PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Działalność organizacji non-profit w województwie łódzkim jako element bezpieczeństwa społecznego

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Activities a non-profit organization in the lodzkie voivodship as an element of social security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
Rocznik
Tom
Strony
73--88
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
 • Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (student)
 • Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (studentka)
Bibliografia
 • Akty prawne
 • 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057.).
 • Pozycje zwarte
 • 2. Chądzyński J., Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie. Łódź 2016.
 • 3. Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, Nowy Jork 2003.
 • 4. Makowski G, Rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 r., Warszawa 2015.
 • 5. Nałęcz S., Sadłoń W., Sektor non-profit a badana populacja, [w:] Goś-Wójcicka K. (red) Sektor non-profit w 2014 r., Warszawa 2016.
 • 6. Rogaczewska K., Organizacje pozarządowe w polityce międzynarodowej, Wrocław 2015.
 • 7. Szmyt-Boguniewicz A., Romanowski M., Zarządzanie w NGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych, Wrocław 2012.
 • Artykuły z czasopism
 • 8. Adamiak J., Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Wybrane aspekty współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", 2013 nr 2 (1).
 • 9. Broniewska M. J., Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, „Folia Oeconomica", 2012, nr 270.
 • 10. Lar K., Holecki T., Syrkiewicz-Świtała M., Sobczyk K., Wróblewski M., Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań ochrony zdrowia, „Optimum. Studia Ekonomiczne", 2015 nr 4 (76).
 • 11. Moroń D., Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, „Wrocławskie Studia Politotologiczne", Wrocław 2013.
 • Źródła internetowe
 • 12. Grotkowski M., Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej, s. 2. Dostępne pod adresem: https://www.fsap.pl/documents/publications/Trzeci_sektor.pdf.
 • 13. http://www.ferso.org/o-fundacji/historia.html
 • 14. http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11106ulotka_0.pdf.
 • 15. https://opus.org.pl/kim-jestesmy.
 • 16. https://poradnik.ngo.pl/co-daje-i-do-czego-zobowiazuje-status-organizacji-pozytku-publicznego-opp.
 • 17. https://spis.ngo.pl/166501-rada-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-lodzkiego.
 • 18. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/wspolpraca-organizacji-non-profit-z-innymi-podmiotami-w-2017-r-,9,3.htmL
 • 19. https://www.gov.pl/web/pozytek/7-organizacje-pozytku-publicznego-w-liczbach-w-latach-2004-2019.
 • Pozostałe
 • 20. Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne, Kraków 2018.
 • 21. Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, Załącznik do Uchwały Nr LVI/696/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r.
 • 22. Sektor non-profit w Polsce, Warszawa 2009.
 • 23. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r., Kraków 2018.
Uwagi
1. Pod merytoryczną opieką dr. Pawła Olbrychta.
2. Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-3d9e719e-5c46-415a-b8a8-0d5cf6f5378b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.