Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3ee843dd-5ac5-48c0-bcb7-b5b07366f95c

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na etapie projektowania

Autorzy Drzymała, T.  Kaszyński, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Fire safety assurance of frame structures at the design stage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyjątkowej, jaką jest pożar), którą stanowić będzie sześciokondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji szkieletowej. Rama przedstawiona zostanie w dwóch wariantach różniących sięmiędzy sobą połączeniami w węzłach między poszczególnymi prętami (schematem statycznym). Założono, że wariant I symulował będzie ramę, której wszystkie połączenia między prętami zrealizowane będą w sposób sztywny. W wariancie II natomiast rama będzie miała szereg zwolnień w postaci przegubów pomiędzy poszczególnymi elementami ramy z zachowaniem niezbędnej geometrycznej niezmienności konstrukcji. Dla założonych wariantów, na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej, sformułowano wnioski końcowe.
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed, which is a six-storey office building with frame structure. The frame is presented in two options differing with connections in the nodes between the bars (static scheme). It was assumed that option I simulated the frame, where all connections between the bars were rigid. In option II it was assumed that the frame had a number of exemptions in the formof joints between frame elements with the necessary geometric invariance structure. For the above mentioned options, based on the conducted comparative analysis final conclusion were formulated.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pożarowe   konstrukcja inżynierska   konstrukcja ramowa   projektowanie   symulacja komputerowa  
EN fire safety   engineering structure   frame structure   designing   computer simulation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 106--108
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Drzymała, T.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
autor Kaszyński, M.
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Bydgoszcz
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5.
[2] PN-EN-1991-1-2 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w warunkach pożaru.
[3] PN-EN-1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[4] PN-EN-1993-1-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
[5] Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011. Podręcznik użytkownika. Autodesk, marzec 2010.
[6] Szmelter J., Dacko M., Dobrociński S., WieczorekM.: Metoda elementów skończonych w statyce konstrukcji, Arkady, Warszawa 1979.
[7] Branicki C., Ciesielski R., Kacprzyk Z. Kawecki J., Kączkowski Z., Rakowski G.: Mechanika Budowli. Ujęcie komputerowe. Tom 1. Arkady, Warszawa 1991.
[8] Majchrzak E., Mochnacki B.: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
[9] Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3ee843dd-5ac5-48c0-bcb7-b5b07366f95c
Identyfikatory