Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3db76e7a-7fba-4a69-ab01-759a9ce208e6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nieuszkadzalność autobusów komunikacji miejskiej w okresie rozwoju zrównoważonego transportu publicznego Rzeszowa w latach 2013-2016

Autorzy Michalski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Reliability of public transport buses during the years 2013-2016 of sustainable public transport development in Rzeszów
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono uszkadzalność autobusów i ich systemów konstrukcyjnych, stosowanych w komunikacji zbiorowej. Analiza dotyczy okresu 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Wzięto pod uwagę autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG (Compressed Natural Gas) oraz dla porównania zasilane olejem napędowym ON. Były to nowoczesne autobusy Autosan 10LF Sancity i Mercedes-Benz Citaro 12 CNG oraz konwencjonalne konstrukcje Jelcz 120 M/4 12 CNG i Solaris Urbino 12 CNG oraz inne. W badaniach, ograniczoną zdatność autobusów oceniono wartościami wskaźnika liczby uszkodzonych autobusów na 1000 km przebiegu w ciągu jednego roku W1 oraz w tym okresie wartością wskaźnika liczby uszkodzeń na 1000 km systemów autobusu W2 (układów konstrukcyjnych i zespołów).
EN The article presents the reliability of bus and their construction systems used in public transport. The analysis covers the period 2013-2016 of the implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszow. CNG-driven buses (Compressed Natural Gas) and diesel fuel ON were considered. These were the modern buses Autosan 10LF Sancity and Mercedes-Benz Citaro 12 CNG and conventional buses Jelcz 120 M/4 12 CNG and Solaris Urbino 12 CNG and others. In the studies, limited bus capacity was assessed as the value of the number of damaged buses per 1 000 km in one year W1 and in that period the value of the damage index per 1 000 km of bus systems W2 (construction systems and assemblies).
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   zrównoważony rozwój transportu   eksploatacja autobusów   uszkadzalność   CNG  
EN public transport   sustainable development of transport   buses exploitation   failure rate   Compressed Natural Gas   CNG  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1138--1146, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 53 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Michalski, J.
Bibliografia
1. Polska Norma, PN-EN 61703:2005 – Wyrażenia matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2005.
2. Polska Norma, PN-N-50191:1993 - Słownik terminologiczny elektryki - Niezawodność, jakość usługi. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1993.
3. Polska Norma, PN-S-47010:1999 - Pojazdy drogowe, autobusy - wymaganie podstawowe. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 1999.
4. Oprzędkiewicz J., Niezawodność maszyn. Skrypty Uczelniane Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1981.
5. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J., Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990.
6. Tubis A., Werbińska-Wojciechowska S., Zagadnienie oceny niezawodności systemu drogowego transportu pasażerskiego. Studium przypadku. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 102, 141-158, 2014.
7. Bojar P., Metoda oceny bezpieczeństwa działania systemu transportowego na podstawie analizy uszkodzeń autobusów. Praca doktorska, promotor Maciej Woropay, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
8. Michalski J., Wpływ uszkodzeń układów autobusów na zagrożenie działania i bezpieczeństwo systemu transportowego. „Archiwum Motoryzacji” 2009, 2.
9. Rucińska D., Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk. „Logistyka” 2014, 2.
10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
11. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Rozprawy i Studia, t. (947) 873, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
12. Czarski E. (kierownictwo), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
13. Biała Księga - Plan tworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144, wersja ostateczna. Bruksela, dnia 28.3.2011.
14. Jacyna-Gołda I., Gołębiowski P., Jachimowski R. Kłodawski M., Lewczuk K., Izdebski M., Szczepański E., The possibilities of conducting scenario analyses of a sustainable development of the transport system using the EMITRANSYS model „Journal of KONES” 2016, 23 (4).
15. Jacyna M., Model symulacyjny EMITRANSYS jako narzędzie do analizy i planowania rozwoju krajowego systemu transportowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
16. Kiba-Janiak M., Witkowski J. (red. nauk.), Modelowanie logistyki miejskiej. PWE, Warszawa 2014.
17. Starowicz W., Ekspertyza, Koncepcja rozwoju transportu publicznego w miastach. Praca wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 30 września 2010 roku. Politechnika Krakowska, Kraków, 28 października 2010 roku.
18. Janecki R., Krawiec S., Sierpiński G., Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. [W:] Pyka R. (red.): Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia Śląsko-zagłębiowskiej metropolii. UM Katowice, RSS MSNP UŚ, 105-132, Katowice 2010.
19. Chen W., Zou X., Liu Y., Research on sustainable development evaluation method of city road-network. “Advances in Intelligent Systems Research” 2012, 23.
20. Clifton G.T., Mulley C., A historical overview of enhanced bus services in Australian cities: What has been tried, what has worked?. “Research in Transportation Economics” 2016, 59.
21. Yu Z., Wood J.S., Gayah V.V., Using survival models to estimate bus travel times and associated uncertainties. “Transportation Research part C-Emerging Technologies” 2017, 74.
