nawierzchnie szynowe od kilkudziesięciu lat zastępuje się z powodzeniem pozbawionymi dylatacji nawierzchniami bezstykowymi. Warunkiem bezpieczeństwa jest przymocowanie szyny do podkładów w sposób zapewniający, że temperatura neutralna, przy której naprężenia w szynie się zerują, wyniesie około 23°C. Podobna zasada umożliwia konstrukcję bezstykowej nawierzchni betonowej. Warunkiem jest zapewnienie temperatury neutralnej poniżej –20°C.
EN Classic track structure for tens years have were replaced with success by jointless rail tracks. The condition of safety is a fastening of a rail to sleepers in such a way, that it assures neutral temperature (in which tension in rail disappear) ca. 23°C. The similar principle makes possible the construction of jointless concrete pavement. The condition is an assurance of neutral temperature below –20°C.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia bezstykowa   nawierzchnia szynowa   nawierzchnia drogowa   nawierzchnia betonowa   odkształcenie termiczne  
EN jointless pavement   rail track   road pavement   concrete pavement   thermal deformation  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 213--218
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Witakowski, P.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (DzU z 1998 r. nr 151 poz. 987).
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z 1999 r. nr 43, poz. 430).
[3] Czyczuła W.: Tor bezstykowy. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002.
[4] PKP Polskie Linie Kolejowe SA: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-podtorzowych Id-114. Załącznik do uchwały nr 124/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 9 lutego 2016 r.
[5] Grulkowski S. i inni: Drogi szynowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
[6] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
[7] Piłat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ, Warszawa 2004.
[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
[9] Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, Kraków 2004.
[10] Piestrzyński P.: Fakt: nawierzchnie betonowe są tańsze i stabilne cenowo. "Budownictwo Technologie Architektura", nr 3/2016.
[11] http://www.polskicement.pl/aktualnosci/Raport _Politechniki_Wroclawskie_Badania_i_analizy_kosztow_budowy_i_utrzymania_nawierzchni_betonowych _i_ asfaltowych-341.
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (DzU z 2016 r., poz. 784).
[13] Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)".
[14] Szydło A. i inni: Aktualizacja katalogu typowych nawierzchni sztywnych. Etap II. Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej, Raport serii SPR 243/2012, Wrocław, listopad 2012.
[15] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Patent nr 220638 na wynalazek pt. "Nawierzchnia betonowa i sposób jej wykonania" udzielony na rzecz: Witakowski Piotr, Warszawa 2015.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-403bda14-3cf4-48e9-8e2d-782ed433bb98
Identyfikatory