PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mieszanina propan-butan : charakterystyka wytwarzania, przewozu, magazynowania i wprowadzenia do obrotu

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Propane butane gas : characteristics of production, transport, storage and marketing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono dla mieszaniny skroplonych węglowodorów gazowych propan-butan jej właściwości fizyczne i chemiczne, klasyfikację, magazynowanie, zagrożenia i skażenia dla ludzi i środowiska. Scharakteryzowano wytwarzanie, technologię transportu i metody zapewnienia bezpieczeństwa oraz najważniejsze akty prawne dotyczące mieszanina propan-butan.
EN
For mixture of propane-butane as liquefied petroleum gas are presented its physical and chemical properties, classification, storage, contamination and hazards for humans and the environment. Manufacturing, transport technology and handling safety methods as well as the most important legal acts regarding propane-butane mixture have been characterized.
Rocznik
Strony
164--169, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 52 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, 35-959 Rzeszów, Al Powstańców Warszawy 8 , jmichals@prz.eu.pl
Bibliografia
 • 1. Ambrozik J., 18 usterek samochodów z LPG, Magazyn Auto, Porady motoryzacyjne, Eksploatacja samochodu (Serwis informacyjny Interii dla magazynów „Moto” i „Automoto”).
 • 2. Bęczkowska S., Grabarek I., Choromański W., Modele oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 96, 77-86, Transport, Warszawa 2013.
 • 3. Bomba J., Transport ładunków niebezpiecznych, [W:] D. Marciniak-Neider, J. Neider (praca zbiorowa po redakcją): Podręcznik spedytora, Tom 2, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011.
 • 4. Błaszkiewicz Z., Normalizacja LPG i C3-C4, Nafta-Gaz, Rok 67 LXVII, 11, 837-844, 2011.
 • 5. Borysiewicz M., Potempski S., Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla człowieka i środowisk od szlaków transportu towarów niebezpiecznych, Instytut Energii Atomowej 2001, Otwock - Świerk.
 • 6. Dorobek S., Kowalewska A., BHP przy przewozach materiałów niebezpiecznych, Autobusy – Bezpieczeństwo i ekologia, 6, 146-155, 2016.
 • 7. Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
 • 8. Dz.U. 2017 poz. 1043, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.
 • 9. Dz.U. 2000 nr 29 poz. 366, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
 • 10. Dz.U. 2012 poz. 1137, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 • 11. Dz.U. 2017 poz. 1926, Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • 12. Dz.U. 2017 poz. 220, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 • 13. Dz.U. 2016 poz. 1052, Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
 • 14. Dz.U. 2017 poz. 1011, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu.
 • 15. Dz.U. 2016 Poz. 540, Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG).
 • 16. Dz.U. 2006 Nr 251, Poz. 1851, Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), (nie aktualne).
 • 17. Dz.U. 2018 poz. 169, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • 18. Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • 19. Dz.U. poz. 815, Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 28 maja 2013 r. (poz. 815) – Zrestrukturyzowana Umowa ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 r. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Tom I. Tom II.
 • 20. Dz.U. 2014 poz. 817, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • 21. Grzegorczyk K., Buchcar R., Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019, Wydawnictwo: Buch-Car, Błonie 2016.
 • 22. Janczak A., ADR w spedycji i magazynie – Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych vademecum BHP, Dom Wydawniczy Zacharek, Warszawa 2010.
 • 23. Karta charakterystyki - Mieszanina gazu propan-butan, PGNiG, wersja 1.2, 2015.
 • 24. Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu, Propan-Butan. Dragongaz Sp. z o. o., Wrocław.
 • 25. Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.1, Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, WKiŁ, Warszawa 2009.
 • 26. Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, WKiŁ, Warszawa 2009.
 • 27. Kizyn M., Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa 2011.
 • 28. Kwaśniowski S., Kulczyk J., Kierzkowski A., Jóźwiak Z., Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 • 29. Mężyk A., Przewozy ładunków niebezpiecznych na obszarach miejskich, Autobusy - Logistyka, 12, 1637-1642, 2016.
 • 30. Młyńczak M., Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • 31. Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
 • 32. Obolewicz A., Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Opakowanie 10, 14-15, 2008.
 • 33. Pająk M., Madej M., Ozimina D., Milewski K., Wypadki w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych – analiza zdarzeń z lat 2010-2015, Autobusy 10, 85-91, 2016.
 • 34. PN-EN 589+A1:2012 - wersja polska, Paliwa do pojazdów samochodowych - LPG - Wymagania i metody badań.
 • 35. PN-C-96008:1998 - wersja polska, Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4.
 • 36. PN-IEC 300-3-9, Analiza ryzyka w systemach technicznych (nieobowiązująca).
 • 37. PN-I-13335-1:1999 - wersja polska, Technika informatyczna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych - Pojęcia i modele bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • 38. PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 - wersja polska, Ochrona czystości powietrza - Pobieranie próbek - Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
 • 39. PN-EN 61882:2016-07 - wersja angielska: Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) - Przewodnik zastosowań, Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide.
 • 40. PN-EN 61025:2007E, Analiza drzewa niezdatności (FTA), Fault tree analysis (FTA).
 • 41. PN-EN 62502:2011E, Techniki analizy niezawodności - Analiza drzewa zdarzeń (ETA), Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA).
 • 42. PN-EN 31010:2010E, Zarządzanie ryzykiem - Techniki oceny ryzyka, Risk management - Risk assessment techniques.
 • 43. PN-EN 60812:2009P, Techniki analizy nieuszkadzalności systemów - Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA).
 • 44. Polska Organizacja Gazu Płynnego, Raport roczny 2016, Warszawa 2017.
 • 45. Pusty T., Przewóz towarów niebezpiecznych – poradnik kierowcy, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2009.
 • 46. Radzimirski S., Czy LPG jest ekologiczne?, Interia Motoryzacja, 2006.
 • 47. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.
 • 48. Sadowski J., Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych, Logistyka, 3, 2415-2422, 2011.
 • 49. Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016.
 • 50. Świderek N., Kurs ADR 2015- 2017, Wydanie 4, E-kierowca, Szczecin, 2015.
 • 51. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • 52. Warunki techniczne pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych, Wymagania dotyczące pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych, CIOP – PIB, Warszawa.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3eb8535f-00fc-4472-89d3-13fa7e8b92fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.