22. Nordfjaern T., Simsekoglu O., Rundmo T., The role of deliberate planning, car habit and resistance to change in public transportation mode use. “Transportation Research Part F-Traffic Psychology and Behaviour” 2014, 27.
23. Świątecki P., Wojucka D. (red.), Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym. Kancelaria Senatu 2013. Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, 15 października 2012 r. Zeszyt 15, 2013.
24. Wretstrand A., Holmberg B., Berntman M., Safety as a key performance indicator: Creating a safety culture for enhanced passenger safety, comfort, and accessibility. “Research in Transportation Economics” 2014, 48.
25. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13).
26. Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu: praca zbiorowa T.1, T.2, T.3. WKiŁ, Gdańsk 2009, 2010.
27. Kaplan S., Prato, C.G., Risk factors associated with bus accident severity in the United States: A generalized ordered logit model. “Journal of Safety Research” 2012, 43 (3).
28. Alotaibi O., Potoglou D., Perspectives of travel strategies in light of the new metro and bus networks in Riyadh City, Saudi Arabia. “Transportation Planning and Technology” 2017, 40 (1).
29. Wan D., Kamga C., Hao W., Sugiura A., Beaton E.B., Customer satisfaction with bus rapid transit: a study of New York City select bus service applying structural equation modeling. “Public Transport” 2016, 8 (3).
30. Jovanovic S.S., Knezevic D.M., Theoretical analysis of the cumulative costs of different diesel bus alternatives for a public transport in the city of Belgrade. “Thermal Science” 2017, 21 (1B).
31. Ignaciuk P., Gil L., Wójcik A., Porównanie kosztów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG i olejem napędowym. „Autobusy” 2016, 11.
32. Łabędź K., Analiza parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Rozprawa doktorska, Promotor Jacek Pielecha, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2014.
33. www.ngva.eu, NGVA Europe, European NGV Statistics. Dostęp: 19.09.2017.
34. Budzik G., Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
35. Rossetti A., Macor A., Benato A., Impact of control strategies on the emissions in a city bus equipped with power-split transmission. “Transportation research Part D-Transport and environment” 2017, 50.
36. Mangones S.C., Fischbeck P., Jaramillo P., Safety-related risk and benefit-cost analysis of crash avoidance systems applied to transit buses: Comparing New York City vs. Bogota, Colombia. “Safety Science” 2017, 91.
37. Witaszek M., Witaszek K., Porównanie emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów transportu. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, z. 88, 2015.
38. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd. 3 rozszerzone, WKŁ, Warszawa 2012.
39. World Economic Forum, Repowering transport. Project white paper. World Economic Forum, Geneva, Switzerland 2011.
40. Li J., Hu Z., Xu L., Ouyang M., Fang C., Hu J., Cheng S., Po H., Zhang W., Jiang H., Fuel cell system degradation analysis of a Chinese plug-in hybrid fuel cell city bus. „International Journal of Hydrogen Energy” 2016, 41 (34).
41. Wojewoda P., Metodyka doboru silnika spalinowego do wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego. Rozprawa doktorska, promotor Kazimierz Lejda. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
42. Gao Z., Lin Z., La C., Tim J., Liu C., Li J.M., Birky A.K., Ward J., Battery capacity and recharging needs for electric buses in city transit service. “Energy” 2017, 122.
43. Akopian R., Budowa pojazdów samochodowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1995.
44. Orzełowski S., Budowa podwozi i nadwozi samochodowych: podręcznik dla technikum samochodowego. Wydanie 6. WSiP, Warszawa 1987.
45. Prochowski L., Żuchowski A., Samochody ciężarowe i autobusy. WKŁ, Warszawa 2011.
46. Reński A., Bezpieczeństwo czynne samochodu: Zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
47. Murray W., Newnam S., Watson B., Davey J., Schonfeld C., Evaluating and improving fleet safety in Australia. Department of Transport and Regional Services Australian Transport Safety Bureau. Road Safety Research Grant Report 2003.
48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.: Dz.U.2003.32.262).
49. Stańczyk T.L., Działania kierowcy w sytuacjach krytycznych: Badania eksperymentalne i modelowe. Monografie, Studia, Rozprawy, Politechnika Świętokrzyska, M43, Nauki Techniczne - Budowa i Eksploatacja Maszyn. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013.
50. Alessandrini A., Delle S.P., Gatta V., Stam D., Investigating users' attitudes towards conventional and automated buses in twelve European cities. “International Journal of Transport Economics” 2016, 43 (4).
51. Clifton G.T., Mulley C., A historical overview of enhanced bus services in Australian cities: What has been tried, what has worked?. “Research in Transportation Economics” 2016, 59.
52. Ferenc T., Potyrański P., Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Kongres Transportu Publicznego, Warszawa 2012.
53. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowa na lata 2010-2015, przyjęty Uchwałą Nr LXXXIII/1472/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 roku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3db76e7a-7fba-4a69-ab01-759a9ce208e6
Identyfikatory